Lublin: Kardiolodzy ze szpitala przy Kraśnickiej przeciwni restrukturyzacji [LIST DO REDAKCJI]

2020-01-23 12:14 Mateusz Kasiak
Lublin: Kardiolodzy ze szpitala przy Kraśnickiej przeciwni restrukturyzacji [LIST DO REDAKCJI]
Autor: pixabay.com/DarkoStojanovic

Pracownicy oddziału kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie nie zgadzają się na realizacją tzw. planu naprawczego. W jednostce planuje się redukcję etatów lekarskich o sześć i pół, a liczba łóżek ma zostać zmniejszona z 58 do 46. Możliwe są także cięcia etatów personelu nielekarskiego. Kardiolodzy, w przesłanym do nas liście, mówią temu stanowcze „nie”.

Tego typu restrukturyzacja była przyczyną rezygnacji z funkcji ordynatora oddziału, dra Ryszarda Grzywny. Dodatkowo związkowcy szpitala donoszą o stopniowej prywatyzacji placówki. Laboratoria ma przejmować jedna ze znanych firm medycznych. – Ten szpital nie musi istnieć. Ma o 1000 łóżek za dużo – miał powiedzieć dyrektor lecznicy po przejęciu stanowiska – informuje nas jeden ze związkowców.

Kardiolodzy ze szpitala przy al. Kraśnickiej z Lublina są zaniepokojeni. Piszą o tym w liście, adresowanym do naszej Redakcji. Poniżej publikujemy całą treść pisma.

OŚWIADCZENIE LEKARZY PRACUJĄCYCH W ODDZIALE KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Lublin 22.01.2020 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wdraża od 01.01.2020 roku program restrukturyzacji. Dotychczas jednak nie otrzymaliśmy informacji, na czym ta restrukturyzacja ma polegać, za wyjątkiem planowanej redukcji łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach oraz, co za tym idzie, redukcji personelu, w tym lekarzy i pielęgniarek. Nie wiemy również jakie skutki ekonomiczne i społeczne te zmiany mają przynieść.

Poinformowano Kierownika Oddziału Kardiologii, że planowana redukcja łóżek o 20% w stosunku do wyjściowej liczby, przy obłożeniu 86% w roku ubiegłym, oraz redukcja 7 etatów lekarskich przyniesie 20% redukcję kosztów funkcjonowania oddziału przy założeniu wypracowania takiej samej liczby procedur medycznych. Wspomnieć należy, że zalecane przez WHO obłożenie oddziałów szpitalnych to 80% i za obłożenie ponad 85% jeszcze w ubiegłym roku oddział był chwalony przez firmę benchmarkingową.

Zalecane przez Dyrekcję obłożenie 100% jest naszym zdaniem niewykonalne, bowiem nie możemy przewidzieć liczby pilnych przyjęć w ciągu doby, a tym samym nie możemy zaplanować liczby przyjęć planowych.

Od początku roku w oddziale są permanentne dostawki, umożliwiające przyjęcia planowe pacjentów przy zredukowanej liczbie łóżek, ale one mają bezwzględnie zniknąć w wyniku restrukturyzacji. Tym samym wydłużą się kolejki do planowej koronarografii, angioplastyki naczyń wieńcowych, ablacji podłoża arytmii oraz wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów-defobrylatorów, co stworzy zagrożenie dla zdrowia i/lub życia pacjentów oczekujących.

Jeśli natomiast dyrekcja zaakceptuje obecność dostawek w oddziale, żeby utrzymać liczbę procedur medycznych, to automatycznie nie nastąpi redukcja kosztów.

W niektórych mediach ukazały się rażąco nieprawdziwe oświadczenia, co do liczby zatrudnionych w Oddziale Kardiologii lekarzy oraz długości hospitalizacji. Obecnie jest 14 lekarzy zatrudnionych w wymiarze etatu lub jego części oraz 4 lekarzy kardiologów interwencyjnych, zatrudnionych na kontrakcie.

Należy podkreślić, że lekarze ci nie zajmują się jedynie diagnostyką i leczeniem pacjentów w oddziale, ale także w Poradni Kardiologicznej, w programie Zawał-KOS, Pracowni Medycyny Nuklearnej, Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Rezonansu Magnetycznego (jedyna w Lublinie pracownia wykonująca badania serca), Pracowni Echokardiograficznej, Pracowni Holterowskiej, Pracowni Prób Czynnościowych, Pracowni Angiografii i Hemodynamiki, Pracowni Cewnikowania Prawego Serca, Pracowni Elektroterpii i Elektrofizjologii.

Ponadto ci sami lekarze prowadzą Programy Lekowe – w tym Program Leczenia Nadciśnienia Płucnego, Program Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej, wykonują konsultacje dla szpitala, badania echokardiograficzne dla Oddziału Neurologii, konieczne dla rozliczenia procedur udarowych, dla Oddziału Nefrologii przed kwalifikacją do transplantacji nerek oraz przed zabiegami operacyjnymi, wykonują kontrolę urządzeń wszczepialnych dla pacjentów poradni i przed operacjami. Często w ciągu jednego dnia pracy wykonują procedury medyczne w kilku wyżej wymienionych pracowniach oraz poradni i w oddziale.

Oddział prowadzi również szkolenia lekarzy rezydentów, obecnie w liczbie 24 /z czego około połowa rotacyjnie szkoli się poza oddziałem/, co zdecydowanie usprawnia pracę oddziału i realizację świadczeń. Jednak lekarz rezydent to nie specjalista i nie może wykonywać samodzielnie specjalistycznych procedur medycznych, natomiast ma obowiązek kształcenia się pod kierownictwem i nadzorem lekarza specjalisty.

Napisano również nieprawdziwą informację dotyczącą średniego czasu hospitalizacji w Oddziale Kardiologii. Podano w niej, że jest on o 2,3 dnia dłuższy niż w innych szpitalach w województwie lubelskim. Średnia długość pobytu w Oddziale Kardiologii w okresie 1-11.2019 wynosiła 4,08 dnia, co sugerowałoby, że w innych szpitalach pobyt ten wynosi 1,78 dnia, co jest nieprawdą. Przykładem jest Oddział Kardiologii Szpitala w Zamościu, w którym średni czas pobytu przekracza 4,5 dnia.

W Oddziale Kardiologii, będącym jedyną w Lublinie placówką samorządu województwa z zabiegami z zakresu kardiologii interwencyjnej, hospitalizowano w 2019 roku ponad 4 tysiące pacjentów, przeprowadzono ponad 2100 koronarografii i zabiegów angioplastyki wieńcowej, wszczepiono blisko 500 układów stymulujących w tym ICD i CRT, wykonano 167 zabiegów ablacji podłoża arytmii, co umożliwiło wypracowanie procedur za ponad 30 000 000 złotych. Dodatkowo przyjęto ponad 10 tysięcy pacjentów w Poradni Kardiologicznej.

Rozumiemy potrzebę restrukturyzacji naszego szpitala, tak jak całej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Jesteśmy gotowi pomóc dyrekcji w realizacji zmian poprawiających efektywność i jakość świadczonych usług. Obawiamy się jednak o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa oraz, że tak drastyczna redukcja potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Oddziału Kardiologii spowoduje utrudnienia w dostępie do wysokospecjalistycznych procedur medycznych i narazi pacjentów na zagrożenie utraty zdrowia i/lub życia.

Jako zespół lekarski rozumiemy decyzję o rezygnacji ze stanowiska Kierownika Oddziału Dr. n. med. Ryszarda Grzywny – najwyższej klasy i doświadczenia specjalisty, naszego nauczyciela, twórcy oddziału, lekarza  wielkiego serca – wynikające jedynie z troski o zdrowie i życie pacjentów oraz o jakość i płynność wykonywanych w oddziale i poradni świadczeń medycznych z zakresu kardiologii, ma nasze pełne poparcie.

Z poważaniem,

Lekarze Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Do wiadomości:

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie, Mgr Krzystofa Skubisa; Marszałka Województwa Lubelskiego, Mgr Jarosława Stawiarskiego; Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Dr med Leszeka Buka; Dyrektora Lubelskiego OW NFZ, Karola Tarkowskiego; Rektora Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa; Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Kardiologii, Prof. dr hab med. Andrzeja Wysokińskiego; Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii, Prof. dr hab. n. med. Jarosława Kaźmierczaka; Prezesa  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prof.dr hab. med.  Adama Witkowskiego; Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Dr hab. n. med. Macieja Wójcika.

Przypomnijmy, że w sprawie trudnej sytuacji szpitala – jutro, 24 stycznia, zebrać ma się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. W najbliższy wtorek natomiast oficjalne stanowisko zająć mają natomiast wszystkie związki zawodowe lecznicy. Nieoficjalnie mówi się o manifestacjach pielęgniarskich.