Se.pl - Wiadomości, Polityka, Informacje, Wydarzenia, Sport.pl regulamin REGULAMIN KONKURSU SUPER EXPRESS CO GDZIE KIEDY

REGULAMIN KONKURSU SUPER EXPRESS CO GDZIE KIEDY

09.09.2016, godz. 00:00
SUPER EXPRESS logo
foto: Super Express

REGULAMIN KONKURSU SUPER EXPRESS CGK

§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS „SUPER EXPRESS CGK" ( „Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu JEST ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, REGON 012012459, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych
3. Konkurs promowany jest w wydaniu warszawskim SUPER EXPRESSU w każdy piątek lub inny dzień, kiedy przewidziane jest wydanie magazynowe.
4. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego .
5. Koszt wysłania SMS pod numer 7243 każdorazowo wynosi 2zł netto / 2,46 zł brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 7243 jest Organizator.

§2
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik").
2. Przystąpienie do Konkursu poprzez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Kolejne zgłoszenia i odpowiedzi w trakcie Konkursu będą brane pod uwagę przez Organizatora.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
5. W Konkursie można wygrać tylko 1 nagrodę. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych

§3
Przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział Konkursie należy w dniu, w którym ogłaszany jest konkurs zgodnie z par.1 pkt 3 regulaminu, od godziny 00.00do godziny 12.00 przesłać SMS o treści CGK.nr nagrody, imię, nazwisko oraz udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe otrzymanym w SMSie zwrotnym .
2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy przesyłać SMSem na numer 7243 , koszt 2,46 zł zgodnie z instrukcją zawartą w SMSie zwrotnym.
3. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń , w dniu ogłoszenia konkursu niezależna Komisja Konkursowa ustali osoby uprawnione do danej nagrody, którzy przesłali odpowiedź na zadanie konkursowe. Kryterium przyznania nagrody będzie pomysłowość, oryginalność, kreatywność i dowcipność odpowiedzi na zadanie konkursowe. Zwycięzcami danej nagrody zostanie taka liczba osób, która została wskazana w materiałach promocyjnych konkursu , którzy według Komisji nadesłali najbardziej pomysłową, najbardziej oryginalną, najbardziej kreatywną i najśmieszniejszą odpowiedź na Zadanie Konkursowe.
4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę.
5. Po zakończeniu Konkursu wszyscy zwycięzcy otrzymają wiadomość SMS z informacją o wygranej oraz o sposobie odebrania nagrody , -
6. W celu wydania nagrody Zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, przy czym do odebrania nagrody są uprawnieni tylko Zwycięzcy czyli ci Uczestnicy, którzy otrzymali SMS z informacją o wygranej. Zwycięzca w momencie odbioru nagrody winien oprócz podania imienia i nazwiska, pokazać SMS z informacją o wygranej.

§4
Nagrody

1 W Konkursie przewidziano nagrody wskazane w dniu ogłoszenia konkursu na łamach wydania warszawskiego dziennika „Super Express".
2. W przypadku nieodebrania nagrody przechodzi ona na własność Organizatora konkursu
3. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5
Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
2. Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba.
3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik znał Zadanie finałowe, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem.

§6
Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny:
2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7
Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe podane przez Uczestników finału konkursu są przetwarzane przez Organizatora w sposób doraźny, w celu weryfikacji osób uprawnionych do nagród, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzcy, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2. Uczestnicy finału mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§8
Postanowienia Końcowe

1. Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie WWW.se.pl
2. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: