SUPER EXPRESS.pl konkursy zwycięzcy REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „LOTERIA JESIENNA”

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „LOTERIA JESIENNA”

13.09.2013, godz. 16:40

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii audioteksowej.

Loteria audioteksowa (zwana dalej „loterią”) prowadzona jest pod nazwą „LOTERIA JESIENNA”.

 

2. Nazwa organizatora loterii audioteksowej.

Organizatorem loterii (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Murator S.A., wydawca dziennika „Super Express” z siedzibą w Warszawie (00-570) przy Al. Wyzwolenia 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 81 850 000 zł, NIP 5260008745, REGON 012012459.

 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

 

4. Zasięg loterii audioteksowej.

Loteria odbywa się na terenie całej Polski.

 

5. Czas trwania loterii audioteksowej.

Loteria rozpoczyna się w dniu 16.09.2013 roku, a kończy w dniu 28.02.2014 roku.

 

6. Wartość puli nagród wynosi 235 000 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

DANE OSOBOWE

7. Dane osobowe uczestników loterii są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem loterii przez Organizatora w celu przeprowadzenia loterii. Imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania publikowane są na liście laureatów. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Murator S.A., z siedzibą w Warszawie (00-570) przy Al. Wyzwolenia 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w loterii. Każdy uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

UCZESTNICY LOTERII

8. Uczestnikiem loterii (zwanym dalej „uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski, która spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie loterii (z zastrzeżeniem pkt. 9 regulaminu).

 

9. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy spółki Supermedia - Interactive.

 

10. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII

11. Loteria podzielona jest na pięć edycji.

Edycja I odbywa się od dnia 16.09.2013 r. do dnia 29.09.2013 r.

Edycja II odbywa się od dnia 30.09.2013 r. do dnia 13.10.2013 r.

Edycja III odbywa się od dnia 14.10.2013 r. do dnia 27.10.2013 r.

Edycja IV odbywa się od dnia 28.10.2013 r. do dnia 10.11.2013 r.

Edycja V odbywa się od dnia 12.11.2013 r. do dnia 24.11.2013 r.

 

Do każdej edycji przypisana jest inna karta do gry, zwana dalej „Kartą”, która dołączona jest w niżej wymienionych dniach do wydania gazety „Super Express”:

16.09.2013 r. (poniedziałek) (KARTA nr 1),

30.09.2013 r. (poniedziałek) (KARTA nr 2),

14.10.2013 r. (poniedziałek) (KARTA nr 3),

28.10.2013 r. (poniedziałek) (KARTA nr 4),

12.11.2013 r. (poniedziałek) (KARTA nr 5),

 

W każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) od dnia 16.09.2013 r. do dnia 22.11.2013 r. na łamach „Super Expressu” (z wyłączeniem 01.11.2013 r., 11.11.2013 r.) publikowane są kupony z liczbami (zwane dalej „Kuponami”). Zadaniem uczestnika, jest zdrapanie na Karcie opublikowanych liczb w „Super Expressie” oraz wycięcie i zachowanie Kuponów lub zdrapanie na Karcie liczb otrzymanych zgodnie z pkt 12 regulaminu. W przypadku wygrania nagrody gwarantowanej, uczestnik zobowiązany jest przesłać Kupony publikowane od pierwszego dnia danej edycji, do dnia kiedy na Karcie uczestnik uzyskał wygraną (Organizator zastrzega, iż tylko jednego Kuponu może brakować. Nie dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zamówił liczby zgodnie z pkt 12. W przypadku zamówienia liczb zgodnie z pkt 12, uczestnik zobowiązany jest napisać numer telefonu z jakiego zamówił brakujące liczby).

 

12. Każdy uczestnik, który nie zakupił dziennika „Super Express”, ma możliwość zamówić brakujące liczby (z zastrzeżeniem, iż dotyczą trwającego etapu gry), wysyłając w dniach:

16.09.2013 r. - 27.09.2013 r. (etap I)

30.09.2013 r. - 11.10.2013 r. (etap II)

14.10.2013 r. - 25.10.2013 r. (etap III)

28.10.2013 r. - 08.11.2013 r. (etap IV)

12.11.2013 r. - 22.11.2013 r. (etap V)

SMS na numer 72840 (koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: KUPON.dzień.miesiąc (np. KUPON.10.09) – gdzie w odpowiedzi otrzymuje liczby z określonego w SMSie dnia (z wyłączeniem dnia 01.11.2013 r. oraz 11.11.2013 r.). Organizator zastrzega, iż nie można zamawiać numerów, które nie były jeszcze publikowane.

 

13. W trakcie trwania danej edycji w „Super Expressie” publikowane są minimum 4 kupony - puzzle dotyczące nagrody głównej oraz jeden joker. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, należy wyciąć publikowane kupony – puzzle (kupony – puzzle przyklejone na Karcie nie mogą się powtarzać) i nakleić je w odpowiednich miejscach na rewersie Karty. Organizator zastrzega, iż uczestnik może zastąpić jokerem, jeden, dowolny brakujący kupon – puzzel.

 

14. Każda Karta na awersie posiada unikalny numer Karty oraz poziome diagramy zawierające liczby. Do każdego diagramu przypisana jest wartość nagrody pieniężnej zgodnie z opisem przedstawionym poniżej:

Karta nr 1 – 5.000 zł, 4.000 zł, 3.000 zł, 2.000 zł, 1.000 zł, 1.000 zł, 500 zł, 400 zł, 300 zł, 200 zł, 100 zł, 50 zł.

Karta nr 2 – 5.000 zł, 3.000 zł, 2.000 zł, 1.000 zł, 500 zł, 400 zł, 300 zł, 200 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł, 50 zł.

Karta nr 3 – 5.000 zł, 4.000 zł, 3.000 zł, 2.000 zł, 1.000 zł, 500 zł, 300 zł, 300 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł, 50 zł.

Karta nr 4 – 5.000 zł, 3.000 zł, 2.000 zł, 1.000 zł, 500 zł, 400 zł, 300 zł, 200 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł, 50 zł.

Karta nr 5 – 5.000 zł, 3.000 zł, 2.000 zł, 2.000 zł, 1.000 zł, 500 zł, 400 zł, 300 zł, 200 zł, 100 zł, 100 zł, 50 zł.

 

Na rewersie znajdują się:

  1. Cztery okienka tj. miejsce na wklejenie kuponów – puzzli;

  2. pola do wypełnienia przez uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego (pole nieobowiązkowe), miejsce na podpis pod oświadczeniem o ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunku określonego w pkt 9 regulaminu. Nie wypełnienie przez uczestnika ww. pól, powoduje nieważność Karty i nie przyznanie przez Organizatora nagrody.

 

15. Nagrody gwarantowane.

W przypadku zdrapania przez uczestnika w jednym diagramie trzech jednakowych symboli, oznacza to, iż uczestnik wygrywa nagrodę gwarantowaną przypisaną do tego diagramu.

Organizator zastrzega, iż ważne są wyłącznie Karty z zdrapanymi liczbami, które są publikowane w „Super Expressie”.

W celu odebrania nagrody uczestnik zobowiązany jest zgłosić swoją wygraną w terminie przypisanym do danego etapu tj.

16.09.2013 r. - 27.09.2013 r. (etap I)

30.09.2013 r. - 11.10.2013 r. (etap II)

14.10.2013 r. - 25.10.2013 r. (etap III)

28.10.2013 r. - 08.11.2013 r. (etap IV)

12.11.2013 r. - 22.11.2013 r. (etap V)

 

Wygraną, należy zgłosić w Biurze Loterii „Super Expressu” telefonicznie pod numer (22) 515 95 95. Biuro loterii czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 (z wyjątkiem 01.11.2013 r., 11.11.2013 r.)

 

16. W ciągu 5 dni roboczych (od dnia zgłoszenia wygranej – zgodnie z pkt. 15) należy przesłać przesyłką rejestrowaną wypełnioną zwycięską Kartę (rewers Karty musi być wypełniony zgodnie z pkt 14 b) wraz z Kuponami (zgodnie z pkt 11 regulaminu) na adres: „Super Express”, ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Loteria jesienna” (zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po dniu 06.12.2013 r. nie są uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).

 

17. Jeśli uczestnik nie prześle w terminie określonym w pkt 16 prawidłowo wypełnionej Karty z wygraną nagrodą gwarantowaną wraz z odpowiednią liczbą Kuponów, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

 

KUMULACJE NAGRÓD GWARANTOWANYCH

18. Jeżeli co najmniej jedna nagroda gwarantowana danego rodzaju w danej edycji nie jest zgłoszona w terminie określonym w pkt 15 regulaminu, wówczas na łamach „Super Expressu” jest ogłaszana kumulacja.

 

Edycja I

W dniu 01.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł, 100 zł i 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł, 100 zł i 200 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 01.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 02.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 02.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 03.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 03.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 04.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 04.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 05.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniach 05.10.2013 r. - 06.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 07.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 07.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 08.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 3.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 3.000 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 08.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 09.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 4.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 4.000 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 09.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 10.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 5.000 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 10.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 11.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

Podczas każdego losowania losowany jest jeden laureat.

 

Edycja II

W dniu 15.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł i 100 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł i 100 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 15.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 16.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 16.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 17.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 17.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 18.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 18.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 19.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniach 19.10.2013 r. - 20.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 21.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 21.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 22.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 2.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 22.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 23.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 3.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 23.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 24.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 5.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 5.000 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 24.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 25.10.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

Podczas każdego losowania losowany jest jeden laureat.

 

Edycja III

W dniu 29.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł, 100 zł i 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł, 100 zł i 200 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 29.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 30.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł i 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł i 500 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 30.10.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 31.10.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 1.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniach 31.10.2013 r. - 03.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 04.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 2.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 04.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 05.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 3.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 05.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 06.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 4.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 06.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 07.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 07.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 08.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

Podczas każdego losowania losowany jest jeden laureat.

 

Edycja IV

W dniu 12.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł i 100 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł i 100 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 12.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 13.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 13.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 14.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 14.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 15.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 15.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 16.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniach 16.11.2013 r. – 17.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 18.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł), która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 18.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 19.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 2.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 19.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 20.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 3.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 20.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 21.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 21.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 22.11.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

Podczas każdego losowania losowany jest jeden laureat.

 

Edycja V

W dniu 26.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł i 100 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 50 zł i 100 zł, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota która ogłaszana jest w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 26.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 27.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 27.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 28.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 300 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 28.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 29.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 29.11.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 30.11.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniach 30.11.2013 r. - 01.12.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 02.12.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 02.12.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 03.12.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 2.000 zł, (jest to łączna kwota wszystkich nie zgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 03.12.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 04.12.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 3.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 04.12.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

W dniu 05.12.2013 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 15 regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 19) w dniu 05.12.2013 r. Losowanie odbywa się w dniu 06.12.2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie.

 

Podczas każdego losowania losowany jest jeden laureat.

 

19. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w losowaniu nagród, które przeszły do kumulacji o której mowa w pkt 18, powinien w określonym dniu wysłać SMS-a na numer 72840 (koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: KARTA.X, gdzie X oznacza unikalny kod znajdujący się na Karcie. Uczestnik wysyłając SMS w danym dniu bierze udział w losowaniu nagrody przypisanej do tego dnia kumulacji.

W odpowiedzi na przesłanego SMS-a o prawidłowej treści, Organizator wysyła do uczestnika bezpłatnego SMS-a z informacją o tym kto jest Organizatorem loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się regulamin, że w loterii mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz podany jest koszt SMS-a.

 

20. W pierwszym dniu roboczym po losowaniu, na łamach „Super Expressu” publikowane są wylosowane unikalne kody. Każdy uczestnik, który odnajdzie unikalny kod swojej Karty w „Super Expressie”, musi w dniu publikacji jego numeru Karty zgłosić swoją wygraną. Wygraną, należy zgłosić w Biurze Loterii „Super Expressu” telefonicznie pod numerem (22) 515 95 95. Biuro loterii czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00. Następnie do dnia 19.12.2013 r. (data wpływu do Organizatora) przesłać przesyłką rejestrowaną Kartę z unikalnym kodem opublikowanym w „Super Expressie” (rewers Karty uczestnik musi wypełnić zgodnie z pkt 14 b) na adres: „Super Express”, ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Loteria jesienna”. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po dniu 20.12.2013 r., nie są uwzględniane.

 

21. Jeśli uczestnik nie prześle/dostarczy w terminie określonym w pkt 20 wypełnionej Karty z unikalnym kodem zgodnym z przesłanym w SMS-ie i wylosowanym, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory dotyczące prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których uczestnicy dokonują zgłoszenia do loterii poprzez SMS. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawniona do otrzymania nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi.

 

23. SMS-y, które dotrą do Organizatora w innym terminie niż wskazanym w pkt 18 regulaminu, nie są uwzględniane w loterii. Organizator nie zwraca osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie lub zostały przesłane o błędnej treści, kosztów wysłania tych SMS.

 

24. Karta jest uznana za nieważną, jeśli jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jej oryginalności, nieczytelna, ze zdrapanymi liczbami, które nie zostały ogłoszone na łamach „Super Expressu”, przerobiona lub sfałszowana w jakikolwiek sposób.

UDZIAŁ W LOSOWANIU NAGRODY GŁÓWNEJ

25. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, uczestnik musi w dniach 09.12.2013 r. – 18.12.2013 r. (termin wpływu do Organizatora) wysłać na adres: „Super Express”, Skr. Poczt. nr 72, 04-141 Warszawa 44 z dopiskiem „LOTERIA JESIENNA - AUTO” prawidłowo wypełnioną kartę wraz z naklejonymi 4 kuponami - puzzlami zgodnie z pkt 13 regulaminu. Prawidłowo wypełniona Karta musi zawierać czytelnie wypełnione przez uczestnika następujące pola tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, podpisane oświadczenie o ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunku określonego w pkt 9 regulaminu. Niewypełnienie przez uczestnika ww. pól, powoduje nieważność kuponu i nie przyznanie przez Organizatora nagrody.

 

26. Losowanie nagrody głównej, odbywa się w dniu 19.12.2013 r. spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do dnia 18.12.2013 r. Podczas losowania, losowany jest jeden laureat.

 

27. Wszystkie losowania odbywają się w redakcji gazety „Super Express” (Warszawa, ul. Jubilerska 10). Losowania nagród, gdzie zgłoszenia dokonywane są poprzez SMS, przeprowadzone są przy użyciu komputera wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych. Losowanie, gdzie zgłoszenia nadsyłane są pocztą, odbywa się poprzez losowanie koperty spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń przez jednego z członków Komisji. Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.

 

28. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:

  1. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu lub

  2. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie może odebrać nagrody lub

  3. podał błędne lub niepełne dane niezbędne do przesłania nagrody lub

  4. nie poda numeru konta (dotyczy nagrody o wartości co najmniej 3.000 zł) lub

  5. przesłana Karta z unikalnym kodem, nie zgadza się z wylosowanym unikalnym kodem lub

  6. uczestnik nie prześle odpowiedniej liczby kuponów lub

  7. przesłana Karta zawiera skreślenia liczb, które nie zostały podane na łamach „Super Expressu” lub

  8. nie wypełni prawidłowo i czytelnie Karty.

 

NAGRODY:

29. Wykaz nagród w loterii:

Nagroda główna

Nagroda w postaci samochodu osobowego o wartości 35 000 zł brutto – 1 nagroda

 

Nagrody gwarantowane

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 5.000 zł – 8 nagród o łącznej wartości 40.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 4.000 zł – 3 nagrody o łącznej wartości 12.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 3.000 zł – 6 nagród o łącznej wartości 18.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 2.000 zł – 7 nagród o łącznej wartości 14.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł – 26 nagród o łącznej wartości 26.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł – 23 nagrody o łącznej wartości 11.500 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 400 zł – 25 nagród o łącznej wartości 10.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 300 zł – 60 nagród o łącznej wartości 18.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł – 110 nagród o łącznej wartości 22.000 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł – 225 nagród o łącznej wartości 22.500 zł.

Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł – 120 nagród o łącznej wartości 6.000 zł.

 

Łączna wartość puli nagród wynosi 235 000 zł.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

30. Lista laureatów publikowana jest w dniu 24.12 2013 r. na stronie www.se.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy laureatów (imienia, nazwiska oraz miejscowości) na stronach „Super Expressu” w trakcie trwania loterii.

ODBIÓR NAGRÓD

31. Nagrody pieniężne są wysyłane przekazem pocztowym lub przelane na konto bankowe do dnia 29.01.2014 r. (po uprzednim wskazaniu numeru konta bankowego w formie pisemnej przez laureata do dnia 15.01.2014 r. W przypadku nagród o wartości co najmniej 3.000 zł laureat zobowiązany jest wskazać numer konta). Nagrody pieniężne od wartości 2.280 zł są przesyłane, po potrąceniu należnego podatku dochodowego w wysokości 10%, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt 34.

 

32. Nagroda główna jest wydawana do dnia 29.01.2014 r. w salonie samochodowym. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody.

 

33. Warunkiem prawidłowego dostarczenia nagrody, jest przekazanie przez laureata prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych oraz prawidłowego numeru konta (dotyczy osób, które wskazały numer konta do przelania nagrody).

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

34. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazane, w ramach niniejszej loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.).

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

35. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną dalej „Komisją” i wydał regulamin jej działania. W skład wewnętrznej Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

36. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia loterii, najpóźniej do dnia 14.02.2014 r. (data wpływu reklamacji do Organizatora).

 

37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną) na adres: „Loteria jesienna - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

 

38. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

39. Roszczenia z tytułu loterii audioteksowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 

40. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

 

42. Niniejszy regulamin jest udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie redakcji „Super Express” oraz na stronie internetowej www.se.pl. Na pisemne życzenie uczestnika loterii, otrzymuje on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: „Super Express”, ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem Loteria jesienna - regulamin”.

 

43. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

44. Wszystkie SMS-y wysyłane przez Organizatora do uczestników loterii są bezpłatne.

 

45. W trakcie trwania loterii jej uczestnicy otrzymują SMS informujące o przebiegu loterii oraz zachęcające do udziału w kolejnych aktywnościach w celu zwiększania szans podczas losowań. Uczestnik otrzymuje dziennie maksymalnie pięć SMS-ów reklamowych w odpowiedzi na jednego SMS–a przesłanego przez uczestnika z tego samego numeru telefonu.

 

46. Każdy uczestnik, który nie chce otrzymywać SMS-ów reklamowych, może w dowolnym momencie trwania loterii, wysłać SMS-a na bezpłatny numer 8091 o treści: NIE. Wysłanie tej komendy spowoduje natychmiastowe zaprzestanie wysyłania dodatkowych SMS-ów reklamowych.

 

47. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: