SUPER EXPRESS.pl twoje pieniądze poradnik se Zobacz, czy możesz przejść na emeryturę pomostową

Zobacz, czy możesz przejść na emeryturę pomostową

21.12.2008, godz. 02:00
Zobacz, czy możesz przejść na emeryturę pomostową
foto: Brak agencji
Od 1.01. 2009 prawo do przechodzenia na wcześniejsze emerytury obejmie ok. 250 tys. osób. Straci je jednak prawie 800 tys. pracowników. Komu nadal należą się pomostówki?

Po politycznych awanturach i targach rządowej koalicji PO-PSL przy wsparciu SLD udało się wczoraj odrzucić weto prezydenta w sprawie emerytur pomostowych! Oznacza to, że od 1.01. 2009 roku zacznie obowiązywać przygotowana przez rząd ustawa. Prawo do przechodzenia na wcześniejsze emerytury obejmie ok. 250 tys. osób. Straci je jednak prawie 800 tys. pracowników.

- Cieszę się, że ustawa będzie obowiązywać. Wiem już, na czym stoję - mówi nam Kazimierz Bieżyk (44 l.), górnik dołowy z Katowic. - Bałem się, że przez całe to zamieszenie mogę całkowicie stracić prawo do wcześniejszej emerytury - tłumaczy mężczyzna. Ma się z czego cieszyć, bo w myśl wprowadzanych w nowym roku zasad został objęty pomostówką. Jego zawód znalazł się na liście 60 prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To głównie profesje związane z pracą pod ziemią, wodą lub w powietrzu, które wiążą się z dużym ryzykiem uszczerbku na zdrowiu. Jednak by przejść na emeryturę pomostową - oprócz zatrudnienia w wymienionych branżach - trzeba spełnić wiele innych warunków.

Nowe przepisy obejmą bowiem tylko te osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a do 1999 roku przepracowały co najmniej 15 lat "w szkodliwych zawodach". Mężczyźni muszą mieć ukończone 60 lat, a kobiety 55. Dodatkowo staż ubezpieczeniowy musi wynosić odpowiednio 25 i 20 lat. Łagodniejsze warunki będą stosowane wobec pilotów, personelu pokładowego samolotów, dokerów, hutników czy maszynistów. Zatrudnieni w tych zawodach będą mogli występować o emerytury w jeszcze młodszym wieku (55 l. mężczyźni, 50 l. kobiety). Natomiast skrócony, 10-letni staż pracy będzie obowiązywać m.in. nurków, ratowników górskich i rybaków. Wchodzące w życie przepisy nie cieszą jednak wszystkich. Do końca tego roku prawo do wcześniejszej emerytury straci prawie 800 tys. osób. W tej grupie znajdują się chociażby listonosze, celnicy, ślusarze, telefonistki. Sprawdź w naszej tabeli, czy będziesz miał prawo do pomostówki.

POMOSTÓWKI NALEŻĄ SIĘ OSOBOM, KTÓRE PRACOWAŁY:

1. bezpośrednio przy przeróbce węgla i rud metali,

2. przy udostępnianiu lub eksploatacji minerałów skalnych,

3. pod ziemią - przy drążeniu tuneli,

4. przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy),

5. przy ręcznej obróbce odlewów i ich malowaniu na gorąco,

6. przy obsłudze wielkich pieców, pieców stalowniczych lub odlewniczych,

7. przy pracach murarskich (w piecach hutniczych, odlewniczych, ceramicznych i bateriach koksowniczych),

8. przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła,

9. przy kuciu ręcznym w kuźniach,

10. przy obsłudze agregatów i urządzeń produkcji metali nieżelaznych,

11. przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów,

12. przy obsłudze dźwignic w trakcie wytapiania surówki stopów żelaza lub metali nieżelaznych,

13. przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych,

14. przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu,

15. przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno-egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie,

16. przy ręcznym przeładowywaniu pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi,

17. przy ręcznym przeładowywaniu gorących wyrobów ceramicznych,

18. przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych za pomocą ręcznych narzędzi wibracyjnych,

19. przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu ceramiki,

20. w zawodzie nurka lub kesoniarza, wykonując prace w komorach hiperbarycznych,

21. ciężko fizycznie przy przeładunku w ładowniach statku,

22. jako rybacy morscy,

23. na statkach żeglugi morskiej,

24. na morskich platformach wiertniczych,

25. w powietrzu (personel pokładowy),

26. przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

27. przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej i gazu ziemnego,

28. przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją

29. przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją,

30. wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników o bardzo małej kubaturze, po substancjach niebezpiecznych,

31. przy ręcznym układaniu nawierzchni i mieszanek mineralno-bitumicznych,

32. przy przetwórstwie lub usuwaniu materiałów zawierających azbest,

33. w garbarstwie - przy obróbce mokrych skór,

34. przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową,

35. w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 stopni C,

36. ciężko fizycznie w podziemnych kanałach ściekowych,

37. jako tancerze zawodowi, co jest związane z ciężkim wysiłkiem fizycznym,

38. przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz ciężkie prace fizyczne na wysypiskach i wylewiskach nieczystości,

39. przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych,

40. przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów.

A TAKŻE TYM, KTÓRZY PRACOWALI:

1. jako piloci statków powietrznych i instruktorzy pilotażu,

2. jako kontrolerzy ruchu lotniczego,

3. jako mechanicy lotniczy, związani z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska,

4. jako nawigatorzy na statkach morskich oraz piloci morscy,

5. jako maszyniści pojazdów trakcyjnych i kierowcy pociągów,

6. przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra,

7. jako funkcjonariusze SOK,

8. jako kierowcy trolejbusów, autobusów oraz motorniczego tramwajów,

9. jako kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,

10. jako kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdów pomarańczową tablicą ostrzegawczą,

11. jako operatorzy reaktorów jądrowych,

12. jako operatorzy żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ, dźwignic portowych lub stoczniowych,

13. przy sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

14. przy sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego,

15. przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu,

16. przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną,

17. jako elektromonterzy pracujący przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach pracy pod napięciem,

18. jako ratownicy medyczni,

19. jako członkowie zawodowych ekip ratownictwa chemicznego, górskiego, morskiego i otworowego,

20. jako pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczących w akcjach ratowniczych,

21. jako nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków szkolno-wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych,

22. jako personel sprawujący opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie,

23. jako personel medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami,

24. jako personel medyczny w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

PRAWO DO EMERYTUR POMOSTOWYCH TRACĄ CI, KTÓRZY PRACOWALI:

1. przy przetwórstwie minerałów, pracowników nadzoru hutniczego,

2. część pracowników portów, muzyków orkiestr dętych, ślusarzy, spawaczy, elektryków, mierniczych i automatyków pracujących przy wytwarzaniu koksu,

3. załogi żeglugi śródlądowej, chemików, budowlańców, pracujących na wysokościach, dekarzy, kamieniarzy, operatorów ciężkiego sprzętu, leśników, drwali, pracowników przemysłu włókienniczego, zatrudnionych przy utylizacji odpadów,

4. telefonistki, pocztowców, pracowników sektora rolno-spożywczego, lakierników, drukarzy.

5. nauczycieli szkół zwykłych, większość kolejarzy, celników, artystów estradowych, pracowników więziennictwa, pracowników organów kontroli państwowej.

O to pytają nasi czytelnicy

1. Jestem nauczycielką. Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę?

- Na razie nie. Ale jest szansa, że w niedługim czasie będzie to możliwe. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt poselski, który takim uprawnieniem obejmie nauczycieli pracujących przy tablicy. Muszą jednak zostać jeszcze dopracowane szczegóły nowej ustawy, a na koniec musi ją podpisać prezydent.

2.W jakiej wysokości będzie wypłacana wcześniejsza emerytura?

- Uprawnieni do pomostówki otrzymają świadczenie w wysokości 100 proc. emerytury obliczanej dla osoby w wieku 60 lat, która byłaby waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS.

3.Mam 57 lat i pracuję jako hutnik. Spełniam wymogi stażu pracy, ale mam za niski wiek. Co z moją pomostówką?

- Dla pewnych grup zawodowych ustawa przewiduje łagodniejsze wymogi co do wieku. Hutnicy zatrudnieni przy wielkich piecach, dokerzy czy maszyniści mogą przechodzić na emeryturę pomostową w wieku 55 lat. Kobiety zatrudnione w tych zawodach już w wieku 50 lat.

4.Nie spełniam wymagań stawianych przez ustawę o emeryturach pomostowych. Czy jest szansa, że w przyszłości będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę?

- W tej chwili nie. Nikła możliwość istnieje w przyszłości, bowiem Lewica zapowiada walkę o dopisanie do ustawy dodatkowych grup zawodowych, chce też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

5.Czy ci, którzy zaczęli pracę przed 1.01.1999 roku i przepracowali 15 lat w szczególnych warunkach, ale w myśl nowej ustawy tracą prawo do wcześniejszej emerytury, zostaną na lodzie?

- Dla takich osób, które teraz stracą prawo do pomostówek, przewiduje się rekompensatę finansową, której zasady będą opracowane przez resort pracy. KD

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: