SUPER EXPRESS.pl regulamin REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „JESIENNA ZDRAPKA SUPER EXPRESSU” zwany dalej „Regulaminem”

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „JESIENNA ZDRAPKA SUPER EXPRESSU” zwany dalej „Regulaminem”

12.09.2016, godz. 00:00
SUPER EXPRESS logo
foto: Super Express

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
„JESIENNA ZDRAPKA SUPER EXPRESSU" zwany dalej „Regulaminem"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii audioteksowej.
Loteria audioteksowa (zwana dalej „Loterią") prowadzona jest pod nazwą „JESIENNA ZDRAPKA SUPER EXPRESSU".

2. Nazwa organizatora Loterii.
Organizatorem Loterii (zwanym dalej „Organizatorem") jest Spółka ZPR Media S.A., wydawca dziennika „Super Express" z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Dęblińskiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 91 850 000 zł, NIP 5260008745, REGON 012012459.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Zasięg Loterii.
Loteria odbywa się na terenie całej Polski.

5. Czas trwania Loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 12.09.2016 roku, i kończy w dniu 13.02.2017 roku.

6. Wartość puli nagród wynosi 241.490 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

DANE OSOBOWE
7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Loterii przez Organizatora. Imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania publikowane są na liście laureatów. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Dęblińskiej 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Loterii. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem") może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski, która spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie Loterii (z zastrzeżeniem pkt. 9 Regulaminu).

9. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy spółki TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

10. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII
11. Loteria podzielona jest na pięć edycji.
Edycja I odbywa się od dnia 12.09.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.
Edycja II odbywa się od dnia 26.09.2016 r. do dnia 07.10.2016 r.
Edycja III odbywa się od dnia 10.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.
Edycja IV odbywa się od dnia 24.10.2016 r. do dnia 04.11.2016 r.
Edycja V odbywa się od dnia 07.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r.

Każda Edycja podzielona jest na dwa tygodnie gry według poniższego schematu:
Edycja I
Tydzień 1 - od dnia 12.09.2016 r. do dnia 16.09.2016 r.
Tydzień 2 - od dnia 19.09.2016 r. do dnia 23.09.2016 r.

Edycja II
Tydzień 1 - od dnia 26.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
Tydzień 2 - od dnia 03.10.2016 r. do dnia 07.10.2016 r.

Edycja III
Tydzień 1 - od dnia 10.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.
Tydzień 2 - od dnia 17.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

Edycja IV
Tydzień 1 - od dnia 24.10.2016 r. do dnia 28.10.2016 r.
Tydzień 2 - od dnia 31.10.2016 r. do dnia 04.11.2016 r.

Edycja V
Tydzień 1 - od dnia 07.11.2016 r. do dnia 10.11.2016 r.
Tydzień 2 - od dnia 14.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r.

Do każdej edycji przypisana jest inna karta do gry, zwana dalej „Kartą", która dołączona jest w niżej wymienionych dniach do wydania gazety „Super Express":
Do Edycji I w dniu 12.09.2016 r. (poniedziałek) (KARTA nr 1),
Do Edycji II w dniu 26.09.2016 r. (poniedziałek) (KARTA nr 2),
Do Edycji III w dniu 10.10.2016 r. (poniedziałek) (KARTA nr 3),
Do Edycji IV w dniu 24.10.2016 r. (poniedziałek) (KARTA nr 4),
Do Edycji V w dniu 07.11.2016 r. (poniedziałek) (KARTA nr 5),

12. W każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) od dnia 12.09.2016 r. do dnia 18.11.2016 r. na łamach „Super Expressu" (z wyłączeniem 01.11.2016 r. oraz 11.11.2016 r.) publikowany jest kupon z liczbami (zwany dalej „Kuponem"). W dniu 02.11.2016 r. oraz 10.11.2016 r. publikowane są dwa Kupony. Zadaniem Uczestnika, jest zdrapanie na Karcie opublikowanych liczb w „Super Expressie" oraz wycięcie i zachowanie Kuponów lub zdrapanie na Karcie liczb otrzymanych zgodnie z pkt 13 Regulaminu. W przypadku wygrania nagrody gwarantowanej, Uczestnik zobowiązany jest przesłać Kupony publikowane od pierwszego dnia danej edycji, do dnia kiedy na Karcie Uczestnik uzyskał wygraną (Organizator zastrzega, iż tylko jednego Kuponu może brakować). Przesłanie Kuponu/ów nie dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik zamówił liczby zgodnie z pkt 13. W przypadku zamówienia liczb zgodnie z pkt 13, Uczestnik zobowiązany jest napisać numer telefonu z jakiego zamówił brakujące liczby.

13. Każdy Uczestnik, który nie zakupił dziennika „Super Express", ma możliwość zamówić brakujące liczby (z zastrzeżeniem, że dotyczą trwającej edycji gry) wysyłając w dniach:
12.09.2016 r. od godz. 00:00 - 23.09.2016 r. do godz. 16:30 (Edycja I)
26.09.2016 r. od godz. 00:00 - 07.10.2016 r. do godz. 16:30 (Edycja II)
10.10.2016 r. od godz. 00:00 - 21.10.2016 r. do godz. 16:30 (Edycja III)
24.10.2016 r. od godz. 00:00 - 04.11.2016 r. do godz. 16:30 (Edycja IV)
07.11.2016 r. od godz. 00:00 - 18.11.2016 r. do godz. 16:30 (Edycja V)

pod numer 7242 (koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: KUPON.dzień.miesiąc (np. KUPON.14.09) – gdzie w odpowiedzi otrzymuje liczby publikowane z określonego w SMS-ie dnia (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni 01.11.2016 r. i 11.11.2016 r.). Organizator zastrzega, iż nie można zamawiać numerów, które nie były jeszcze publikowane.

14. W trakcie trwania danej edycji w „Super Expressie" publikowanych jest 5 kuponów - AUTO dotyczących nagrody głównej. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, należy wyciąć publikowane kupony – AUTO i zachować je oraz dokonać zgłoszenia do losowania, zgodnie z pkt 26

15. Każda Karta na awersie posiada unikalny numer Karty oraz 10 rzędów zawierających liczby (po pięć rzędów na dany tydzień).

Na rewersie znajdują się pola do wypełnienia przez Uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego (pole nieobowiązkowe), miejsce na podpis pod oświadczeniem o ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunku określonego w pkt 9 Regulaminu. Niewypełnienie przez Uczestnika ww. pól, powoduje nieważność Karty i nieprzyznanie przez Organizatora nagrody.

16. Nagrody gwarantowane.
W przypadku zdrapania przez Uczestnika w jednym z rzędów trzech jednakowych kwot, oznacza to, iż Uczestnik wygrywa odkrytą kwotę (zdrapane kwoty nie ulegają zsumowaniu, co oznacza, że Uczestnik, który zdrapał np. trzy kwoty – 5.000 zł, wygrywa nagrodę w postaci 5.000 zł).
Organizator zastrzega, iż ważne są wyłącznie Karty ze zdrapanymi liczbami, które są publikowane w „Super Expressie".
W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest zgłosić swoją wygraną w dniach:
Od 12.09.2016 r. do dnia 23.09.2016 r. (Edycja I)
Od 26.09.2016 r. do dnia 07.10.2016 r. (Edycja II)
Od 10.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r. (Edycja III)
Od 24.10.2016 r. do dnia 04.11.2016 r. (Edycja IV)
Od 07.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r. (Edycja V)

Wygraną, należy zgłosić w Biurze Loterii „Super Expressu" telefonicznie pod numerem 22 515 95 95. Biuro Loterii czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 (z wyjątkiem 01.11.2016 r. i 11.11.2016 r.). Opłata za połączenie z infolinią według stawki operatora.

17. W ciągu 4 dni roboczych (od dnia zgłoszenia wygranej – zgodnie z pkt 16) Uczestnik powinien przesłać przesyłką rejestrowaną wypełnioną zwycięską Kartę (rewers Karty musi być wypełniony zgodnie z pkt 15) wraz z Kuponami (zgodnie z pkt 12 Regulaminu) na adres: „Super Express", ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Jesienna zdrapka Super Expressu" (zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po dniu 05.12.2016 r. nie są uwzględniane, pomimo prawidłowego ich złożenia).
W przypadku wygrania nagrody o wartości co najmniej 2.000 zł laureat zobowiązany jest również wskazać konto bankowe, na które ma być przelana nagroda.

18. Jeśli Uczestnik nie prześle w terminie określonym w pkt 17 prawidłowo wypełnionej Karty z wygraną nagrodą gwarantowaną wraz z odpowiednią liczbą Kuponów, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora.

KUMULACJE NAGRÓD GWARANTOWANYCH
19. Jeżeli co najmniej jedna nagroda gwarantowana danego rodzaju w danej edycji nie jest zgłoszona w terminie określonym w pkt 16 Regulaminu, wówczas na łamach „Super Expressu" jest ogłaszana kumulacja.

Edycja I
W dniu 27.09.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 27.09.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 04.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 28.09.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 28.09.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 04.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 29.09.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 29.09.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 04.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 30.09.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 30.09.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 04.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 01.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniach 01.10.2016 r. - 02.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 04.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 03.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 5.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 5.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 03.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 04.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

Edycja II
W dniu 11.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 11.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 18.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 12.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 12.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 18.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 13.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 13.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 18.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 14.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 14.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 18.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 15.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniach 15.10.2016 r. - 16.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 18.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 17.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 17.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 18.10.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

Edycja III
W dniu 25.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 25.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 02.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 26.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 26.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 02.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 27.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 27.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 02.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 28.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 28.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 02.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 29.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 2.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniach 29.10.2016 r. - 30.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 02.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 31.10.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 31.10.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 02.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

Edycja IV
W dniu 08.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 08.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 16.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 09.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 09.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 16.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 10.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniach 10.11.2016 r. – 11.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 16.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 12.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniach 12.11.2016 r. – 13.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 16.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 14.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 2.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 14.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 16.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 15.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 15.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 16.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

Edycja V
W dniu 22.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 22.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 29.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 23.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 400 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 23.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 29.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 24.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 500 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 24.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 29.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 25.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł (jest to łączna kwota wszystkich niezgłoszonych nagród gwarantowanych w wysokości 1.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota która jest ogłaszana w kumulacji, to jest 5.000 zł), które nie zostały zgłoszone zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 25.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 29.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 26.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 2.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniach 26.11.2016 r. – 27.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 29.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

W dniu 28.11.2016 r. jest ogłoszona kumulacja nagrody gwarantowanej w wysokości 5.000 zł, która nie została zgłoszona zgodnie z pkt 16 Regulaminu. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, która przeszła do kumulacji, Uczestnik powinien wysłać SMS (zgodnie z pkt 20) w dniu 28.11.2016 r. Losowanie odbywa się w dniu 29.11.2016 r., spośród zgłoszeń nadesłanych w ww. terminie. Losowany jest jeden laureat.

20. Każdy Uczestnik, który chce wziąć udział w losowaniu nagród, które przeszły do kumulacji o której mowa w pkt 19, powinien w określonym dniu/ach wysłać SMS-a pod numer 7242 (koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: KARTA.X, gdzie X oznacza unikalny kod znajdujący się na Karcie. Uczestnik wysyłając SMS w danym dniu/ach bierze udział w losowaniu nagrody przypisanej do tego dnia kumulacji.
W odpowiedzi na przesłanego SMS-a o prawidłowej treści, Organizator wysyła do Uczestnika bezpłatnego SMS-a z informacją o tym kto jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się Regulamin, że w Loterii mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz podany jest koszt SMS-a.

21. W poszczególnych dniach:
05.10.2016 r. (dla Edycji I)
19.10.2016 r. (dla Edycji II)
03.11.2016 r. (dla Edycji III)
17.11.2016 r. (dla Edycji IV)
30.11.2016 r. (dla Edycji V)

na łamach „Super Expressu" publikowane są wylosowane unikalne kody. Każdy Uczestnik, który odnajdzie unikalny kod swojej Karty w „Super Expressie", musi w dniu publikacji jego numeru Karty zgłosić swoją wygraną. Wygraną, należy zgłosić w Biurze Loterii „Super Expressu" telefonicznie pod numerem 22 515 95 95. Biuro Loterii czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00. Następnie do dnia 14.12.2016 r. (data wpływu do Organizatora) przesłać przesyłką rejestrowaną Kartę z unikalnym kodem opublikowanym w „Super Expressie" (rewers Karty Uczestnik musi wypełnić zgodnie z pkt 15) na adres: „Super Express", ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Jesienna zdrapka Super Expressu". Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora po dniu 14.12.2016 r., nie są uwzględniane.
W przypadku wygrania nagrody o wartości co najmniej 2.000 zł laureat zobowiązany jest również wskazać konto bankowe, na które ma być przelana nagroda.

22. Jeśli Uczestnik nie prześle w terminie określonym w pkt 21 wypełnionej Karty z unikalnym kodem zgodnym z przesłanym w SMS-ie i wylosowanym, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

23. Karta jest uznana za nieważną, jeśli jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jej oryginalności, nieczytelna, ze zdrapanymi liczbami, które nie zostały ogłoszone na łamach „Super Expressu", przerobiona lub sfałszowana w jakikolwiek sposób.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory dotyczące prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy dokonują zgłoszenia do Loterii poprzez SMS. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawniona do otrzymania nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi.

25. SMS-y, które dotrą do Organizatora w innym terminie niż wskazanym w pkt 19 Regulaminu, nie są uwzględniane w Loterii. Organizator nie zwraca osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie lub zostały przesłane o błędnej treści, kosztów wysłania tych SMS.

UDZIAŁ W LOSOWANIU NAGRODY GŁÓWNEJ
26. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, uczestnik musi w dniach 12.09.2016 r. – 20.11.2016 r. wysłać pod numer 7242 (koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: AUTO.
W odpowiedzi na przesłanego SMS-a o prawidłowej treści, Organizator wysyła do Uczestnika bezpłatnego SMS-a z informacją o tym kto jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się Regulamin, że w Loterii mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz podany jest koszt SMS-a.
Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń do losowania nagrody głównej.

27. Losowanie nagrody głównej, odbywa się w dniu 21.11.2016 r. spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do dnia 20.11.2016 r. Podczas losowania, losowany jest jeden laureat oraz jedna osoba rezerwowa.

28. W ciągu 1 dni roboczych od losowania nagrody głównej, Organizator podejmuje próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu laureata, za pomocą, którego brał udział w Loterii.

29. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo
w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu.
W przypadku niespełnienia ww. warunków przez osobę rezerwową, nagroda główna nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

30. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem, jest on powiadamiany o wygranej oraz warunkach, które musi spełnić, aby otrzymać nagrodę. Warunki te są następujące: w ciągu 10 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej laureat musi dostarczyć przesyłką rejestrowaną na adres: „Super Express", ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Jesienna Loteria Super Expressu - auto", dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania), numer telefonu komórkowego z którego wysłał zgłoszenie SMS, oświadczenie o ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunku określonego w pkt 9 regulaminu wraz z co najmniej 5 kuponami – AUTO. Zgłoszenie które wpłynie do Organizatora po 10 dniach roboczych od dnia roboczego następującego po dniu powiadomienia o wygranej nie jest uwzględniane.
Jeżeli laureat nagrody głównej, nie spełnia warunków opisanych w pkt. 30 Regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: w ciągu 2 dni roboczych po niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt. 30 Regulaminu, przeprowadzana jest procedura dotycząca nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową opisana w pkt. 29 Regulaminu.
Jeżeli osoba rezerwowa nie spełnia warunków opisanych w pkt. 29 i/lub 30 Regulaminu, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

UDZIAŁ W LOSOWANIACH NAGRÓD „BONUS DLA BYSTRZAKÓW".
31. Gra „Bonus dla bystrzaków" przeprowadzana jest w 5 turach:
I tura odbywa się od dnia 17.09.2016 r. od godz.00:00 do dnia 25.09.2016 r. do godz.23:59.
II tura odbywa się od dnia 01.10.2016 r. od godz.00:00 do dnia 09.10.2016 r. do godz.23:59.
III tura odbywa się od dnia 15.10.2016 r. od godz.00:00 do dnia 23.10.2016 r. do godz.23:59.
IV tura odbywa się od dnia 29.10.2016 r. od godz.00:00 do dnia 06.11.2016 r. do godz.23:59.
V tura odbywa się od dnia 12.11.2016 r. od godz.00:00 do dnia 20.11.2016 r. do godz.23:59.

32. Podczas każdej tury (wymienionej w pkt 31) w „Super Expressie" lub jego dodatkach publikowanych jest kilka zadań tzw. Rozsypanek literowych. Organizator zastrzega sobie możliwość wysyłania zadań SMS-em.

33. Aby wziąć udział w losowaniu co najmniej jednej nagrody „Bonus dla bystrzaków" w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł, należy prawidłowo rozwiązać co najmniej jedno zadanie prezentowane na łamach dziennika „Super Express". Zadanie polega na ułożeniu co najmniej jednego wyrazu z rozsypanych liter.
Prawidłowe zgłoszenie należy przesłać w terminach określonych w pkt 31 SMS-em pod numer 7242 (koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: X, gdzie X oznacza hasło rozwiązanego zadania np. LISC. Uczestnik może przesyłać dowolną ilość zgłoszeń.
Po dotarciu do Organizatora SMSa, o którym mowa powyżej, każdy Uczestnik Loterii otrzymuje komunikat zwrotny za pomocą SMSa, informujący o tym czy jego zgłoszenie jest prawidłowe. W przypadku, gdy udzielona odpowiedź jest prawidłowa, Uczestnik otrzymuje informację, iż jego zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody „Bonus dla bystrzaków" oraz informację o tym kto jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się Regulamin, że w Loterii mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz podany jest koszt SMS-a.

34. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej „Bonus dla bystrzaków" w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 5.000 zł, należy prawidłowo rozwiązać co najmniej dwa zadania prezentowane na łamach dziennika „Super Express". Zadanie polega na ułożeniu co najmniej jednego wyrazu z rozsypanych liter.
Prawidłowe rozwiązania należy przesłać w dniach 17.09.2016 r. od godz.00:00 do dnia 20.11.2016 r. do godz. 23:59 SMS-em (każde hasło oddzielnie) pod numer 7242(koszt wysłania SMS-a 2 zł + VAT, 2,46 zł z VAT) o treści: X, gdzie X oznacza hasło rozwiązanego zadania np. LISC, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik musi dokonać tych zgłoszeń z tego samego numeru telefonu.
Każda wielokrotność przesłanych zgłoszeń, zwiększa szansę w losowaniu o ww. nagrodę tj. w przypadku przesłania 6 rozwiązań, Uczestnik otrzymuje 3 Losy w losowaniu nagrody głównej „Bonus dla bystrzaków"

35. Losowania nagród „Bonus dla bystrzaków" w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł odbywają się w następujących terminach:
W dniu 26.09.2016 r. losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 17.09.2016 r. od godz. 00:00 do dnia 25.09.2016 r. do godz.23:59.

W dniu 10.10.2016 r. losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 01.10.2016 r. od godz. 00:00 do dnia 09.10.2016 r. do godz.23:59.

W dniu 24.10.2016 r. losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 15.10.2016 r. od godz. 00:00 do dnia 23.10.2016 r. do godz.23:59.

W dniu 07.11.2016 r. losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 29.10.2016 r. od godz. 00:00 do dnia 06.11.2016 r. do godz.23:59.

W dniu 21.11.2016 r. losowanie odbywa się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 12.11.2016 r. od godz. 00:00 do dnia 20.11.2016 r. do godz.23:59.

Podczas każdego losowania, losowany jest jeden laureat.

36. Losowanie nagrody głównej „Bonus dla bystrzaków" w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 5.000 zł odbywa się w dniu 21.11.2016 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w dniach 17.09.2016 r. od godz.00:00 do dnia 20.11.2016 r. do godz.23:59.
Podczas losowania, losowany jest jeden laureat.

37. W ciągu 2 dni roboczych od losowania nagród „Bonus dla bystrzaków" Organizator podejmuje próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatem. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu laureata, za pomocą, którego brał udział w Loterii.

38. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo
w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nie uda się uzyskać połączenia, nagroda nie jest przyznawana i pozostaje własnością Organizatora.

39. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem, jest on powiadamiany o wygranej oraz warunkach, które musi spełnić, aby otrzymać nagrodę. Warunki te są następujące: w ciągu 10 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej laureat musi dostarczyć przesyłką rejestrowaną na adres: „Super Express", ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Jesienna Loteria Super Expressu - oświadczenie": dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania), numer telefonu komórkowego z którego wysłał zgłoszenie SMS, oświadczenie o ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunku określonego w pkt 9 regulaminu (zgłoszenia które wpłyną do Organizatora po 10 dniach roboczych od dnia roboczego następującego po dniu powiadomienia o wygranej nie są uwzględniane). Jeżeli laureat, nie spełnia ww. warunków, nagroda nie jest przyznawana i pozostaje własnością Organizatora.
W przypadku wygrania nagrody 5.000 zł laureat zobowiązany jest również wskazać konto bankowe, na które ma być przelana nagroda.

40. Wszystkie losowania odbywają się w redakcji gazety „Super Express" (Warszawa, ul. Jubilerska 10).

41. Proces losowania nagród, odbywa się w następujący sposób. W programie Excel przed każdym losowaniem, każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer ID (od 0 do X). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, Losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr odbywa się od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem jest Zgłoszenie o numerze (ID) 05142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 Losy z cyframi 0, 1 oraz 2. W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych Zgłoszeń, wówczas losowanie laureata jest powtarzane.
Losowania odbywają się, aż do momentu wylosowania przewidzianej w Regulaminie Loterii liczby nagród.

42. Laureat traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:
a) nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub
b) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie może odebrać nagrody lub
c) podał błędne lub niepełne dane niezbędne do przesłania nagrody lub
d) nie poda numeru konta (dotyczy nagrody o wartości co najmniej 2.000 zł) lub
e) przesłana Karta z unikalnym kodem, nie zgadza się z wylosowanym unikalnym kodem lub
f) nie prześle odpowiedniej liczby Kuponów (z zastrzeżeniem pkt 11 i 12) lub Kuponów AUTO lub
g) przesłana Karta zawiera skreślenia liczb, które nie zostały podane na łamach „Super Expressu" lub
h) nie wypełni prawidłowo i czytelnie Karty.

NAGRODY:
43. Wykaz nagród w Loterii:
Nagroda główna:
Samochód osobowy marki Suzuki CELERIO 1.0 2WD, 5MT, Comfort, rocznik 2016, kolor Ablaza Red Pearl (ZTW) o wartości 41.490 zł brutto – 1 nagroda.

Nagrody gwarantowane:
Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 5.000 zł – 6 nagród o łącznej wartości 30.000 zł.
Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 2.000 zł – 8 nagród o łącznej wartości 16.000 zł.
Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł – 29 nagród o łącznej wartości 29.000 zł.
Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł – 78 nagród o łącznej wartości 39.000 zł.
Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 400 zł – 55 nagrody o łącznej wartości 22.000 zł.
Nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł – 270 nagród o łącznej wartości 54.000 zł.

„Bonus dla Bystrzaka" - nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 zł – 5 nagród o łącznej wartości 5.000 zł.
Nagroda główna „Bonus dla Bystrzaka" - nagroda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 5.000 zł – 1 nagroda.

Łączna wartość puli nagród wynosi 241.490 zł.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
44. Lista laureatów publikowana jest w dniu 23.12.2016 r. na stronie www.se.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy laureatów (imienia, nazwiska oraz miejscowości) na stronach „Super Expressu" w trakcie trwania Loterii.

ODBIÓR NAGRÓD
45. Nagrody pieniężne są wysyłane przekazem pocztowym lub przelane na konto bankowe (po uprzednim wskazaniu go w formie pisemnej przez laureata. Laureaci, którzy wygrali nagrodę o wartości co najmniej 2.000 zł zobowiązani są wskazać konto bankowe, na które ma być przelana nagroda) do dnia 13.01.2017 r. Nagroda pieniężna o wartości co najmniej 2.280 zł jest przesyłana laureatowi, po potrąceniu należnego podatku dochodowego w wysokości 10%, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt 48.

46. Nagroda główna jest wydawana do dnia 13.01.2016 r. w salonie Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Połczyńska 10, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez laureata i Organizatora. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 3 dni przed datą odbioru nagrody. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie, pozostaje ona własnością Organizatora.

47. Warunkiem prawidłowego dostarczenia nagrody, jest przekazanie przez laureata prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych oraz prawidłowego numeru konta (dotyczy osób, które są zobowiązane do wskazania numeru konta do przelania nagrody zgodnie z pkt 17, 21, 39).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
48. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazane, w ramach niniejszej Loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
49. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną dalej „Komisją" i wydał regulamin jej działania. W skład wewnętrznej Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
50. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia Loterii, najpóźniej do dnia 30.01.2017 r. (data wpływu reklamacji do Organizatora).

51. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną) na adres: „Super Express", ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Jesienna zdrapka Super Expressu - reklamacja". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania wraz z jej uzasadnieniem.

52. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
53. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

54. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
55. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

56. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie redakcji „Super Express" oraz na stronie internetowej www.se.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: „Super Express", ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „Jesienna zdrapka Super Expressu - regulamin".

57. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

58. Wszystkie SMS-y wysyłane przez Organizatora do Uczestników Loterii są bezpłatne.

59. W trakcie trwania Loterii jej Uczestnicy otrzymują SMS informujące o przebiegu Loterii oraz zachęcające do udziału w kolejnych aktywnościach w celu zwiększania szans podczas losowań. Uczestnik otrzymuje dziennie maksymalnie pięć SMS-ów reklamowych w odpowiedzi na jednego SMS–a przesłanego przez Uczestnika z tego samego numeru telefonu.

60. Każdy Uczestnik, który nie chce otrzymywać SMS-ów reklamowych, może w dowolnym momencie trwania Loterii, wysłać SMS-a na bezpłatny numer 80166 o treści: OFF. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści oznacza, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle SMS do Loterii.
Wysłanie wiadomości SMS o treści: OFF nie oznacza pozbawienia Uczestnika prawa udziału w losowaniu o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji następuje nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora na numer 80166 wiadomości SMS o treści: OFF (z wyłączeniem sytuacji, na które mają wpływ problemy techniczne niezależne od Organizatora). Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika.

61. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

62. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: