Rehabilitacja z PFRON

15.10.2012, godz. 02:00
Rehabilitacja z PFRON
foto:

Henryk Rółkowski (65 l.) z Augustowa (woj. podlaskie): - Od kilku lat cierpię na chorobę Parkinsona i niewydolność nerek. Potrzebuję stałego leczenia i rehabilitacji, aby móc funkcjonować. Zastanawiam się, czy mógłbym skorzystać z dofinansowania z PFRON, by wyjechać na turnus rehabilitacyjny i tam podreperować zdrowie. Już raz skorzystałem z takiej możliwości i nie wiem, czy mógłbym takie dofinansowanie otrzymać ponownie. Formalności były zawiłe, a czas oczekiwania na miejsce dość długi, ale było warto.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz wyjechać na turnus rehabilitacyjny dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Warto postarać się o skierowanie na taki turnus. W ten sposób nie tylko podreperujesz sobie zdrowie, ale też wypoczniesz. Masz szansę poprawić swoją sprawność psychofizyczną, a przy okazji nawiązać nowe kontakty, rozwinąć zainteresowania, uczestniczyć w ciekawych zajęciach przewidzianych w programie turnusu. Jest on tak ułożony, że oprócz elementów rehabilitacji (zgodnej z rodzajem twojego schorzenia) przewiduje zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne w zależności od specjalistycznego rodzaju turnusu.

Turnusy odbywają się w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 20 uczestników i trwają nie krócej niż 14 dni.

Kto może wyjechać

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które mają ważne orzeczenie:
- o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez ZUS albo
- o niepełnosprawności wydane przez ukończeniem 16. roku życia.

Komu przysługuje dopłata

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także niepełnosprawna osoba bezdomna przebywająca na terenie tego powiatu.

Dla kogo dofinansowanie

O dofinansowanie z PFRON możesz starać się raz do roku.

Twój średni miesięczny dochód nie może przekraczać:
- 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli jesteś osobą samotną.

Jeżeli masz wyższy dochód, dofinansowanie zostanie pomniejszane o wielkość tego przekroczenia.

Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak dostać dofinansowanie?

O dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym możesz starać się we właściwym dla twojego miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub w mieście na prawach powiatu - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS).

Krok 1

Musisz postarać się o dwa formularze - "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny". Druki dostaniesz w centrach pomocy rodzinie, w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, biurach organizujących turnusy itd.

Krok 2

Wypełniasz formularz: "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" zawierający oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Krok 3

Wniosek składasz w centrum pomocy rodzinie. Dołączasz załączniki:
- wypełniony przez twego lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z jego opinią, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek taki jest ważny przez 3 miesiące,
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek możesz złożyć: osobiście, za pośrednictwem rodzica, opiekuna bądź organizatora turnusu.

Krok 4

Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje cię o jego ewentualnych brakach formalnych, które powinieneś usunąć w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie będzie rozpatrywany. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zapaść w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a ty powinieneś być poinformowany o niej na piśmie w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Najlepiej jednak upewnić się osobiście (np. telefonicznie), czy otrzymałeś dofinansowanie.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
- stopień i rodzaj niepełnosprawności,
- wpływ niepełnosprawności na twoje codzienne funkcjonowanie,
- czy korzystałeś z dofinansowania w roku poprzednim.

Krok 5

Jeśli przyznano ci dofinansowanie, wybierasz konkretny turnus i zawiadamiasz o tym centrum pomocy rodzinie w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Możesz sam wybrać ośrodek i organizatora turnusu (informacje o ośrodkach na ebon.mpips.gov.pl) dostosowany do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza. Dofinansowanie zostanie przekazywane bezpośrednio wybranemu przez ciebie organizatorowi turnusu.

Kto ma pierwszeństwo

- dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 16 lat lub 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których niepełnosprawność powstała w okresie dzieciństwa - pobierające zasiłek pielęgnacyjny,
- osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ile dopłaci PFRON

Kwota dofinansowania uzależniona jest od twojego stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej i wynosi:
1) 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osobie do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,
2) 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3) 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
4) 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia - opiekunowi osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem że ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej,
5) 18 proc. przeciętnego wynagrodzenia - osobie niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Dofinansowanie dla ciebie lub twojego opiekuna może zostać zwiększone do 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli:
- jesteś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
- opiekun pozostaje z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- sama płacisz za pobyt opiekuna na turnusie.

Kwoty dofinansowania zmieniają się co kwartał.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: