WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska WALORYZACJA EMERYTUR 2013: O ILE WZROŚNIE emerytura w 2013 r.

WALORYZACJA EMERYTUR 2013: O ILE WZROŚNIE emerytura w 2013 r.

27.02.2013, godz. 11:16
Emeryt
foto: Brak agencji

Za niecałe dwa miesiące emeryci i renciści będą mieli powody do radości. Od 1 marca 2013 roku ich świadczenia wypłacane przez ZUS, KRUS i inne instytucje będą wyższe. Wszystko dzięki corocznej waloryzacji rent i emerytur. Tegoroczna podwyżka będzie znowu procentowa i wyniesie najprawdopodobniej 4,48 proc. To oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 30 zł na rękę, a średnio seniorzy dostaną prawie o 55 zł więcej niż dotychczas.

1 marca to dzień, na który co roku z niecierpliwością czekają najstarsi Polacy, bo od tej daty mogą liczyć na podwyżkę przyznanych świadczeń. Podwyższone będą również wszystkie dodatki do rent i emerytur, np. pielęgnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie.

Coroczna marcowa waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne i pomostowe. Wyższe świadczenia otrzymają zarówno seniorzy, którym emerytury i renty wypłaca ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), jak i KRUS (rolnicy). Tak samo Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaci wyższe świadczenia emerytowanym funkcjonariuszom policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom; Wojskowe Biuro Emerytalne MON - emerytowanym żołnierzom, a Biuro Emerytalne Służby Więziennej - pracownikom więziennictwa. W sumie na waloryzację czeka aż 10 milionów Polaków.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca zwykle rośnie też wysokość kwoty bazowej. Ma ona bardzo istotny wpływ na wysokość świadczeń. Jest szczególnie ważna dla osób, które dopiero będą składać wniosek o emeryturę lub rentę, a także dla tych, które złożą wniosek o przeliczenie świadczenia. Kwota bazowa ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, decyduje o wysokości tzw. części socjalnej emerytury. Otrzymuje ją każda osoba, której ZUS przyznaje do niej prawo. Część socjalna wynosi 24 proc. kwoty bazowej. Po drugie, wysokość kwoty bazowej decyduje też o wysokości podstawy wymiaru świadczenia. ZUS wylicza ją, mnożąc obliczony wcześniej wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury (czyli stosunek zarobków wnioskodawcy w wybranych przez niego latach do przeciętnych wynagrodzeń w tych latach) przez tę kwotę.

Kolejna dobra wiadomość - tym razem dla dorabiających emerytów i rencistów. Od 1 marca tego roku będą mogli więcej zarobić bez obawy, że ZUS zawiesi im lub zmniejszy świadczenie.

Podwyżka z urzędu

Rząd wprowadził coroczną waloryzację rent i emerytur, żeby choć częściowo zrekompensować seniorom rosnące koszty utrzymania. Odbywa się co roku w marcu i jest przeprowadzana z urzędu. Oznacza to, że ZUS sam oblicza nowe, wyższe świadczenie, nie trzeba składać wniosku.

O wysokości podwyżki decyduje wskaźnik waloryzacji. Przy jego wyliczaniu bierze się pod uwagę dwa czynniki - inflację, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług w gospodarstwach emeryckich, oraz co najmniej 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku kalendarzowym, czyli podwyżki wynagrodzeń po odjęciu inflacji.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna waloryzacja świadczeń wyniesie najprawdopodobniej 4,48 proc. Taki wskaźnik waloryzacji ogłosił minister finansów. To oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 30 zł, a średnia podwyżka wyniesie 55 zł.

Wsparcie z pomocy społecznej

Najubożsi seniorzy mogą liczyć nie tylko na coroczną waloryzację rent i emerytur, lecz także na wsparcie z pomocy społecznej.

Zasiłek stały
* maksymalna wysokość - 529 zł miesięcznie
* w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 542 zł a twoim dochodem, jeśli jesteś osobą samotnie gospodarującą,
* w wysokości różnicy między kwotą 456 zł a dochodem na osobę w rodzinie, gdy gospodarujesz razem z rodziną.

Zasiłek okresowy
* maksymalna wysokość zasiłku - 418 zł miesięcznie
* 35 proc. różnicy pomiędzy kwotą 542 zł a dochodem tej osoby - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
* w przypadku rodziny - 25 proc. różnicy pomiędzy kwotą 456 zł a dochodem tej rodziny.

Zasiłek celowy
* na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
* na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
* specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe.

Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

Ośrodek pomocy społecznej może pomóc osobie bezdomnej w znalezieniu schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie, np. ośrodkach interwencji kryzysowej, hostelach) oraz zorganizować wyżywienie i ubranie osobom tego potrzebującym.

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: