Jak zdobyć pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

07.08.2009, godz. 05:00
Jak zdobyć pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego
foto: Brak agencji
Na pytania Czytelników odpowiadają starszy inspektor Monika Nowak i starszy inspektor Małgorzata Podgórska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

Sama wychowuję 10-letniego syna, ponieważ mój mąż nie żyje. Czy mogę starać się o alimenty z Funduszu?

Niestety, alimenty z Funduszu nie przysługują osobom samotnie wychowującym dzieci, jeśli drugi rodzic nie żyje. Tak samo jest w sytuacji, gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wychowuje się w rodzinie zastępczej albo nie ma zasądzonych alimentów. Do alimentów z Funduszu nie ma też prawa dziecko, które zawarło związek małżeński, jest pełnoletnie i ma własne dziecko.

Złożyłam wniosek o alimenty z Funduszu, ale dostałam decyzję odmowną. Jak mogę się od niej odwołać?

Odwołanie można złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze kończy się nową decyzją.

Czy wniosek o alimenty z Funduszu można złożyć również w miejskim ośrodku pomocy społecznej, czy tylko w urzędzie miasta?

Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu przyjmują również ośrodki pomocy społecznej wyznaczone do realizacji tych zadań przez gminy.

Mam troje dzieci, na które sąd przyznał alimenty. Mój były mąż przebywa jednak za granicą. W jaki sposób mogę wyegzekwować od niego pieniądze na dzieci?

Gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą, to egzekucję prowadzą instytucje zagraniczne. Postępowanie zależy od tego, w jakim kraju przebywa dłużnik. Pierwsze kroki należy skierować do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o alimenty. Sąd będzie pośredniczył we wszczęciu egzekucji zagranicznej, a gdy okaże się to niemożliwe – wyda odpowiednie zaświadczenie. Pracownicy sądu, wyznaczeni do tego typu spraw, pomagają wypełniać wniosek i udzielają wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące potrzebnych dokumentów. Zobowiązują ich do tego przepisy prawa. Z zaświadczeniem z sądu o bezskuteczności egzekucji (bo np. nie ma umowy międzynarodowej między Polską i państwem, w którym mieszka dłużnik, albo nie można ustalić jego miejsca pobytu) trzeba zgłosić się do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej.

Wychowuję czwórkę dzieci, na które mam zasądzone alimenty. Syn i córka dostają stypendium szkolne. Czy ich stypendia wlicza się do dochodu rodziny, od którego zależy przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego?

Tak, kwoty stypendiów (netto) należy wpisać w oświadczeniu o dochodach jako dochód nieopodatkowany. Podaje się tylko kwotę stypendiów wypłaconych w 2008 roku, natomiast stypendia wypłacone w 2009 będą uwzględnione przy składaniu wniosku na następny rok świadczeniowy.

Mój syn w tym roku kończy 18 lat i nie chce kontynuować nauki. Czy mogę ubiegać się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy?

Niestety nie, ponieważ świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Jestem matką 10-letniej córki, mam zasądzone alimenty w wysokości 650 zł. Czy świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego zostanie mi przyznane w tej samej wysokości?

Niestety nie, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Moje dziecko z porażeniem mózgowym ma 22 lata, czy dostanę na dziecko świadczenia z funduszu, jeżeli ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, ale się nie uczy?

Tak, ponieważ w sytuacji, gdy osoba ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności i ma zasądzone alimenty wyrokiem sądowym, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują bezterminowo po warunkiem, ze spełnione są też inne określone ustawą kryteria. Co roku należy składać nowy wniosek, ponieważ w każdym okresie zasiłkowym weryfikowany jest dochód, który nie może przekroczyć 725 zł na osobę w rodzinie.

Jestem dłużnikiem alimentacyjnym i dowiedziałem się, że była żona otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w czasie, gdy ja płaciłem jej alimenty co miesiąc w pełnej kwocie przekazem pocztowym, i mam wszystkie przekazy. Czy w takiej sytuacji muszę spłacać fundusz alimentacyjny?

Musi się pan zgłosić do komornika sądowego prowadzącego pana sprawę egzekucyjną i do organu, który wypłacał świadczenia pana byłej żonie, i tam przedstawić sytuację oraz przekazy z poczty, potwierdzające pana wpłaty. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego prawdopodobnie kwoty te zostaną uznane za nienależnie pobrane świadczenia i do ich zwrotu będzie zobowiązana pana była żona.

Obecnie żyję z partnerem i wychowujemy wspólnie dwoje dzieci, jedno jest moje z pierwszego związku, a drugie jest nasze wspólne, czy mogę ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
 
Tak, oczywiście do wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy dołączyć uzyskane przez partnera dochody w wymaganym roku podatkowym.
 
Dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Giżycku za pomoc w zorganizowaniu dyżurów

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: