Porady

Świadczenie rehabilitacyjne

23.11.2009, godz. 07:02
Świadczenie rehabilitacyjne
foto: Brak agencji
Jeśli okaże się, że po chorobie nie możesz wrócić do pracy, staraj się o świadczenie rehabilitacyjne

Gdy zachorujesz i nie możesz pracować, najpierw pobierasz zasiłek chorobowy – maksymalnie przez 182 dni, a jeśli chorujesz na gruźlicę – przez 270. Może jednak być tak, że ten okres nie wystarcza, żeby powrócić do zdrowia. Wtedy przysługuje ci świadczenie rehabilitacyjne, jeśli tylko jest szansa, że po dalszym leczeniu lub rehabilitacji będziesz mógł nadal pracować. Świadczenie rehabilitacyjne może być też ci przyznane, jeśli zostałeś skierowany na badania przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty, a lekarz uznał, że będziesz mógł odzyskać zdolność do pracy. Masz prawo do świadczenia przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy (za każdy dzień, nie wyłączając dni wolnych od pracy), ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Komu przysługuje

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje płacącym składki na ubezpieczenie chorobowe:

    - pracownikom,
    - osobom wykonującym pracę nakładczą,
    - członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
    - osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
    - osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia,
    - osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
    duchownym,
    - osobom odbywającym służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje płacącym składki na ubezpieczenie wypadkowe:

    - pracownikom,
    - członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

    - osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, jeżeli praca jest przez te osoby wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,    osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
    - osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
    - duchownym,
    - posłom i senatorom pobierającym uposażenie – tylko w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
    - osobom pobierającym stypendia sportowe – jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
    - słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierającym stypendia - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
    - osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy
- jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
    - osobom odbywającym służbę zastępczą,
    - funkcjonariuszom Służby Celnej.

Złóż wniosek

Żeby uzyskać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, musisz złożyć do ZUS wniosek na druku ZUS Np-7. Pamiętaj, że należy to zrobić co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Do wniosku dołącz:

    - zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez twojego lekarza na druku ZUS N-9,
    - wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 (nie jest wymagany, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia),
    - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
    - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową,
    - zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

Ile dostaniesz

Wysokość świadczenia jest uzależniona od wysokości poprzedzającego to świadczenie zasiłku.
    - 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
    - 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostały okres,
    - 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
    - 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - jeżeli świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Kiedy nie dostaniesz świadczenia rehabilitacyjnego Świadczenie nie przysługuje ci, jeśli masz prawo do:

    - emerytury,
    - renty z tytułu niezdolności do pracy,
    - zasiłku dla bezrobotnych,
    - zasiłku przedemerytalnego,
    - świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje również w czasie:

    - urlopu bezpłatnego,
    - urlopu wychowawczego,
    - tymczasowego aresztowania,
    - odbywania kary pozbawienia wolności.

Jak się odwołać

Stan twego zdrowia ocenia i decyduje o przyznaniu świadczenia lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Od jego orzeczenia możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika.
Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne jest przyznane w związku ze staraniem się o rentę lub gdy zgłosiłeś sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, decyzja przyznająca i wypłata świadczenia powinna nastąpić w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia przez komisję lekarską.
W razie odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską.

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: