WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska Abonament RTV: PŁACIĆ czy NIE PŁACIĆ

Abonament RTV: PŁACIĆ czy NIE PŁACIĆ

08.10.2012, godz. 11:25
Seniorze! Zapłać abonament
foto:

Jeśli masz zarejestrowany telewizor, a nie płacisz abonamentu radiowo-telewizyjnego, możesz spodziewać się wezwania do uregulowania zaległości. Sprawdź, jak uniknąć postępowania egzekucyjnego.

Poczta Polska zaczęła ścigać tych, którzy od lat nie płacą abonamentu. Wezwania do zapłaty wysłała już do ok. 9 tys. osób w całej Polsce. Jeśli i ty należysz do tej grupy, możesz dostać rachunek nawet na 1585 zł. Tyle bowiem wynosi abonament za okres 5 lat wraz z odsetkami.

Poborcy jak komornicy

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że egzekwowanie zadłużeń z tytułu abonamentu jest zgodne z prawem, trzeba uregulować należności. Na nic zda się tłumaczenie, że radio czy telewizor w domu jest, ale ty z niego nie korzystasz. Domniemywa się bowiem, że osoba, która posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, używa go.

A zatem po otrzymaniu upomnienia w ciągu 7 dni musisz dług uregulować, gdyż w przeciwnym razie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i sprawa trafia do urzędu skarbowego. Egzekucja może odbyć się m.in. z nadpłaty podatku dochodowego, z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, z rachunków bankowych oraz praw majątkowych, a nawet z renty socjalnej. Należności mają być ściągane przez poborców podatkowych, którzy mają uprawnienia podobne do uprawnień komorkników sądowych.

Kara za niezarejestrowany odbiornik

Jeśli masz odbiornik (radio i telewizor) niezarejestrowany, też możesz zapłacić karę. Do twoich drzwi może zapukać kontroler, który sprawdzi, czy masz zarejestrowany odbiornik. Jeśli nie, grozi ci kara w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej radiowo-telewizyjnej, czyli 555 zł.

Chociaż Poczta Polska podkreśla, że każdy powinien wpuścić kontrolera do domu, to jednak w opinii prawników takiego obowiązku nie ma. Konstytucja bowiem gwarantuje nam ochronę prywatności.

Ważne! Zaległości abonamentowe przedawniają się tak jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności.

Kto jest zwolniony z abonamentu

Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych:

osoby zaliczone do I grupy inwalidów,

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,

osoby, które skończyły 75 lat,

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

oraz osoby:

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

bezrobotne,

mające prawo do zasiłku przedemerytalnego,

mające prawo do świadczenia przedemerytalnego.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: