WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości dzieje się Wyjedź na turnus rehabilitacyjny z PFRON

Wyjedź na turnus rehabilitacyjny z PFRON

04.07.2011, godz. 02:00
Wyjedź na turnus rehabilitacyjny z PFRON
foto:

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz otrzymać skierowanie na turnus rehabilitacyjny dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnusy odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników i trwają nie krócej niż 14 dni. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także niepełnosprawna osoba bezdomna przebywająca na terenie tego powiatu.

Kto może wyjechać?

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które mają ważne orzeczenie:

- o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez ZUS,

- o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Komu przysługuje dofinansowanie

O dofinansowanie z PFRON możesz starać się raz do roku. Twój średni miesięczny dochód nie może przekraczać:

- 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli jesteś osobą samotną.

Jeżeli masz wyższy dochód, dofinansowanie zostanie pomniejszone o wielkość tego przekroczenia.

Jak dostać dofinansowanie?

O dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym możesz starać się we właściwym dla twego miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub w mieście na prawach powiatu - w miejskim ośrodku pomocy społecznej (MOPS). Odpowiedni wniosek należy złożyć w centrum pomocy rodzinie. Jeśli przyznano ci dofinansowanie, wybierasz konkretny turnus i zawiadamiasz o tym centrum pomocy rodzinie w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Musisz wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki prowadzi wojewoda. Dofinansowanie zostanie przekazywane bezpośrednio wybranemu przez ciebie organizatorowi turnusu.

Ile dopłaci PFRON

Kwota dofinansowania uzależniona jest od twego stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej i wynosi:

- 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osobie do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,

- 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

- 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia - opiekunowi osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej,

- 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Dofinansowanie dla ciebie lub twojego opiekuna może zostać zwiększone do 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli:

- jesteś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

- opiekun pozostaje z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym,

- sama płacisz za pobyt opiekuna na turnusie.

Możesz odliczyć od podatku

Od podstawy opodatkowania (dochodu) można odliczyć: koszty pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, a także związane z nim odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego. Odliczasz tylko te wydatki, które sam poniosłeś i które nie zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: