Znajdź sposób na wyjście z długów

25.06.2010, godz. 02:00
Komornik
foto: Brak agencji
Wpadłeś w pętlę zadłużenia? Patrzysz z przerażeniem, jak z dnia na dzień rosną twoje długi? Zamiast wpadać w panikę, zastanów się, jak wyjść na prostą

Najważniejsze to nie dopuścić, by sprawa twojego zadłużenia trafiła do sądu. Gdy otrzymasz wezwanie do spłaty długu lub skontaktuje się z tobą firma windykacyjna, masz jeszcze szansę na rozwiązanie sprawy bez konieczności ingerencji sądu. Telefon czy wizyta windykatora oznacza bowiem, że wierzyciel daje ci szansę na polubowne zakończenie sprawy, zanim skieruje ją na drogę sądową.

Dąż do ugody

- Zawarcie porozumienia to najprostszy i najszybszy sposób pozbycia się problemu zadłużenia. KRUK, największa firma windykacyjna w Polsce, umożliwia negocjowanie formy spłaty i akceptuje warunki spłaty, które zaproponują osoby zadłużone i które umożliwiają spłatę długu w dogodnych, możliwie niskich miesięcznych ratach.

Jeśli nie dogadasz się z wierzycielem, może on wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Wówczas sąd dodatkowo obciąży cię kosztami postępowania sądowego (opłaty sądowe plus koszty zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata reprezentującego wierzyciela w sprawie przed sądem). Jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty, masz 14 dni na spłatę całego swojego zadłużenia. Możesz jednak nie zgodzić się z treścią wydanego nakazu (w postępowaniu nakazowym lub upominawczym).

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty i uzyskaniu klauzuli wykonalności droga do rozpoczęcia egzekucji należności jest już otwarta. Sprawa twojego zadłużenia trafia do komornika, który ma prawo nie tylko przymusowo ściągnąć długi, ale tak- że obciążyć cię dodatkowymi kosztami postępowania egzekucyjnego.

Co może komornik

Komornik ma obowiązek zawiadomić cię o wszczęciu egzekucji. Musi też umożliwić ci swobodne przeglądanie akt sprawy egzekucyjnej. Zanim przystąpi do egzekucji, na twoje żądanie, powinien pokazać ci oryginalny tytuł wykonawczy. W trakcie postępowania może jednak zastosować wobec ciebie określone środki przymusu. Nie możesz odmówić wpuszczenia komornika do mieszkania, jeśli ma wyrok sądu (nawet jeśli jest on nieprawomocny!). Jeśli to zrobisz, przyjdzie z policją. Ma nawet prawo wyłamać drzwi, jeśli mu nie otworzysz!

Komornik na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty może:

zająć i sprzedać ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom, mieszkanie) stanowiące własność dłużnika,

zająć częściowo wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę,

zająć konta bankowe dłużnika,

ukarać cię grzywną, jeśli np. nie poinformujesz go o aktualnym miejscu zamieszkania czy o tym, że zmieniłeś pracę lub bez uzasadnienia odmawiasz składania wyjaśnień i nie udzielasz informacji,

dać ci upomnienie - jeśli zachowujesz się niewłaściwie w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego,

nakazać opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,

zarządzić przymusowe otwarcie oraz przeszukanie mieszkania, a także ubrania, które masz na sobie,

zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu przełamania twego biernego lub czynnego oporu.

Czego ci nie zabiorą

Jednak komornik nie może zabrać ci całego majątku. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, ma prawo zająć ci 3/5 pensji, ale tylko w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Jeśli nie spłacasz innych należności (np. kredytów), można ci potrącić połowę wynagrodzenia. Komornik musi ci jednak zostawić co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Jeśli pobierasz rentę lub emeryturę, można ci potrącić maksymalnie 25 proc. świadczenia, a przy świadczeniach alimentacyjnych - do wysokości 60 proc. świadczenia. Jednak komornik musi ci zostawić co najmniej połowę minimalnej renty lub emerytury. Ze świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych komornik nie ma prawa dokonywać żadnych potrąceń.

Komornik nie może ci zająć też wszystkiego, co masz w domu. Są rzeczy, których komornikowi nie wolno ruszyć. Musi pozostawić:

przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieliznę i ubranie codzienne, niezbędne dla ciebie i będących na twoim utrzymaniu członków rodziny,

zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca,

narzędzia i inne przedmioty niezbędne do twojej pracy zarobkowej (z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych),

przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane poniżej ich wartości, a dla ciebie mają znaczną wartość użytkową.

Jak złożyć skargę na komornika

Na każdym etapie postępowania masz prawo złożyć skargę na komornika, jeśli naruszy on procedurę egzekucyjną. Wszczę- cie egzekucji nie pozbawia cię prawa do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Dług możesz spłacić bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi. Jeżeli spłacisz całą należność bezpośrednio wierzycielowi, a ten złoży wniosek o umorzenie egzekucji, opłata egzekucyjna wyniesie tylko 5 proc. kwoty pozostałej do wyegzekwowania.

Masz prawo zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego, a jeśli masz zastrzeżenia do pracy komornika, możesz go zmienić. Możesz też złożyć na niego skargę. Wówczas sąd skontroluje i oceni legalność działań komornika. Skargę możesz składać wielokrotnie:

do rady izby komorniczej lub (albo równocześnie) do prezesa sądu rejonowego sprawującego nadzór nad komornikiem - jeśli skarga dotyczy sposobu przyjmowania interesantów, udzielania informacji, odpowiadania na pisma wierzyciela itp,

do sądu rejonowego, przy którym działa komornik - jeśli masz zastrzeżenia do procedur, jakie stosuje komornik, gdy nie przestrzega przepisów postępowania egzekucyjnego (np. we wniosku egzekucyjnym zażądałeś, żeby komornik podjął jakieś działania, a on tego nie wykonał).

Masz na to 7 dni

=od dnia wykonania czynności, jeśli byłeś przy niej obecny lub zostałeś zawiadomiony o terminie tej czynności,

- od dnia, kiedy zostałeś poinformowany o dokonaniu czynności,

- od dnia, w którym czynność powinna być dokonana, jeśli nie dostałeś zawiadomienia.

Składając skargę, opłacasz opłatę stałą w wysokości 100 zł, ale możesz poprosić sąd o zwolnienie z tych kosztów. Masz prawo poskarżyć się na te czynności komornika, które naruszają twoje prawa lub im zagrażają. Możesz też zaskarżyć każde zaniechanie dokonania czynności - gdy komornik nie podejmuje czynności, pomimo że ma taki obowiązek.

W treści skargi powinieneś wymienić konkretną zaskarżaną czynność, np. zajęcie rzeczy i złożyć wniosek o zmianę, uchylenie lub o dokonanie czynności. Skargę musisz zwięźle uzasadnić i podpisać. Sąd powinien ją rozpatrzyć w ciągu tygodnia, a jeśli się nie zgadzasz z postanowieniem sądu, możesz złożyć zażalenie. Sąd może też na twój wniosek zawiesić lub wstrzymać w całości lub części postępowanie egzekucyjne (samo wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności) - jeśli złożyłeś skargę na nieprawidłowe wykonywanie egzekucji przez komornika.

Uwaga! Od 14 czerwca każdy wierzyciel (również osoba fizyczna) może wystąpić o wpisanie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. Żeby zgłosić dłużnika do BIG, trzeba przede wszystkim mieć dokument poświadczający udzielenie pożyczki. Dług musi wynosić co najmniej 200 zł i czas, kiedy powinien być już spłacony, powinien wynieść co najmniej 60 dni. Do BIG można zgłaszać wszystkich nierzetelnych dłużników, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne - np. pracownik może zgłosić pracodawcę, który nie wypłaca mu pensji, albo matka - ojca dziecka, który nie płaci alimentów. Warunek wpisu - musi być tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności lub rygor natychmiastowej wykonalności). Dla dłużnika wpis na listę w BIG może oznaczać kłopoty przy zakupie towarów na raty czy problemy z uzyskaniem kredytu itp.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: