Super Express» Wydarzenia» Kraj» Jak ZEZNAWAĆ jako ŚWIADEK. ŚWIADEK, ZEZNANIA, JAK ZEZNAWAĆ JAKO ŚWIADEK, OBOWIĄZKI ŚWIADKA, SĄD

Jak ZEZNAWAĆ jako ŚWIADEK

Wiadomo, że zeznając przed sądem, trzeba mówić prawdę. Ale co zrobić, gdy boisz się być świadkiem? Czy masz prawo wtedy odmówić? Zawiłości dotyczące obowiązków świadków wyjaśnia Magdalena Sopyła-Rostek, prawnik, Omega Kancelarie Prawne.

Czy można odmówić bycia świadkiem w sądzie?

Ja i mój 18-letni młodszy brat byliśmy świadkami napadu rabunkowego na kobietę. Niektórych sprawców schwytano, a ofiara napaści podała nas jako świadków. Ja mieszkam w innej miejscowości, więc nie obawiam się świadczyć przed sądem. Ale mój brat boi się zemsty młodocianych bandytów. Czy może odmówić bycia świadkiem, czy ma taki obowiązek? Sebastian (22 l.)

Ekspert: Trzeba będzie stawić się na rozprawie

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek się stawić i złożyć zeznania (art. 177 k.p.k.). Decyzję o wezwaniu świadka i jego przesłuchaniu podejmuje sąd.

Świadek może odmówić składania zeznań wtedy, gdy jest osobą najbliższą dla oskarżonego: małżonkiem (również po ustaniu małżeństwa), wstępnym (dzieci, wnuki), zstępnym (rodzice, dziadkowie), rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu (krewni małżonka), osobą pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkiem, czy też osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Świadek nie musi składać zeznań także wtedy, gdy:

1) jest oskarżonym w innym postępowaniu o współudział w popełnieniu przestępstwa, o które toczy się postępowanie, w trakcie którego składa zeznania;

2) uzyska zwolnienie od obowiązku składania zeznań z powodu szczególnie bliskich stosunków osobistych łączących go z oskarżonym, np. konkubent.

Pański brat powinien stawić się w sądzie i zeznawać zgodnie z prawdą. Jeśli obawia się sprawców, może prosić o przesłuchanie go pod nieobecność oskarżonych na sali rozpraw - prawo do złożenia takiego wniosku daje mu art. 390 §2 k.p.k. W przypadku niestawienia się na rozprawie, gdy zaznaczono stawiennictwo obowiązkowe, sąd może nałożyć karę grzywny do 10 000 zł czy też zarządzić zatrzymanie świadka i jego przymusowe doprowadzenie do sądu.

Czy sąd zrozumie moją nieobecność

W sądzie cywilnym toczy się sprawa, w której jestem stroną. Dostałam wezwanie na rozprawę, której termin koliduje z terminem mojej od dawna planowanej zagranicznej wycieczki, za którą już zapłaciłam. Czy taki wyjazd usprawiedliwi moją nieobecność? Czy ewentualnie mogę poprosić sąd o zmianę terminu rozprawy? Małgorzata (33 l.)

Ekspert: Potrzebne będzie usprawiedliwienie

W takiej sytuacji należy wystosować pismo do sądu z oznaczeniem stron postępowania, sygnatury akt, opisując, iż wykupiła pani wycieczkę zagraniczną już dawno, a termin rozprawy koliduje z pani wyjazdem i prosi pani o przesunięcie terminu rozprawy. Powód pani nieobecności jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Jako dowód polecam załączyć kserokopię biletu lotniczego, może pani dołączyć dodatkowo również kserokopię umowy z biurem podróży wskazującej na termin wyjazdu. Proszę zadbać, aby pismo wpłynęło do sądu jeszcze przed rozprawą - inaczej sąd będzie mógł nałożyć na panią karę grzywny za niestawiennictwo. Można usprawiedliwić swoje niestawiennictwo w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia o ukaraniu albo na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie pani wezwana. Gdy sąd uzna, że przyczyna nieobecności jest usprawiedliwiona, zwolni od nałożonej grzywny.

Dyżur eksperta!

Już jutro, w godz. 10.00-12.00 mec. Magdalena Sopyła-Rostek, prawnik, Omega Kancelarie Prawne odpowie na pytania Czytelników, dotyczące zeznań świadków. Pod nr. telefonu 22 101-60-50

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij nk udostepnij
Najnowsze plotki i skandale zawsze z Tobą. se.pl na komórce i tablecie!
Najczęściej komentowane
se app Pobierz na iPhone Pobierz na iPad Pobierz na Androida