WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska REFUNDACJA LEKÓW - na czym polega refundacja, zasady NIŻSZEJ ODPŁATNOŚCI za leki, jak powinna wyglądać PRAWIDŁOWO wypełniona RECEPTA?

REFUNDACJA LEKÓW - na czym polega refundacja, zasady NIŻSZEJ ODPŁATNOŚCI za leki, jak powinna wyglądać PRAWIDŁOWO wypełniona RECEPTA?

04.01.2012, godz. 15:32
Recepta z pieczątką Refundacja leku do decyzji NFZ
foto: EAST NEWS

Nie widać końca chaosu na rynku leków związanego z protestem lekarzy domagających się zmian w ustawie refundacyjnej. Pacjentom, którzy gubią się w skomplikowanej terminologii zasad przyznawania przez NFZ niższej odpłatności za leki chcemy wyjaśnić na jakich zasadach fundusz refunduje lekarstwa. Jakie wymagania musi spełnić chory, by NFZ dofinansował mu zakupione leki. Jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona przez lekarza recepta na lek refundowany? Co trzeba wpisać w rubrykach: odpłatność, uprawnienia dodatkowe?

Lekarstwa wydawane na podstawie recepty lekarza mogą należeć do grupy leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli z obniżoną odpłatnością oraz grupy leków z odpłatnością 100-proc. Jak rodzaj leku wpływa na jego odpłatność? Który pacjent może otrzymać lek refundowany?

REFUNDACJA leków - wymagania dotyczące pacjenta


Aby otrzymać lek refundowany przez NFZ chory MUSI BYĆ UBEZPIECZONY. Tylko w takim przypadku fundusz dofinanuje (częściowo lub całkowicie) zakupiony medykament. Nowa ustawa refundacyjna, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 wymaga od lekarza, by zweryfkował status ubezpieczenia pacjenta. W praktyce oznacza to sprawdzenie czy ma ważna legitymację ubezpieczeniową, odcinek RMUA (potwierdzenie, że pracodawca odprowadza składki do ZUS) lub legitymację emeryta-renicisty.

RODZAJ LEKU i ich ODPŁATNOŚĆ


Wykazy leków refundowanych, zasady odpłatności za te leki i limity cen określa w drodze rozporządzeń Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kontrolę wystawiania i realizacji recept sprawuje NFZ. Pacjent otrzymuje na podstawie recepty lekarskiej leki: leki podstawowe, leki uzupełniające oraz leki recepturowe za odpłatnością.

Leki podstawowe - wybrane leki ratujące życie oraz niezbędne dla terapii. Odpłatność jest to ustalona kwota (tzw. ryczałt). Zatem za każdy lek z tej grupy pacjent zapłaci zawsze taką samą kwotę (lub wielokrotność - w przypadku większej liczby opakowań), jeśli cena leku jest niższa od limitu. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5% minimalnego wynagrodzenia. Ryczałt obecnie wynosi 3,20 zł, a ilość leku, za którą pobiera się opłatę ryczałtową, jest określona w wykazach leków jako jednostkowe opakowanie ryczałtowe.

Leki uzupełniające - są to wybrane leki wspomagające lub uzupełniające działanie leków podstawowych. Odpłatność dla leków uzupełniających wynosi 30 proc. lub 50 proc. rzeczywistej ceny leku. Zasada odnosi się również do leków o cenie niższej niż ustalony limit.

Leki recepturowe za odpłatnością - leki sporządzane w aptece z surowców farmaceutycznych. Odpłatność za leki recepturowe stanowi ryczałt w wysokości 5 zł. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 1,5% minimalnego wynagrodzenia. W skład leków recepturowych mogą również wchodzić leki gotowe i wówczas, jeśli dawka leku (wchodząca w skład leku recepturowego) przepisana przez lekarza jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej i dodatkowo lek znajduje się na liście leków refundowanych z odpłatnością ryczałtową, 30 proc. lub 50 proc. to odpłatność stanowi ryczałt w wysokości 5 zł.

Jeśli dawka jest większa lub lek nie znajduje się na liście leków objętych refundacją, to odpłatność wynosi 100 proc. ceny leku. Na koszt sporządzenia leku recepturowego w aptece składają się: wartość użytych składników, koszt wykonania leku (tzw. taksa laborum) oraz wartość opakowań. Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się 25-proc. marżę detaliczną.

Umowa NFZ z apteką podstawą sprzedaży leków refundowanych

Apteki, które dokonują sprzedaży leków refundowanych muszą być zarejestrowane w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu NFZ pokrywa różnicę ceny rynkowej a refundowanej leku. W umowie między apteką na funduszem są zawarte zobowiązania apteki do stosowania sztywnych cen i marż oraz zostaną określone kary umowne za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązania.

RECEPTA na lek refundowany - jak powinna być wypełniona?

Na recepcie w RUBRYCE ŚWIADCZENIODAWCA powinna być nazwa poradni lub praktyki lekarskiej oraz jej adres, telefon i REGON. Musi także być NUMER RECEPTY.

RUBRYKA PACJENT - dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, adres, wiek w przypadku nieletnich).

RUBRYKA ODDZIAŁ NFZ - każdy wojewódzki oddział NFZ ma swój numer, bez niego recepta jest NIEWAŻNA.

RUBRYKA UPRAWNIENIA DODATKOWE - lekarz powinien wpisać odpowiedni symbol uprawnienia, np. IW - inwalida wojenny, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi lub Zasłużony Dawca Przeszczepu, IN - skazany. Jeśli pacjent nie ma uprawnień lekarz stawia X.

RUBRYKA ODPŁATNOŚĆ - lekarz wpisuje z JAKĄ ODPŁATNOŚCIĄ ma zostać WYDANY LEK w APTECE.
B - lek bezpłatny, R - lek na ryczałt, 30, 50 lub 100 proc. - taką część ceny leku płaci pacjent.

RUBRYKA Rp - nazwa leku, a także dawka, postać i ilość.

RUBRYKA z KODEM KRESKOWYM i numerem recepty

RUBRYKA DATA WYSTAWIENIA RECEPTY - bez poprawnej daty aptekarz nie wyda leku.

RUBRYKA DANE i PODPIS LEKARZA - pieczątka z imieniem i nazwiskiem lekarza, a także numerem prawa do wykonywania zawodu i podpis lekarza.

RUBRYKA DATA REALIZACJI "od dnia" - lekarz może wystawić receptę na leki na trzy miesięczne kuracje w czasie jednej wizyty. "Data realizacji od dnia" wskazuje termin od którego można zrealizować daną receptę.

PIECZĄTKA "Refundacja leku do decyzji NFZ" - co zrobić z taką receptą?

Prezes NFZ, Jacek Paszkiewicz 2 stycznia w specjalnych komunikacie zapewnił, że recepty lekarskie z taką pieczątką są ważne, a NFZ NFZ dokona refundacji leków zrealizowanych na podstawie takich recept, zgodnie z nową listą leków refundowanych.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: