SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze emerycie walcz o swoje! Z nami wypełnisz wniosek o świadczenie przedemerytalne

Z nami wypełnisz wniosek o świadczenie przedemerytalne

23.03.2009, godz. 07:00
Jak wypełnić druk RP-26

Część I Dane personalne wnioskodawcy

Tutaj podajesz swoje dane osobowe, nazwisko, nazwisko rodowe, pierwsze i drugie imię, imię ojca i matki, swoją datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć oraz numer PESEL i NIP albo serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, jeśli nie masz PESEL lub NIP.

Część II Dane adresowe

W tej części podajesz informacje związane z twoim miejscem zameldowania na pobyt stały lub adresem zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowanie na pobyt stały) oraz adresem do korespondencji (jeśli jest inny niż zameldowanie na pobyt stały).

Część III Dyspozycje

Możesz wybrać sposób, w jaki ZUS będzie przekazywał ci świadczenie przedemerytalne.

Jeśli chcesz, żeby pieniądze przynosił ci do domu listonosz albo żebyś odbierał je na poczcie, musisz zaznaczyć kwadracik "pod wyżej podany adres zameldowania na pobyt stały - zamieszkania - do korespondencji"

Jeśli chcesz, by ZUS przekazywał ci pieniądze na konto, musisz zaznaczyć kwadracik "na rachunek w banku" oraz podać nazwę i adres swojego banku, a także numer swego konta albo kwadracik "w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej" i podać nazwę i adres kasy oraz numer swojego konta.

Pamiętaj, żeby wypełnić punkt dotyczący załączników do wniosku o świadczenie przedemerytalne - tu wpisujesz liczbę dołączonych dokumentów (np. 5).

Część IV

Oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy

W tej części w pkt 1 skreślasz odpowiedź "nie", jeśli masz decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury, albo odpowiedź "tak", jeśli nie masz takiej decyzji.

Pkt 2 skreślasz odpowiedź "nie", jeśli przez jakiś czas pobierałeś rentę, albo odpowiedź "tak", jeśli jej wcześniej nie otrzymywałeś.

Pkt 3 skreślasz odpowiedź "nie", jeśli otrzymujesz rentę z zagranicy i wpisujesz nazwę i adres zagranicznej instytucji, która ją ci przyznała oraz podajesz numer decyzji.

Pkt 4 wpisujesz datę rozwiązania umowy o pracę (lub innej pracy zarobkowej, np. umowy-zlecenia) albo datę zakończenia działalności gospodarczej, jeśli prowadziłeś własną firmę.

Pkt 5 skreślasz odpowiedź "nie", jeśli jesteś zatrudniony (np. umowa o pracę, służba w wojsku) lub prowadzisz własną firmę, albo odpowiedź "tak", jeśli nie masz żadnych dochodów.

Jeśli zarabiasz, musisz podać każdy rodzaj pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę, własna firma) oraz wysokość wszystkich swoich miesięcznych dochodów (brutto).

Pkt 6 skreślasz odpowiedź "nie", jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem ziemi (wtedy wpisujesz w jakiej części, np. w 1/2 razem ze współmałżonkiem), albo skreślasz odpowiedź "tak", jeśli ziemi nie posiadasz. Jeśli jesteś właścicielem gruntu, musisz dołączyć zaświadczenie o ich powierzchni przeliczeniowej. Wystawi ci je urząd gminy.

Pkt 7 wypełniasz, jeśli składałeś w ZUS wniosek lub masz decyzję o obliczeniu kapitału początkowego - wtedy podajesz też oddział ZUS, w którym składałeś wniosek lub który wydał ci decyzje i numer sprawy.

Pkt 8 wypełniasz w zależności od tego, czy jesteś już zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ i chcesz pozostać w tym Oddziale NFZ (podajesz wtedy nazwę oddziału NFZ i datę objęcia ubezpieczeniem), czy też nie masz ubezpieczenia zdrowotnego lub chcesz zmienić Oddział NFZ i właśnie składasz wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia w związku z przyznaniem świadczenia przedemerytalnego (podajesz nazwę oddziału NFZ i datę, od której przysługuje ci świadczenie). ZUS ma obowiązek zgłosić ciebie i członków twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, powinieneś wypełnić druk ZUS Rp-13 (ust. IV informacji).

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
Tomasz Matuszkiewicz zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: