SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se ABONAMENT RTV: Kto może nie płacić abonamentu

ABONAMENT RTV: Kto może nie płacić abonamentu

04.10.2012, godz. 10:52
Kto może nie płacić abonamentu
foto:

Warto wiedzieć, czy przypadkiem nie jest się osobą zwolnioną z płacenia abonamentu rtv. Wprawdzie to niewielki wydatek, ale dla osób mających małe dochody ważna jest nawet mała oszczędność

Najprostszą sytuację mają osoby, które ukończyły 75 lat. One z mocy ustawy nie płacą abonamentu. Ale nie muszą go płacić również te spośród osób po 60. roku życia, które spełniają dwa warunki:
- mają ustalone prawo do emerytury,
- wysokość tej emerytury nie przekracza miesięcznie połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Aktualnie ten warunek spełniają wszyscy ci, których emerytura nie jest wyższa niż 1551,48 zł brutto.

Nie tylko wiek

Od opłat abonamentowych zwolnione są osoby z I i II grupą inwalidzką, a także uznane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS za całkowicie niezdolne do pracy. Oprócz tego z comiesięcznej opłaty zwolnieni są również wszyscy ci, którzy na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Także rolnicy z orzeczoną trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym. Płacenie abonamentu jest zbędne, jeśli właściciel odbiornika jest osobą niewidomą lub niesłyszącą z całkowitą głuchotą.

Z opłaty abonamentowej zwolnione są również:
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
- otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne,
- osoby bezrobotne,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- członkowie rodzin zmarłych inwalidów i kombatantów,
- osoby otrzymujące zasiłki lub świadczenia przedemerytalne.

Dokąd po zwolnieniu

Jeśli uważasz, że spełniasz warunki konieczne do zwolnienia z abonamentu rtv, musisz złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, a także zostawić tam wypełnione i podpisane oświadczenie, że jesteś uprawniony do zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw. Na druku oświadczenia wpisuje się numer dowodu osobistego. Zwolnienie będzie ci przysługiwać już od następnego miesiąca, czyli jeśli złożysz oświadczenie np. w listopadzie - od 1 grudnia, a jeśli w grudniu - od 1 stycznia.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: