REGULAMIN KONKURSU “W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEJ TRADYCJI”

2019-09-17 10:23
SUPER EXPRESS logo
Autor: "Super Express"

REGULAMIN KONKURSU “W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEJ TRADYCJI”

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1   Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest:

TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000295857 posiadająca NIP: 526-10-04-620 oraz kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 25 850 000,00 zł (dalej „Organizator”).

1.2   Partnerem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest „PIEKARNIA OSKROBA S.A.  z siedzibą  przy ul. Człekówka 90, 05-340 Kołbiel, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000578086 posiadająca NIP 5321882503 oraz kapitał zakładowy w wysokości 36687000,00-zł (dalej “Partner Konkursu”).

1.3   Konkurs organizowany jest pod nazwą „W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEJ TRADYCJI” (dalej "Konkursem").

1.4   Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.09.2019, a kończy się dnia 28.09.2019 o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5   Konkurs organizowany jest w dzienniku Super Express wydanie warszawskie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1   Uczestnikiem Konkursu, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1          jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2          wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”);

2.1.3          prześle zadanie konkursowe w terminie 18.09.2019 – 28.09.2019 na adres siedziby Biura Reklamy Super Expressu.  – z siedzibą  przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem KONKURS „W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEJ TRADYCJI”.

2.1.4         nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą/zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy u Organizatora lub Partnera, oraz członkiem rodziny tych osób do  drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

2.1.5         zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3         ZASADY KONKURSU

3.1   Zadanie Konkursowe – Prześlij nam swój przepis na pyszny chleb z rodzinną tradycją                       i napisz jego krótką historię.  (dalej: „Praca konkursowa”).

3.1.1          Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i przesłanie go listownie na adres siedziby Biura Reklamy Super Expressu: Biuro Reklamy Super Expressu  – 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, z dopiskiem KONKURS  „W poszukiwaniu warszawskiej tradycji”. Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, podanie adresu zamieszkania wraz z telefonem kontaktowym;

3.2   Każdy Uczestnik może zgłosić w Czasie Trwania Konkursu tylko jedną Pracę konkursową.

3.3   Praca konkursowa powinna być przygotowana w jakości umożliwiającej potencjalne wykorzystanie w druku. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie pisemnej.

3.4   Organizator  ma prawo odmówić przyjęcia Pracy konkursowej w przypadku jej niskiej wartości artystycznej, a także w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/Organizatora lub Partnera Konkursu, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.5   Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.6   Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości listownie na adres siedziby Biura Reklamy Super Expressu: Biuro Reklamy Super Expressu  – 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, z dopiskiem KONKURS  „W poszukiwaniu warszawskiej tradycji”.

3.7   Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem. O takiej decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres zamieszkania Uczestnika. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4.        PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1   Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy konkursowej oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy konkursowej przez Organizatora oraz Partnera Konkursu. W przypadku, gdyby prace przedstawiały wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych na Pracy konkursowej bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych - na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy konkursowej zgodnie z pkt. 4.3.

4.2   Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora lub Partnera Konkursu, w związku z udostępnieniem przepisu w szczególności do poniesienia opłat za ich udostępnienie.

4.3   W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku/pracy konkursowej przez Organizatora lub Partnera Konkursu.

4.4   Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Organizator lub Partner Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

4.5   Nadesłanie Prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora oraz Partnera Konkursu co do nieodwołalnego i nieodpłatnego wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach konkursowych, a także samych Prac konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane na dzień organizacji Konkursu pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych prac na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub Partnera Konkursu.

4.6   Nadesłanie Prac konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Partnerowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w Pracy konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi Konkursu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Prac konkursowych tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi oraz Partnerowi Konkursu licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania Pracy konkursowej.

4.7   Licencja o której mowa w p. 4.6. powyżej dotyczy wykorzystania Prac konkursowych, w całości, jak i we fragmentach.

4.8   Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora oraz Partnera Konkursu do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.5-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora lub Partnera Konkursu. W szczególności, autor Pracy konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora lub Partnera Konkursu nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

4.9   Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi oraz Partnerowi Konkursu w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji.

4.10 Organizator lub Partner Konkursu ma prawo usunąć Prace konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Partnera Konkursu, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

4.11 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

5.        ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1   O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2   Konkurs jest jednoetapowy.

5.3   W Konkursie biorą udział Prace konkursowe przesłane na adres siedziby Biura Reklamy Super Expressu: Biuro Reklamy Super Expressu  – 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, z dopiskiem KONKURS  „W poszukiwaniu warszawskiej tradycji” .

5.4   Partner Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą jego przedstawiciele (dalej „Komisja Konkursowa”) oraz określi zasady jej działania. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wskazanie/wybór Zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.

5.5   Po zakończeniu etapu zbierania prac konkursowych Komisja Konkursowa, dokona oceny wszystkich nadesłanych Prac konkursowych biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, oryginalność oraz jakość i wybierze 1 laureata za  najlepszą, wygraną pracę oraz 9 laureatów, którzy otrzymają nagrody pocieszenia,

5.6    1 (jeden) Uczestnik może być autorem zgłoszenia 1 (jednej) Pracy Konkursowej, której przyznano status Laureata.

5.7    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.8    Komisji Konkursowej  przysługuje prawo wyboru alternatywnej Pracy konkursowej – Laureata, spośród prac konkursowych, gdy:

5.8.1          Uczestnik, którego praca konkursowa została wybrana nie skontaktuje się z Partnerem Konkursu w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.8.2          Uczestnik, którego Praca konkursowa została wybrana nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.8.3          Organizator nie otrzyma od Uczestnika, którego Praca konkursowa została wybrana wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne dokumenty/ dane,

5.8.4          Organizator lub Partner Konkursu uzyskają wiarygodną informację, że udział w Konkursie lub wybrana Praca konkursowa narusza warunki Regulaminu,

5.8.5          Uczestnikowi została już przyznana nagroda w Konkursie.

6.        NAGRODY

6.1   Dla Zwycięzców Konkursu wyłonionych decyzją Komisji Konkursowej przewidziane zostały następujące nagrody:

6.1.1          Laureat Nagrody Głównej otrzyma voucher na roczny zapas pieczywa dla całej rodziny w wybranych punktach piekarni Oskroba (250 zł miesięcznie – łącznie 3000 zł netto) oraz wypiek na podstawie jego zwycięskiego przepisu wejdzie do oferty sieci Oskroba i promowany zostanie nazwiskiem rodziny, z której przepis pochodzi;

6.1.2          Pozostałych 9 laureatów, otrzymają nagrody pocieszenia– zestawy związane z chlebem o wartości 250 zł netto każdy.

6.2   Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3   Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

6.4   Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Super Expressie wydanie warszawskie dnia 16 października 2019 r.

6.5   Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym, w terminie 03 października 2019 r. do godziny 23:59.

6.6   Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Partnerem Konkursu w terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e- mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.7   Zwycięzcy zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.8   Organizator oraz Partner Konkursu zastrzegają sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.9   Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Partnera Konkursu. 

6.10         Imię i nazwisko Zwycięzcy, który otrzymał Nagrodę Główną , zostanie  opublikowane w Super Expressie wydanie warszawskie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.11  Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.11.1      nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.11.2      przekaże Organizatorowi lub Partnerowi Konkursu nieprawdziwe dane;

6.11.3      nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.11.4      naruszy postanowienia Regulaminu, w szczególności Rozdziału 2 i 4;

6.11.5      w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.12  Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od nich niezależnych.

6.13  Odpowiedzialność Organizatora oraz Partnera wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

6.14  Właścicielem nagrody do momentu przekazania jej zwycięzcy jest Oskroba S.A.

7.        OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1   Do nagrody, której wartość przekracza 2 000 zł, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczana jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)."

8         DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TIME S.A.:

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

-        przez e-mail: iod@grupazpr.pl

 

2.       Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

-        przez e-mail: iod@grupazpr.pl

 

3.       Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz  Laureatem Konkursu  – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich w prasie oraz przekazania Ci Nagrody. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia Pracy konkursowej i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa.

 

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

4.       Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

 

5.       Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę. Twoje dane będą przekazane Partnerowi Konkursu, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wyboru Laureatów oraz realizacji lub przekazania Ci Nagrody.  

 

6.       Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

 

7.       Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.       prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b.      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c.       prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e.      prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

f.        prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

 

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

 

9         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1   Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora tj. TIME S.A. Biuro Reklamy Super Expressu z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURSU „W POSZUKIWANIU WARSZAWSKIEJ TRADYCJI”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, decyduje data wpłynięcia reklamacji na adres Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

9.3   O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9.4   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

10     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1       Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

10.2      Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.3       Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.

10.4      Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od nich.

10.5      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

10.6      Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, zmian specyfikacji Nagród oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Se.pl.

10.7        Organizator ustanawia adres do korespondencji dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:

 TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa;

10.8       Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz  zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

10.9       Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

 

Warszawa, dn. 27 sierpnia 2019r.