REGULAMIN AKCJI „10 000 pączków”

2020-02-17 8:48
SUPER EXPRESS logo
Autor: "Super Express"

REGULAMIN AKCJI „10 000 pączków”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji (dalej: „Organizator”) jest: PIEKARNIA OSKROBA S.A. z siedzibą przy ul. Człekówka 90, 05-340 Kołbiel, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000578086 posiadająca NIP 5321882503 oraz kapitał zakładowy w wysokości 26 687 000,00-zł.

1.2. Patronem medialnym akcji (dalej: „Patron medialny”) jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000295857 posiadająca NIP: 5261004620 oraz kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 25 850 000,00 zł.

1.3. Akcja organizowana jest pod nazwą „10 000 pączków” (dalej "Akcja").

1.4. Akcja jest jednodniowa, tj. rozpoczyna się i kończy w dniu 20.02.2020 r. (dalej "Czas Trwania Akcji")

1.5. Akcja organizowana jest w dzienniku Super Express wydanie warszawskie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem akcji, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2. nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą/zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy u Organizatora lub Partnera, oraz członkiem rodziny tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

2.1.3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. ZASADY AKCJI

3.1. 10 pączków dla pierwszych 10 osób, które zgłoszą się do wybranych punktów Oskroba na terenie Warszawy i okolic (lista punktów Oskroba biorących udział w akcji stanowi Załącznik nr 1). Osoba, która zgłosi się do sklepu firmowego Oskroba w dniu 20.02.2020 r. oraz okaże kupon znajdujący się w wydaniu warszawskim Super Expressu z dnia 20.02.2020 r. otrzyma 10 pączków Oskroba. Akcja obowiązuje jedynie 10 pierwszych osób, które zgłosiły się w dniu 20.02.2020 do danego sklepu firmowego Oskroba. Zgłoszenie do udziału w akcji jest równoznaczne z przyniesieniem do punktu Oskroba kuponu. Kupon musi zostać wręczony pracownikowi sklepu. Pracownik sklepu uzupełnia kupon, numerując go na potrzeby wewnętrznej ewidencji Organizatora. O przyjęciu kuponu decyduje czas jego wpłynięcia do Organizatora.

3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Czasie Trwania Akcji tylko jeden kupon. Jeden kupon uprawnia do odbioru 10 pączków.

3.3. Przystępując do akcji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.4. Organizator ma prawo z wykluczyć Uczestnika z udziału w akcji w przypadku dokonania zgłoszenia udziału w akcji w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez

Uczestnika działań mogących mieć wpływ na przebieg akcji w sposób sprzeczny z Regulaminem. O takiej decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. PRZEDMIOT AKCJI

4.1. Dla dziesięciu pierwszych Uczestników, którzy okażą kupon w jednym z wybranych punktów Oskroba biorących udział w akcji Organizator przewidział dziesięć pączków z marmoladą w cukrze pudrze, wypiekanych przez piekarnię Oskroba (dalej: Wyróżnienie).

4.2. Wyróżnienie nie podlega zamianie na inne produkty oraz ekwiwalent pieniężny.

4.3. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do Wyróżnienia, jeżeli nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie

4.4. Właścicielem Wyróżnienia do momentu przekazania jej Uczestnikowi jest Organizator.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora tj. PIEKARNIA OSKROBA S.A. Człekówka 90, 05-340 Kołbiel, z dopiskiem reklamacja AKCJI „10 000 pączków”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Akcji, decyduje data wpłynięcia reklamacji na ww. adres Organizatora

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

5.3. wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w akcji .

6.2 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji.

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

6.4 Akcja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 – lista punktów Oskroba biorących udział w akcji

 REGULAMIN AKCJI „10 000 pączków”
Autor: REGULAMIN AKCJI „10 000 pączków”

Warszawa, dn. 10 lutego 2020 r.