Se.pl - Wiadomości, Polityka, Informacje, Wydarzenia, Sport.pl regulamin REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU Z OKAZJI 25LECIA dziennika SUPER EXPRESS oraz Konkursu SMS

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU Z OKAZJI 25LECIA dziennika SUPER EXPRESS oraz Konkursu SMS

11.10.2016, godz. 15:12
SUPER EXPRESS logo
foto: Super Express

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin („Regulamin") określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Plebiscyt SMS („Plebiscyt"), którego celem jest wyłonienie drogą publicznego głosowania najlepszych polskich: artystów, aktorów, filmu, sportowca, przedsiębiorcy oraz osobowości ostatniego 25lecia oraz konkursu dla czytelników dziennika Super Express,(„Konkurs")

2. Ogólnopolski Plebiscyt z okazji 25lecia dziennika SUPER EXPRESS oraz Konkurs organizuje ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, REGON 012012459,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych (dalej zwana Organizatorem).

3. Pracownicy Organizatora, jak również, instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu zobowiązane są do zachowania tajemnicy WE wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem

4. Regulamin Plebiscytu i Konkursu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie se.pl oraz od 10 października na łamach dziennika „Super Express".

5. Lista kandydatów w sześciu kategoriach (Super Artysta 25-lecia, Super Aktor 25-lecia, Super Film 25-lecia, Super Sportowiec 25-lecia, Super Przedsiębiorca 25-lecia oraz Super Osobowość 25-lecia) będzie publikowana/drukowana przez ZPR Media w dzienniku „Super Express", a także będzie dostępna na stronie internetowej se.pl

6. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są osoby pełnoletnie fizycznie lub niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora w obszarze realizacji Plebiscytu
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, rodzeństwem, w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem

Czas trwania I Etapu Plebiscytu
7. Głosowanie w ramach Plebiscytu rozpocznie się w dniu 10 października 2016 roku o godzinie 00:00 i zakończy się w dniu 20 listopada 2016 roku o godzinie 24.00; Nagrody, o której mowa w pkt 23 zostaną przyznane przez Komisję Plebiscytową w poniedziałek następujący po głosowaniu na określoną kategorię

8. Wyniki opublikowane zostaną w SUPER EXPRESSIE oraz ogłoszone podczas gali w dniu 22 listopada 2016r.

Komisja Plebiscytowa
9. Przebiegiem Plebiscytu kieruje powołana przez Organizatora komisja (dalej: „Komisja Plebiscytowa"). Komisja Plebiscytowa zostanie powołana przed oficjalnym rozpoczęciem Plebiscytu w dniu 7 października 2016 roku.

10. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora

Sposoby głosowania
11. W dniu 10 października 2016roku na łamach „Super Expressu", oraz na se.pl rozpocznie się publikacja 6 kategorii, w każdej z kategorii Organizator wskaże 5 nominowanych łącznie 30 nominowanych (dalej: „Nominowani"), ustalona przez Komisję
Plebiscytową.

12. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywa się dwoma metodami:
a. poprzez wysłanie SMS-a
b. poprzez Internet –serwisy se.pl

Głosowanie poprzez wysłanie SMS-a, które rozpocznie się w dniu 10 października 2016 roku i będzie trwać do 20 listopada 2016
roku (termin wysłania SMS-a do Organizatora), przebiegnie według następujących zasad:
a. Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie SMS-a o treści SUPER.1-SUPER.5, gdzie liczby 1-5 określają danego Nominowanego zgodnie ze wskazaniami jakie będą publikowane na łamach dziennika „Super Express" pod numer 7242 (koszt 2,46 zł z VAT); publikacja nominowanych w Danych kategoriach będzie odbywała się w następujących dniach:
- KATEGORIA Super Artysta 25-lecia od 10 do 16 października br
- kategoria Super Aktor 25-lecia od 17 do 23 października br.
- kategoria Super Film 25-lecia od 24 do 30 października
- kategoria Super Sportowiec 25-lecia od 31 października do 6 listopada br
- kategoria Siper Przedsiębiorca 25-lecia od 7 do 13 listopada
- kategoria Super Osobowość 25-lecia od 14 do 20 listopada br
Oraz wszystkie kategorie na se.pl od 10 października do 20 listopada.
b. Głos jest ważny, gdy zostanie wysłany w ww terminie o i treści wskazanej na łamach dziennika „Super Express"

13. Głosowanie poprzez po przez Internet, które rozpocznie się w dniu 10 października 2016 roku i będzie trwać do 20 listopada 2016 roku do godz.24.00 zostanie potraktowane przez Komisję Plebiscytową, jako głos doradczy, nie decydujący o wynikach głosowania w Danych kategoriach.

14. Głosujący na stronie WWW.se.pl może wybrać dowolnego Nominowanego klikając w jego zdjęcie.

15. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt 1 -14 powyżej oznacza przystąpienie do Plebiscytu oraz akceptację jego warunków.

16. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z telefonów komórkowych

17. Głosy, co do których Komisja Plebiscytowa lub Organizator odpowiedzialny za administrację strony internetowej - Plebiscytu, stwierdzą podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, będą anulowane.

Obliczanie głosów

18. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą SMS oraz jako element doradczy wszystkie ważne głosy oddane za pomocą Internetu.

19. Obliczenia głosów w Plebiscycie dokonuje Komisja Plebiscytowa, na podstawie raportu dostarczonego przez Integratora głosowania SMS spółkę TELEAUDIO DWA.

20. Jeden głos SMS oddany na danego Nominowanego w określonej kategorii dostarcza określonemu Nominowanemu 10 punktów.

21. Każdy głos na WWW.se.pl dostarcza określonemu 1 punkt lub -1 punkt

22. Głos decydujący o wygranej w danej kategorii ma Organizator, jeśli zajdzie sytuacja remisowa lub w innym wątpliwym rozwiązaniu głosowania.

Finał Plebiscytu

23 Wyniki głosowania oraz laureaci zostaną opublikowane w dzienniku „Super Express" w tygodniu 47 br.

24. Organizator ogłosi podczas finałowej gali, tj 22 listopada po godz.20.00 na antenie TVP 2 informację o kolejności w głosowaniu w Plebiscycie bez podawania informacji o punktacji.

Uczestnicy Konkursu
25. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności przedstawionych w Przebiegu Konkursu.
26.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także ich małżonkowie oraz członkowie ich oraz małżonka/małżonki rodzin w linii prostej, rodzeństwo ich oraz małżonka/małżonki oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
27. W Konkursie Uczestnik możne wygrać tylko jedną nagrodę. Dotyczy to także małżonka/małżonki Uczestnika oraz członków ich oraz małżonka/małżonki rodzin w linii prostej, ich oraz małżonka/małżonki rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych .

Przebieg Konkursu
28.Aby wziąć udział Konkursie należy przesłać wiadomość SMS:od godz.00.00.00 10.10.16 do dnia 20.11.16 do godz. 23.59:59 w trakcie Plebiscytu SMS- o treści SUPER. numer przypisany danej osobie nominowej pod numer 7243. Np.Super.1.
29.Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są z zachowaniem następujących etapów Plebiscytu.
Etap I godz.00.00.00 10.10.16 do dnia 16.10.16 do godz. 23.59:59
Etap II godz.00.00.00 17.10.16 do dnia 23.10.16 do godz. 23.59:59
Etap III godz.00.00.00 24.10.16 do dnia 30.10.16 do godz. 23.59:59
Etap IV godz.00.00.00 31.10.16 do dnia 06.11.16 do godz. 23.59:59
Etap V godz.00.00.00 07.11.16 do dnia 13.11.16 do godz. 23.59:59
Etap VI godz.00.00.00 14.11.16 do dnia 20.11.16 do godz. 23.59:59
30.Po przesłaniu zgłoszenia do Plebiscytu , wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali swój sms w trakcie Plebiscytu SMS otrzymają od Organizatora wiadomość SMS z Zadaniem Finałowym („Zadanie Finałowe Tygodnia").
31.Odpowiedź na Zadanie Finałowe należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 7243 zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z Zadaniem Finałowym. Odpowiedzi na Zadanie Finałowe Tygodnia przyjmowane są w ciągu 12h od momentu wysłania do Uczestnika Zadania Finałowego Tygodnia. Zadanie Finałowe Tygodnia jest jednakowe dla wszystkich Uczestników, bez względu na to, w jaki sposób przystąpili do Konkursu.
32.W dniu Finału o Nagrodę Główną , który odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Plebiscycie , wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali swój sms w trakcie całego Plebiscytu SMS otrzymają od Organizatora wiadomość SMS z Zadaniem Finałowym („Zadanie Finałowe"). Odpowiedź na Zadanie Finałowe Nagroda Główna należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 7243 zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z Zadaniem Finałowym Nagroda Główna . Odpowiedzi na Zadanie Finałowe Nagroda Główna przyjmowane są w ciągu 12h od momentu wysłania do Uczestnika Zadania Finałowego Nagroda Główna . Zadanie Finałowe Nagroda Główna jest jednakowe dla wszystkich Uczestników, bez względu na to, w jaki sposób przystąpili do Konkursu.
33.Po zakończeniu Finału Tygodnia lub Finału o Nagrodę Główną niezależna Komisja Konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora („Komisja Konkursowa") wybierze osoby uprawnione do nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie Finałowe Tygodnia i Zadanie Finałowe Nagroda Główna . Kryterium przyznania nagród będzie pomysłowość, oryginalność i dowcipność odpowiedzi na Zadanie Finałowe Tygodnia i Zadanie Finałowe Nagroda Główna. Zwycięzcami zostanie 8 (słownie: ośmiu ) Uczestników ( 2 Nagrody Główne i 6 Nagród Tygodnia), którzy według Komisji nadesłali najbardziej pomysłowe, najbardziej oryginalne, kreatywne i najśmieszniejsze odpowiedzi na Zadanie Finałowe Tygodnia i Zadanie Finałowe Nagroda Głowna. 34.Komisja Konkursowa wyłoni poszczególnych Zwycięzców na podstawie kryteriów oceniających pomysłowość, oryginalność o dowcipność i przydzieli nagrody w następujący sposób:
a) Nagroda Główna – zostanie przyznana finalistom , którego odpowiedz na zadanie finałowe została oceniona na pierwszym miejscu jako najbardziej pomysłowa, oryginalna, kreatywna
b) Nagroda Tygodnia zostanie przyznana finalistom, którego odpowiedz na zadanie finałowe została oceniona na drugim miejscu jako najbardziej pomysłowa, oryginalna, kreatywna
35.Organizator Konkursu po zakończeniu Konkursu będzie kontaktować się telefonicznie ze Zwycięzcami. Próba uzyskania połączenia podejmowana będzie nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie.
36.Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikami uprawnionymi do otrzymania nagrody, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane - kwalifikacja Uczestnika do przyznania nagrody jest anulowana i próba wyłonienia Uczestnika Konkursu uprawnionego do nagrody, według opisanej powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu przyznania nagrody.
37.W celu wydania nagrody dany Zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.

Nagrody

38.W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
6 (słownie sześć ) Nagród Tygodnia w wysokości 500 zł brutto
2( słownie dwie) Nagrody Główne w wysokości 1000 zł brutto
39. Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%..
40.Nagrody gotówkowe zostaną wysłane zgodnie z życzeniem laureatów na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pieniężnym do 15 grudnia 2016r.

Postanowienia końcowe
41.Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

42. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

43. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik głosowania, którego wybrano jako otrzymującego Nagrodę, spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od głosującego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z losowania Nagrody i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.

44. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora oraz spółkę TELEAUDIO DWA do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu i Konkursu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach dziennika „Super Express", stronie internetowej www.se.pl

45. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

46 Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.

47 Głosując w Plebiscycie głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

48. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

49. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu i Konkursu .

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: