Super Express» Twoje pieniądze» Poradnik SE» Gdy firma nie płaci na ZUS

Gdy firma nie płaci na ZUS

Pracodawca ma obowiązek zgłosić cię do ZUS oraz opłacać za ciebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Często jednak tego nie robi albo odprowadza składki w zaniżonej wysokości.

Dlatego powinieneś pilnować, czy firma, w której pracujesz, właściwie wywiązuje się z obowiązku składania w ZUS prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek, bo od tego zależy m.in. wysokość twojej przyszłej emerytury.

Żądaj "pasków"

Masz prawo co miesiąc żądać informacji o przekazanych za ciebie składkach, a pracodawca ma obowiązek przekazać ci te informacje na piśmie lub za twoją zgodą w formie dokumentu elektronicznego (na formularzu ZUS RMUA lub w innej formie, np. tzw. paski z wynagrodzeniami, o ile zawierają wszystkie wymagane dane).

W comiesięcznej informacji - oprócz twoich danych identyfikacyjnych - powinny znaleźć się następujące informacje:

* podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

* tytuł ubezpieczenia,

* wymiar czasu pracy,

* kod oddziału NFZ,

* zestawienie składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe (a w nim m.in. podział na składki należne od pracownika i pracodawcy),

* podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne,

* rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,

* informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie kodeksu pracy oraz zasiłkach finansowanych z budżetu państwa,

* oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej,

* data i podpis pracodawcy.

Złóż reklamację w ZUS

Jeżeli stwierdzisz, że dane zawarte np. w druku ZUS RMUA są niezgodne ze stanem faktycznym, powinieneś zgłosić do pracodawcy (na piśmie lub do protokołu) wniosek o ich sprostowanie w terminie 3 miesięcy od otrzymania informacji. Pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy przekazał do ZUS prawidłowe dane i w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku musi cię poinformować na piśmie o sposobie jego rozpatrzenia. Jeśli twój wniosek nie zostanie rozpatrzony (lub firma już nie istnieje), składasz reklamację w ZUS.

Tak samo postępujesz, gdy zauważysz nieprawidłowości (np. brakuje składek za niektóre miesiące albo są zaniżone) w "Informacji o stanie konta ubezpieczonego", którą okresowo przekazuje ci ZUS. Jednak w tym przypadku płatnik zobowiązany jest poinformować cię o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. W razie, gdy płatnik nie uwzględni twojego wniosku lub gdy już nie istnieje, powinieneś złożyć w ZUS wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Gdy reklamacja dotyczy braku składek lub nieprawidłowej wysokości składek, do reklamacji powinieneś dołączyć:

* dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,

* kopię otrzymanej od pracodawcy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych lub oświadczenie, że pracodawca odmówił ci wydania ww. dokumentów lub że pracodawca już nie istnieje.

Gdy reklamacja dotyczy kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, wskazane jest podanie daty wystawienia i znaku decyzji ZUS w sprawie wysokości kapitału początkowego.

Jak reklamować

Reklamację możesz:

* przesłać pocztą,

* złożyć bezpośrednio w jednostce ZUS,

* przekazać drogą internetową - poprzez stronę: http://eup.zus.pl/ wykorzystując formularz ZUS - ERU (uwaga: wymagane jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego),

* zgłosić telefonicznie (pod numerem infolinii 0 801 400 400) - jeśli nie jest wymagane załączenie jakichkolwiek dokumentów.

Reklamacje pisemne mogą być przekazywane do ZUS:

* na formularzu ZUS ZRU, który jest dostępny w każdej jednostce terenowej ZUS oraz na jej stronie internetowej, a także na stronach: www.zus.pl, www.mojaskladka.zus.pl, www.mojaemerytura.zus.pl,

* w formie dowolnie sformułowanego pisma, z podaniem danych umożliwiających identyfikację ubezpieczonego w systemie informatycznym ZUS (tj. nazwiska i imienia, numerów PESEL i NIP, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu) oraz adresu.

Uwaga! Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być udowadniana zeznaniami świadków.

Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej jednostce ZUS, ale jej rozpatrzenia dokonuje jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie niewłaściwej wysokości lub braku składek powinno być zakończone przez ZUS w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji.

Sprawdź pracodawcę

Żeby sprawdzić, czy składki trafiają na twoje konto albo też uzyskać inne informacje znajdujące się w ZUS, możesz odwiedzić oddział lub inspektorat ZUS w celu otrzymania i złożenia formularza o nazwie ZUS ZZU - "Zgłoszenie zapytania o ubezpieczonego". Formularz ten możesz pobrać również na stronie internetowej www.zus.pl. i przekazać do ZUS za pośrednictwem poczty lub drogą internetową poprzez stronę http://eup.zus.pl/.

Wypełniając ten formularz, możesz się dowiedzieć, jakie twoje dane zostały przekazane przez pracodawcę do ZUS oraz jakie składki i za jaki okres tu trafiły. Możesz także zapytać, jakie świadczenia pracodawca ci wypłacił (chodzi o zasiłki macierzyńskie, rodzinne i pielęgnacyjne, chorobowe, opiekuńcze, porodowe czy inne) i dowiedzieć się o inne dane niż te wymienione w treści druku.

W celu uzyskania takiej informacji możesz też złożyć dowolnie sformułowane pismo. Pismo to powinno zawierać twoje niezbędne dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko, PESEL i NIP).

UWAGA! Jeśli obawiasz się, że twój pracodawca nie zgłosił cię do ubezpieczenia i nie przekazuje za ciebie składek do ZUS, weź ze sobą umowę o pracę. Jeśli masz wątpliwości, czy przekazuje za ciebie składki w odpowiedniej wysokości, zabierz ze sobą druk RMUA lub inne informacje o wysokości odprowadzanych składek.

Co grozi pracodawcy

Od nieopłaconych w terminie składek pracodawca płaci odsetki za zwłokę. ZUS może także wymierzyć mu dodatkową opłatę albo wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie niesolidnego płatnika karą grzywny. ZUS ma także obowiązek prowadzić dochodzenie nieopłaconych należności z tytułu składek. Może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, przenieść odpowiedzialność na osoby trzecie albo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości płatnika.

Pracodawca, który ma zaległości w składkach ZUS, nie dostanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, co może mieć wpływ na udzielenie kredytu, udział w przetargach, a także w ubieganiu się o środki unijne.

Jeżeli pracodawca nie przekazuje części składek finansowanych przez pracownika, ZUS może skierować wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszania praw pracownika wynikających z ubezpieczenia społecznego. Zawiadomienie do prokuratury może również złożyć sam pracownik jako osoba pokrzywdzona.

Inspekcja może pomóc

Możesz zainteresować sprawą Państwową Inspekcję Pracy. Adresy PIP znajdziesz na stronie internetowej: www.pip.gov.pl. Po zgłoszeniu sprawy (danych zgłaszającego PIP nikomu nie udostępnia) w firmie pojawi się kontrola z inspekcji pracy. Może wyjaśnić sporne kwestie, wydać odpowiednie nakazy dla pracodawcy i terminy wykonania zaleceń pokontrolnych.

Przez rok firma nie płaciła za mnie składek

- Co miesiąc każdy pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy zaświadczenie o opłaceniu składek. Od mojego poprzedniego pracodawcy nigdy takiego zaświadczenia nie otrzymałam. Zaniepokoiło mnie to na tyle, że sama poszłam do ZUS sprawę wyjaśnić - mówi Agnieszka Kaczmarek (26 l.) z Koszalina. - Okazało się, że od prawie roku nie były wpłacane za mnie składki! Dobrze, że w tym czasie nie zachorowałam, nie wiem, co by się wtedy ze mną stało. Napisałam pismo do ZUS i sprawa jest wyjaśniana - dodaje.

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij nk udostepnij
Najnowsze plotki i skandale zawsze z Tobą. se.pl na komórce i tablecie!
Najczęściej komentowane
se app Pobierz na iPhone Pobierz na iPad Pobierz na Androida