Se.pl regulamin REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ „KOŁO SUPER FORTUNY"

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ „KOŁO SUPER FORTUNY"

18.07.2016, godz. 00:00
SUPER EXPRESS logo
foto: Super Express

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą „KOŁO SUPER FORTUNY" (zwana dalej „Loterią").
2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591 (zwana dalej „Organizatorem").
3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem"), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Toruniu oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 471).
4. Loteria rozpoczyna się dnia 18.07.2016 roku i ostatecznie kończy w dniu 07.12.2016 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
5. Loteria odbywa się na terenie Polski.
6. Celem Loterii jest promocja dziennika „Super Express" wydawanego przez ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Dęblińskiej 6.
7. Sprzedaż w Loterii dotyczy dziennika „Super Express" będącego w sprzedaży w dniach: od 18.07.2016 roku do 13.08.2016 roku, oraz w dniach 18.08.2016 roku, 19.08.2016 roku, 22.08.2016 roku, 23.08.2016 roku, 24.08.2016 roku, 25.08.2016 roku, 26.08.2016 oraz 27.08.2016 roku. Dziennik „Super Express" nie jest wydawany w niedziele – łącznie Loteria obejmuje 32 numery wydawnicze dziennika „Super Express".
8. W Loterii mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat mające adres zamieszkania na terenie Polski, które spełnia warunki Regulaminu („Uczestnik").
9. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie (04-187) przy ul. Dęblińskiej 6.
10. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Administratorem danych osobowych jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych do ich poprawiania oraz ich usunięcia.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11. W każdym numerze dziennika „Super Express" objętym Loterią, który jest w sprzedaży od 18.07.2016 do 13.08.2016 wydrukowany zostanie szablon, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu. W numerach wydawniczych z dnia 18.07.2016 roku oraz z dnia 01.08.2016 roku dziennika „Super Express" znajdować się będą kupony promocyjne, o których mowa w pkt 13 Regulaminu (w jednym egzemplarzu znajdować się może jeden kupon promocyjny). Dodatkowo na każdej stronie z szablonem wydrukowany jest numer kodu promocyjnego (zwany dalej „Kodem").
12. Szablon – jest to rysunek w kształcie koła wydrukowany na wybranej stronie dziennika „Super Express" (zwany dalej „Szablonem"). Szablon zawiera 20 pól (10 pól jest w jednolitym kolorze, pozostałe 10 również, z zastrzeżeniem, że kolory te, nie są tożsame). Pola oznaczone są symbolami nagród. Wzorcowe układy Szablonów zostaną zabezpieczone przez Organizatora.
13. Każdy kupon promocyjny jest w kształcie koła (zwany dalej „Kuponem"). Na rewersie każdego Kuponu znajdują się:
a. numer Kuponu,
b. dwadzieścia pól zakrytych farbą zdrapkową – dwa pola zawierają ukryte pod farbą zdrapkową strzałki. Każde z pól posiada kolor (10 pól jest w jednolitym kolorze, pozostałe 10 również, z zastrzeżeniem, że kolory te, nie są tożsame),
c. dwie strzałki, ukryte pod farbą zdrapkową, które służą do wskazania nagród na Szablonie.
14. Uczestnik może przystąpić do losowania nagród dodatkowych na zasadach określonych w dziale: „Sposób przyznania nagród dodatkowych" oraz/lub „Sposób przyznania niezgłoszonych nagród dodatkowych – KUMULACJA" oraz/lub do losowania nagrody głównej na zasadach określonych w dziale: „Sposób przyznania nagrody głównej".

Sposób przyznania nagród dodatkowych

15. Loteria jest podzielona na dwa etapy:
a. Etap I – od dnia 18.07.2016 roku do dnia 30.07.2016 roku,
b. Etap II – od dnia 01.08.2016 roku do dnia 13.08.2016 rok.
16. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dodatkowych należy w terminie od dnia 18.07.2016 roku do dnia 13.08.2016 roku w czasie trwania danego etapu Loterii spełnić następujące warunki:
a. dokonać zakupu przynajmniej jednego dziennika „Super Express" z Kuponem i Szablonem
oraz
b. sprawdzić rodzaj posiadanego Kuponu na zasadach określonych w pkt 19-21 Regulaminu.
Uczestnik jest zobowiązany zachować w trakcie trwania Loterii oryginał Kuponu.
17. Są dwa rodzaje Kuponów – Kupony przegrywające oraz Kupony wygrywające, do których przypisane są poszczególne nagrody dodatkowe, o których mowa w pkt 59 b Regulaminu. Jeden Kupon wygrywający uprawnia do wygrania, jednej nagrody dodatkowej.
18. Numery Kuponów wygrywających zostaną zabezpieczone przez Organizatora Loterii.
19. Każdy Uczestnik może sprawdzić rodzaj Kuponu za pomocą Szablonu - w tym celu należy:
a. odkryć farbę zdrapkową z wszystkich pól zakrytych zdrapką widniejących na Kuponie. Po odkryciu farby zdrapkowej dwa z wszystkich pól pokazywać będą dwie strzałki,
b. następnie przyłożyć Kupon rewersem do Szablonu w taki sposób, aby kolory pól Kuponu pokrywały się z kolorami pól Szablonu.
Kupon dołączony do numeru dziennika „Super Express" z dnia 18.07.2016 roku może być użyty wyłącznie do Szablonów drukowanych w Etapie I Loterii: w numerach dziennika „Super Express" z dni: od 18.07.2016 roku do 30.07.2016 roku (wyłączając niedziele). Kupon dołączony do numeru dziennika „Super Express" z dnia 01.08.2016 roku może być użyty wyłącznie do Szablonów drukowanych w Etapie II Loterii: w numerach dziennika „Super Express" z dni: od 01.08.2016 roku do 13.08.2016 roku (wyłączając niedziele). W przypadku, gdy Uczestnik zgłosi wygraną z Kuponu, który został przyłożony do niewłaściwego Szablonu, wówczas Uczestnik nie ma prawa do tej nagrody.
20. Jeżeli strzałki w pozycji opisanej w pkt 19 b Regulaminu wskazują jednocześnie dwa jednakowe symbole nagrody na Szablonie, wówczas Uczestnik wygrywa taką nagrodę, której symbole zostały jednocześnie wskazane przez dwie strzałki.
21. Jeżeli strzałki w pozycji opisanej w pkt 19 b Regulaminu nie wskazują jednocześnie dwóch jednakowych symboli nagrody na Szablonie, wówczas Uczestnik nie wygrywa nagrody.
22. Zgłoszenia wygranej, należy dokonać dzwoniąc na numer Infolinii 56 656 72 27 podany na Kuponie. Uczestnik może zgłosić wygraną w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 w następujących terminach:
a. w Etapie I Loterii: od 18.07.2016 roku (od godziny 8:00) do 01.08.2016 roku (do godziny 16:00),
b. w Etapie II Loterii: od 01.08.2016 roku (od godziny 8:00) do 16.08.2016 roku (do godziny 16:00) z wyjątkiem dnia 15.08.2016 roku.
Koszt połączenia z numerem Infolinii jest zgodny z cennikiem usług telekomunikacyjnych jak za połączenie ze zwykłym numerem stacjonarnym. Koszt podłączenia z numerem Infolinii ponosi Uczestnik. Rozmowy z Uczestnikami będą nagrywane w celach dowodowych.
23. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 22 Regulaminu, Uczestnik jest informowany o tym, że wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach dowodowych. Uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy. Po wyrażeniu ww. zgody przez Uczestnika, następuje dalsza procedura weryfikacji. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie wyrazi ww. zgody, wówczas traci prawo do nagrody, a połączenie telefoniczne zostanie zakończone. Po wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy, Uczestnik jest zobowiązany:
a. podać swoje dane (imię i nazwisko oraz dokładne dane adresowe wraz z kodem i miejscowością),
b. podać numer Kuponu,
c. oświadczyć, ze ma ukończone 18 lat,
d. oświadczyć, ze nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 9 Regulaminu,
e. w przypadku nagrody pieniężnej Uczestnik może podać numer konta bankowego, na który zostanie przelana nagroda.
24. Zgłoszenie wygranej jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do nagrody, z zastrzeżeniem treści pkt 25-27 Regulaminu.
25. Organizator ma prawo zażądać przesłania przez Uczestnika skanu /zdjęcia Kuponu lub oryginału Kuponu w celu jego weryfikacji. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie (podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 22 Regulaminu). W takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać nie później niż do dnia 22.08.2016 roku Kupon wraz z danymi osobowymi wskazanymi w pkt 23 a Regulaminu oraz dodatkowo może podać numer telefonu w jeden z poniższych sposobów:
a. przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń w przypadku żądania przesłania oryginału Kuponu. O terminie dostarczenia przesyłki pocztowej i kurierskiej decyduje data jej nadania, z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane przesyłki, które wpłynęły na adres Organizatora nie później niż do dnia 05.09.2016 roku,
b. pocztą e-mailową na adres: kolofortuny@playprint.pl podany przez pracownika infolinii (skan lub zdjęcie Kuponu). O terminie dostarczenia przesyłki e-mail decyduje data jej wpłynięcia na adres skrzynki e-mail Organizatora.
26. Organizator w rozmowie telefonicznej decyduje o tym, czy Kupon ma być przesłany w oryginale czy nie. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą praw do nagrody. Organizator nie będzie stawiał żądania określonego w pkt 25 Regulaminu w wypadku zgłoszenia wygranej nagrody dodatkowej w postaci rabatu.
27. Ostateczna weryfikacja prawa do nagrody następuje na podstawie cech szczególnych Kuponu: w szczególności indywidualnego numeru Kuponu identyfikacyjnego wygranej oraz zabezpieczeń potwierdzających oryginalność Kuponu. Nie przyznaje się prawa do nagrody oraz nie dokonuje się wydania wygranej na podstawie Kuponu, którego autentyczności lub numeru identyfikacyjnego nie można stwierdzić, Kuponu zniszczonego, bądź w przypadku utraty Kuponu.
28. Procedura weryfikacyjna prawa do nagród dodatkowych zakończy się w dniu 10.09.2016 roku. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania nagrody dodatkowej jeżeli:
a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła odebrać nagrody; lub
c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub
d. nie prześle Kuponu (w przypadku żądania Organizatora); lub
e. przesłany (w przypadku żądania Organizatora) Kupon, będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
f. przesłany (w przypadku żądania Organizatora) Kupon, będzie zawierał inny numer, niż podany w rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt 23 Regulaminu; lub
g. przesłany lub zgłoszony Kupon będzie dotyczył niewłaściwego (według zasad określonych w pkt 19 Regulaminu) Etapu Loterii.
29. W przypadku, gdy Uczestnik zgłosi wygraną z Kuponu, który został przyłożony do Szablonu wydrukowanego w innym etapie Loterii niż ten do którego przynależy Kupon, wówczas Uczestnik nie ma prawa do tej nagrody.

Sposób przyznania niezgłoszonych nagród dodatkowych - KUMULACJA

30. W przypadku, gdy w terminach określonych w pkt 22 nie zostaną zgłoszone nagrody, które przynależą do danego etapu Loterii, wówczas w dniu:
a. 18.08.2016 roku w dzienniku „Super Express" zostanie ogłoszona kumulacja - łączna kwota wszystkich nagród dodatkowych w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50 zł, które nie zostały zgłoszone do dnia 16.08.2016 roku (do godziny 16:00). Dodatkowo zostanie podany indywidualny numer (zwany dalej „Numerem") oraz informacja o sposobie udziału w losowaniu tej nagrody. Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy w dniu 18.08.2016 roku od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu na zasadach określonych w pkt 31 Regulaminu. Losowanie odbędzie się w dniu 26.08.2016 roku w godzinach 10:00-12:00. Jedna nagroda będzie losowana spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych w dniu 18.08.2016 roku od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 zgodnie z trybem pkt 31 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział wyłącznie zgłoszenia, które w swojej treści zawierają Numer podany w dzienniku „Super Express" w dniu 18.08.2016 roku,
b. 19.08.2016 roku w dzienniku „Super Express" zostanie ogłoszona kumulacja - wszystkie rzeczowe nagrody dodatkowe, które nie zostały zgłoszone do dnia 16.08.2016 roku (do godziny 16:00). Dodatkowo zostanie podany indywidualny numer (zwany dalej „Numerem") oraz informacja o sposobie udziału w losowaniu tych nagród. Aby wziąć udział w losowaniu tych nagród należy od godz. 00:00:00 dnia 19.08.2016 roku do godz. 23:59:59 dnia 21.08.2016 roku dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu na zasadach określonych w pkt 31 Regulaminu. Losowanie odbędzie się w dniu 26.08.2016 roku w godzinach 10:00-12:00. Nagrody będą losowane spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych od godz. 00:00:00 dnia 19.08.2016 roku do godz. 23:59:59 dnia 21.08.2016 roku zgodnie z trybem pkt 31 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział wyłącznie zgłoszenia, które w swojej treści zawierają Numer podany w dzienniku „Super Express" w dniu 19.08.2016 roku. Nagrody będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych,
c. 22.08.2016 roku w dzienniku „Super Express" zostanie ogłoszona kumulacja - łączna kwota wszystkich nagród dodatkowych w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 100 zł, które nie zostały zgłoszone do dnia 16.08.2016 roku (do godziny 16:00). Dodatkowo zostanie podany indywidualny numer (zwany dalej „Numerem") oraz informacja o sposobie udziału w losowaniu tej nagrody. Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy w dniu 22.08.2016 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu na zasadach określonych w pkt 31 Regulaminu. Losowanie odbędzie się w dniu 26.08.2016 roku w godzinach 10:00-12:00. Jedna nagroda będzie losowana spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych w dniu 22.08.2016 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 zgodnie z trybem pkt 31 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział wyłącznie zgłoszenia, które w swojej treści zawierają Numer podany w dzienniku „Super Express" w dniu 22.08.2016 roku,
d. 23.08.2016 roku w dzienniku „Super Express" zostanie ogłoszona kumulacja - łączna kwota wszystkich nagród dodatkowych w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 500 zł, które nie zostały zgłoszone do dnia 16.08.2016 roku (do godziny 16:00). Dodatkowo zostanie podany indywidualny numer (zwany dalej „Numerem") oraz informacja o sposobie udziału w losowaniu tej nagrody. Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy w dniu 23.08.2016 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu na zasadach określonych w pkt 31 Regulaminu. Losowanie odbędzie się w dniu 26.08.2016 roku w godzinach 10:00-12:00. Jedna nagroda będzie losowana spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych w dniu 23.08.2016 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 zgodnie z trybem pkt 31 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział wyłącznie zgłoszenia, które w swojej treści zawierają Numer podany w dzienniku „Super Express" w dniu 23.08.2016 roku,
e. 24.08.2016 roku w dzienniku „Super Express" zostanie ogłoszona kumulacja - łączna kwota wszystkich nagród dodatkowych w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 1.000 zł, które nie zostały zgłoszone do dnia 16.08.2016 roku (do godziny 16:00). Dodatkowo zostanie podany indywidualny numer (zwany dalej „Numerem") oraz informacja o sposobie udziału w losowaniu tej nagrody. Aby wziąć udział w losowaniu tej nagrody należy w dniu 24.08.2016 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu na zasadach określonych w pkt 31 Regulaminu. Losowanie odbędzie się w dniu 26.08.2016 roku w godzinach 10:00-12:00. Jedna nagroda będzie losowana spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych w dniu 24.08.2016 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 zgodnie z trybem pkt 31 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w losowaniu biorą udział wyłącznie zgłoszenia, które w swojej treści zawierają Numer podany w dzienniku „Super Express" w dniu 24.08.2016 roku,
f. 25.08.2016 roku, 26.08.2016 roku, 27.08.2016 roku w dzienniku „Super Express" zostanie ogłoszona kumulacja - wszystkie nagrody dodatkowe w postaci rabatów, które nie zostały zgłoszone do dnia 16.08.2016 roku (do godziny 16:00). Dodatkowo zostanie podany indywidualny numer (zwany dalej „Numerem") oraz informacja o sposobie udziału w losowaniu tych nagród. Aby wziąć udział w losowaniu tych nagród należy od godz. 00:00:00 dnia 25.08.2016 roku do godz. 23:59:9 dnia 28.08.2016 roku dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu na zasadach określonych w pkt 31. W przyznaniu nagród w postaci rabatów biorą udział wyłącznie zgłoszenia, które w swojej treści zawierają Numer podany w dzienniku „Super Express" w dniach: 25.08.2016 roku, 26.08.2016 roku, 27.08.2016 roku.
Powyższe losowania odbędą się w lokalu przy ul. Floriańskiej 6/13 D w Warszawie. Nagrody rzeczowe oraz pieniężne losowane będą w sposób ręczny określony w pkt 34 Regulaminu. Nagrody w postaci rabatów będą przyznawane przez Komisję w sposób ręczny określony w pkt 35 Regulaminu.
31. Prawidłowe zgłoszenie udziału w losowaniu nagród dodatkowych, które przeszły do kumulacji w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, wymaga przesłania wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści: prefiks: KUMU oraz Numer (pisane małymi lub wielkimi literami). Przykładowa treść SMS: KUMU.0001. Poszczególne treści SMS-a mogą być oddzielone spacją lub dowolnym znakiem interpunkcyjnym. SMS należy przesłać na numer: 72 815. Koszt przesłania SMS-a wynosi 2,00 zł netto plus podatek VAT (2,46 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 2,46 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego, czy zgłoszenie jest prawidłowe czy nie. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. W jednym SMS-ie można przesłać tylko jeden Numer. SMS należy przesłać przy użyciu telefonu, w Loterii nie będą uwzględniane SMS-y przesyłane za pomocą Internetu lub z użyciem programów lub robotów komputerowych. Przesłanie Zgłoszenia zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie. Treść SMS-a zwrotnego: „Organizator: Playprint sp.z o.o.Loteria dla osob pow. 18 lat. Regulamin:www.playprint.pl. Koszt SMS: 2,46 zł z VAT. Dziękujemy za zgłoszenie". W przypadku zwycięzców nagród dodatkowych w kumulacji w postaci rabatu SMS zwrotny będzie zawierał, oprócz treści wskazanej powyżej, kod rabatowy upoważniający do realizacji danego rabatu z informacją o sposobie jego realizacji – przykładowa treść SMS-a zwrotnego z kodem rabatowym: „Organizator: Playprint sp.z o.o.Loteria dla osob pow. 18 lat. Regulamin:www.playprint.pl. Koszt SMS: 2,46 zł z VAT. Wygrałeś rabat 20zł przy zakupach powyżej 100 zł w STUDIO MODERNA zadzwoń od jutra do 30.09.2016 pod numer tel 225486540 i podaj KOD : 1234567. GRATULUJEMY". Koszt ww. SMS-ów zwrotnych ponosi Organizator.
32. W jednym zgłoszonym SMS-ie można wysłać wyłącznie jeden Numer. W przypadku, gdy w zgłoszeniu Uczestnik wpisał więcej niż jeden Numer, wówczas pod uwagę jest brany Numer wpisany jako pierwszy. W danym losowaniu są brane pod uwagę tylko te zgłoszenia SMS, które w swojej treści zawierają Numer wydrukowany we właściwym numerze dziennika „Super Express" zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 30 Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany zachować w trakcie trwania Loterii oryginały Numerów podane w dzienniku „Super Express".
33. Uczestnik może dokonać dowolną liczbę zgłoszeń, a każde zgłoszenie może zawierać ten sam Numer. Jeden Numer może być wysłany w więcej niż jednym zgłoszeniu SMS.
34. Nagrody losowane będą w następujący sposób: do każdego zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, przypisywana jest (w programie Excel) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do danego losowania (zwane dalej „Liczbami Porządkowymi"). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego Losowania.
35. Nagrody dodatkowe w postaci rabatów będą przyznawane w kolejności rejestracji zgłoszeń w systemie przyjmującym zgłoszenia (data i godzina) do czasu zakończenia puli nagród lub do czasu upłynięcia terminu dokonywania zgłoszeń w Loterii. System przyjmujący zgłoszenia nie jest automatem oraz urządzeniem do gier w rozumieniu art. 23 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 471). Nagrody będą przyznawane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych. Nagrody dodatkowe w postaci rabatów będą przyznawane przez Komisję w sposób ręczny w dniach: 26.08.2016 roku i 29.08.2016 roku – osoba z Komisji dokona sprawdzenia, które zgłoszenia zostały zarejestrowane w systemie jako pierwsze w kolejności.
36. Podczas losowania na każdą z losowanych nagród zostaną wylosowane dwa Zgłoszenia: jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz jedno zwycięskie Zgłoszenie rezerwowe. Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane zwycięskie Zgłoszenia do nagród, następnie Zgłoszenia rezerwowe.
37. Jedno zgłoszenie może być wylosowane wyłącznie jeden raz.
38. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród dodatkowych losowanych w Kumulacjach.
39. Zgłoszenia wylosowane do nagród dodatkowych rzeczowych i pieniężnych w Kumulacjach zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt 48-58 Regulaminu.

Sposób przyznania nagrody głównej
40. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej należy w terminie od dnia 18.07.2016 roku do dnia 13.08.2016 roku spełnić następujące warunki:
a. dokonać zakupu przynajmniej jednego dziennika „Super Express"
oraz
b. dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w losowaniu nagrody głównej w Loterii na zasadach określonych w pkt 41 Regulaminu („Zgłoszenie").
41. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w losowaniu nagród głównych w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, wymaga w terminie od godz. 00:00:00 dnia 18.07.2016 roku do godz. 23:59:59 dnia 13.08.2016 roku: przesłania wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści: prefiks: KOLO lub KOŁO oraz numer Kodu (pisane małymi lub wielkimi literami). Przykładowa treść sms: KOLO.0001. (pisane małymi lub wielkimi literami). Poszczególne treści SMS-a mogą być oddzielone spacją lub dowolnym znakiem interpunkcyjnym. SMS należy przesłać na numer: 72 815. Koszt przesłania SMS-a wynosi 2,00 zł netto plus podatek VAT (2,46 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 2,46 zł brutto jest pobierana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie jest prawidłowe czy nie. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. W jednym SMS-ie można przesłać tylko jeden Kod. SMS należy przesłać przy użyciu telefonu, w Loterii nie będą uwzględniane SMS-y przesyłane za pomocą Internetu lub z użyciem programów lub robotów komputerowych. Przesłanie Zgłoszenia zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. Treść SMS-a zwrotnego: „Organizator: Playprint sp.z o.o.Loteria dla osob pow. 18 lat.Regulamin:www.playprint.pl. Koszt SMS: 2,46 zl z VAT. Dziękujemy za zgłoszenie". Koszt SMS-a zwrotnego potwierdzającego przesłanie Zgłoszenia ponosi Organizator
42. Uczestnik jest zobowiązany zachować w trakcie trwania Loterii oryginał Kodu widniejącego na stronie z Szablonem.
43. W jednym Zgłoszeniu można wysłać wyłącznie jeden Kod. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu Uczestnik wpisał więcej niż jeden Kod, wówczas pod uwagę jest brany Kod wpisany jako pierwszy. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń, a każde Zgłoszenie może zawierać ten sam Kod. Jeden Kod może być wysłany w więcej niż jednym Zgłoszeniu.
44. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 16.08.2016 roku w godzinach 10:00-12:00 w lokalu przy ul. Floriańskiej 6/13 D w Warszawie. Nagroda główna losowana jest spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia 18.07.2016 roku do godz. 23:59:59 dnia 13.08.2016 roku. Nagroda losowana będzie w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, przypisywana jest (w programie Excel) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do danego losowania (zwane dalej „Liczbami Porządkowymi"). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego Losowania.
45. Podczas losowania nagrody głównej zostaną wylosowane trzy Zgłoszenia: jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz dwa zwycięskie Zgłoszenie rezerwowe. Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności zostanie wylosowane zwycięskie Zgłoszenie, następnie Zgłoszenie rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie Zgłoszenie rezerwowe drugie.
46. Jedno Zgłoszenie może być wylosowane wyłącznie jeden raz.
47. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt 48-58 Regulaminu.

Weryfikacja prawa do nagród dodatkowych, które przeszły do KUMULACJI i nagrody głównej

48. W ciągu 3 dni roboczych od dnia danego losowania pod numery, z których dokonano zwycięskich Zgłoszeń (z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących nagród dodatkowych w postaci rabatów, które przeszły do kumulacji) będą dzwonić konsultanci z informacją o wygranej nagrodzie i trybie jej odbioru.
49. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego Zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenie, przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, blokada połączeń z numerami zastrzeżonymi). Próby połączeń są wykonywane do czasu skutecznego połączenia z weryfikowaną osobą lub do czasu wykonania ostatniej trzeciej nieudanej próby połączenia. Każda próba połączenia z weryfikowanym Uczestnikiem wykonana zostanie w innym dniu. Rozmowy z weryfikowanymi osobami będą nagrywane w celach dowodowych.
50. Osoby które odbiorą połączenie telefoniczne zostaną poinformowane o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana w celach dowodowych. Uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy. Po wyrażeniu ww. zgody przez Uczestnika, następuje dalsza procedura weryfikacji. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie wyrazi ww. zgody, wówczas traci prawo do nagrody, a połączenie telefoniczne zostanie zakończone. Po wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy, Uczestnik jest informowany, że jego Zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii, ale aby móc odebrać nagrodę, Organizator musi dokonać weryfikacji czy osoba, do której zadzwoniono jest faktycznie Uczestnikiem, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia. Po wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy, Uczestnik jest zobowiązany:
a. podać swoje dane (imię i nazwisko oraz dokładne dane adresowe wraz z kodem i miejscowością),
b. podać Numer (w przypadku kumulacji nagród dodatkowych)
c. podać numer Kodu (w przypadku nagrody głównej),
d. oświadczyć, ze ma ukończone 18 lat,
e. oświadczyć, ze nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 9 Regulaminu,
f. w przypadku nagrody pieniężnej Uczestnik może podać numer konta bankowego, na który zostanie przelana nagroda.
51. Dodatkowo Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania Kodu znajdującego się w dzienniku „Super Express" (w przypadku nagrody głównej) oraz Numeru (w przypadku kumulacji nagród dodatkowych), który Uczestnik zgłosił w wylosowanym Zgłoszeniu. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie podczas rozmowy, o której jest mowa w pkt 50 Regulaminu, nie później niż do dnia 26.09.2016 roku. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany przesłać Kod/Numer (stronę z Kodem/Numerem lub wycięty ze strony Kod/Numer) wraz z danymi osobowymi wskazanymi w pkt 50 a Regulaminu w jeden z poniższych sposobów:
a. przesyłką kurierską (na adres podany przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku wysyłki kurierskiej weryfikowana osoba jest zobowiązana na dodatkowe żądanie Organizatora przesłać oryginał Kodu/Numeru,
b. pocztą mailową (na adres e-mail kolofortuny@playprint.pl podany przez konsultanta podczas rozmowy telefonicznej) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany adres e-mail. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan lub zdjęcie Kodu/Numeru z dziennika „Super Express".
52. Organizator w rozmowie telefonicznej decyduje o tym, czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać oryginał czy kopię Kodu/Numeru. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą praw do nagrody.
53. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunku określonego w pkt 50-51 Regulaminu lub wszystkie trzy próby połączeń będą nieudane, wówczas traci on prawo do nagrody i przechodzi ono na osobę, której Zgłoszenie zostało wylosowane jako Zgłoszenie rezerwowe.
54. Osoba, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe zostanie powiadomiona telefonicznie zgodnie z trybem pkt 48-49 Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od:
a. dnia, w którym Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt 49-50 Regulaminu, lub
b. dnia w którym okaże się, że poprzednio weryfikowana osoba nie posiada prawidłowego Kodu/Numeru (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora), lub
c. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka lub wiadomość e-mail z prawidłowym Kodem/Numerem (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora), lub
d. dnia w którym nie powiodła się ostatnia trzecia próba połączenia telefonicznego z weryfikowanym Uczestnikiem.
55. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 49-54 Regulaminu w kolejności ich umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych.
56. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej na dodatkowe życzenie Organizatora kopii Kodu/Numeru, Organizator ma prawo zażądać przesłania oryginału Kodu/Numeru przesyłką pocztową lub kurierską. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać przesłania wszystkich Kodów/Numerów dotyczących wszystkich przesłanych przez Uczestnika Zgłoszeń w Loterii, których numery są tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia najpóźniej do dnia 26.09.2016 roku. W takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Playrprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń podany w żądaniu w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 12 dni od daty powiadomienia. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody.
57. Procedura weryfikacyjna prawa do nagród dodatkowych w kumulacji i nagrody głównej zakończy się najpóźniej w dniu 10.10.2016 roku.
58. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania nagrody dodatkowej w kumulacji lub nagrody głównej jeżeli:
a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła odebrać nagrody; lub
c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub
d. nie prześle Kodu lub Numeru (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora); lub
e. przesłany (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora) Kod lub Numer, będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
f. przesłany (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora) Kod lub Numer, będzie zawierał inny numer, niż w treści wylosowanego Zgłoszenia; lub
g. nie prześle Kodów lub Numerów dotyczących wszystkich Zgłoszeń w Loterii, których numery są tożsame z numerami podanymi w tych Zgłoszeniach (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora).

NAGRODY

59. W Loterii do rozdysponowania przeznaczone są nagrody w następujących kategoriach:
a. Nagroda główna o łącznej wartości 50.878,00 zł brutto w postaci samochodu osobowego marki SUZUKI: wersja Baleno 1.2 DualJet Comfort o wartości 45.790,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 5.088,00 zł brutto,

b. Nagrody dodatkowe o łącznej wartości 270.446,00 zł:

 

 

60. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 321.324,00 zł brutto.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

61. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja (zwana „Komisją"), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych.
62. Osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w szczególności osoby wydające nagrody, przeprowadzające weryfikacje prawa do nagrody nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych.
63. Z przebiegu Loterii Komisja sporządzi protokół zawierający w szczególności opis sposobu wyłonienia laureatów oraz wyniki Loterii.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

64. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).
65. Wyniki Loterii w postaci ilości i rodzaju wydanych nagród będą podane na stronie www.se.pl, www.playprint.pl od dnia 11.10.2016 roku do dnia 07.11.2016 roku.
66. Nagroda główna zostanie wydana w Salonie Firmowym SMP w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 10 do dnia 31.10.2016 roku.
67. Rzeczowe nagrody dodatkowe zostaną wysłane na adresy Laureatów podane zgodnie z trybem pkt 23 lub pkt 50 nie później niż do dnia 31.10.2016 roku. Pieniężne nagrody dodatkowe zostaną przelane na numer konta bankowego podanego zgodnie z trybem pkt 23 lub pkt 50 lub w przypadku braku konta wysłane przekazem pocztowym nie później niż do dnia 31.10.2016 roku.
68. Nagrody dodatkowe - rabaty zostaną przekazane w postaci kodu rabatowego upoważniającego do realizacji danego rabatu podczas zgłoszenia wygranej zgodnie z trybem pkt 23 Regulaminu. W przypadku rabatów wyłonionych w sposób określony w pkt 35 Regulaminu zostaną one przekazane w postaci kodu rabatowego upoważniającego do realizacji danego rabatu w zwrotnej wiadomości SMS potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia wskazanej w pkt 31 Regulaminu przesłanej na numer telefonu, z którego dokonano zwycięskiego zgłoszenia nie później niż do dnia 31.08.2016 roku.
69. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
70. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego i/lub finansowego.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

71. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 07.11.2016 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.
72. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres Organizatora tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 z dopiskiem na kopercie „KOŁO SUPER FORTUNY".
73. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
74. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 07.12.2016 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o wyniku reklamacji).
75. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

76. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
77. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

78. Regulamin Loterii dostępny będzie na stronie www.se.pl, www.playprint.pl oraz w siedzibie Organizatora tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00) w czasie trwania Loterii.
79. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
80. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Loterii, a w szczególności z powodu podania błędnego adresu lub numeru konta.
81. Liczba Kuponów jest ograniczona: 460.000 sztuk.
82. W przypadku gdy Kupon lub Szablon wydrukowany został w sposób nieprawidłowy (np. spowodowany błędem w druku), wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany Kuponu na inny lub zwrotu ceny zapłaconej za dziennik „Super Express" w siedzibie Organizatora tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, pod warunkiem że zwracany Kupon nie nosi cech dokonanych zdrapań. Uczestnik ma prawo wymienić Kupon dotyczący Etapu I Loterii do dnia 01.08.2016 roku do godz. 16:00 oraz Kupon dotyczący Etapu II Loterii do dnia 16.08.2016 roku do godz. 16:00. W przypadku stwierdzenia wygranej na podstawie błędngo Kuponu lub Szablonu nagroda nie zostanie przyznana.
83. Organizator oświadcza, że nie prowadzi korespondencji z Uczestnikiem za pomocą wiadomości SMS lub połączeń telefonicznych z Uczestnikami oprócz:
a. wysyłki SMS-ów potwierdzających otrzymanie Zgłoszeń do Uczestników Loterii zgodnie z pkt 31 i 41 Regulaminu,
b. połączeń telefonicznych wykonanych wyłącznie do osób, których Zgłoszenia zostały wylosowane zgodnie z pkt 25, 48 i 54 Regulaminu,
c. wysyłki SMS-ów potwierdzających otrzymanie zgłoszeń zawierających kody rabatowe stanowiące nagrody w Loterii zgodnie z pkt 31 i 68 Regulaminu.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: