Logotyp Super Express

i

Autor: Super Express

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ”ODKURZACZ ELECTROLUX ERGORAPIDO 2W1 W WYJĄTKOWEJ CENIE”

2018-05-23 10:40

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ”ODKURZACZ ELECTROLUX ERGORAPIDO 2W1 W WYJĄTKOWEJ CENIE”

I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

1. Organizator
a. Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-734, przy ulicy Targowej 72 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710, zwany dalej „Organizatorem Carrefour";
b. ORTUS MEDIA z siedzibą Białymstoku ul. Legionowa 14.16 lok 213, zwany dalej „Organizatorem ORTUS MEDIA".
wszyscy zwani dalej łącznie „Organizatorem".

2. Akcja promocyjna - program zorganizowany przez Organizatora w sieci sklepów należących do Organizatora Carrefour mający na celu umożliwienie Uczestnikom nabycie Towaru po cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej. Lista Sklepów uczestniczących w Akcji promocyjnej zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji promocyjnej. Regulamin dostępny jest w „Punkcie Obsługi Klienta" w Placówkach Organizatora Carrefour jak również na stronach internetowych www.carrefour.pl oraz www.se.pl/kupony

4. Uczestnik - każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa.

5. Sklep - sklep należący do sieci sklepów Organizatora Carrefour działający pod szyldem Carrefour oraz Market wraz z przypisanymi im kodami zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Książeczka – dołączona do Super Express w dniu 11.05.2018 roku ulotka zawierająca wizualizację Towaru dostępnego w Akcji promocyjnej oraz miejsca na 7 Kuponów na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Kupony drukowane w dniach od 11 maja 2018 roku do 18 maja 2018 roku włącznie w kolejnych wydaniach Super Expresu. Wzór wizualizacji Książeczki stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Kupon – drukowane w dniach od 11.05.2018 roku do 18.05.2018 roku włącznie w kolejnych wydaniach Super Expresu znaczki z wizerunkiem Towaru. Kod zwrotny – SMS, e-mail lub informacja telefoniczna - otrzymana przez Uczestnika potwierdzająca rejestrację w Akcji promocyjnej i rezerwację Towaru

8. Joker – specjalny Kupon, wydrukowany w Super Expresie w dniach: 19 i 21.05.2018 r.
9. Towar – produkt oferowany Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej –„Odkurzacz Electrolux Ergorapido 2w1 ERR73DB": Towar oferowany będzie w czasie obowiązywania Akcji promocyjnej w cenie 499,00 złotych brutto na zasadach określonych w Regulaminie. Specyfikacja techniczna Towaru stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Ilość Towaru w Akcji promocyjnej jest ograniczona do 3.000sztuk.
10. POK - Punkt Obsługi Klienta znajdujący się w Sklepie.
11. Punkt Kasowy - stoisko kasowe znajdujące się w Sklepie.
12. Punkt Kasowy Peryferyjny - stoisko kasowe znajdujące się w Sklepie na stoisku RTV/AGD.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w prowadzonych przez Organizatora Carrefour.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Załączników do niego. O zmianach treści Regulaminu bądź Załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony, z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepach objętych Programem lub na stronie internetowej www.carrefour.pl oraz www.se.pl w/w zmian wprowadzanych w Regulaminie bądź w Załącznikach do niego. Ogłoszenie może również nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników Akcji promocyjnej.
3. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Akcji promocyjnej warunków określonych w Regulaminie, w szczególności niezgodne z Regulaminem korzystanie z Książeczki lub Kuponu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Akcji promocyjnej uprawnień.
4. Rejestrację zgłoszeń przychodzących do Akcji promocyjnej przeprowadza Organizator ORTUS MEDIA.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami Akcji promocyjnej i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej osoba zainteresowana uczestnictwem powinna zebrać Książeczkę wraz 7 Kuponami drukowanymi w Super Expresie w dniach od 11.05.2018 roku do 18.05.2018 roku oraz dokonać zgłoszenia, które stanowi jednocześnie rezerwację Towaru, na zasadach opisanych w ust. 5, 6, 7 i 8 poniżej.
3. W przypadku gdy osoba zamierzająca przystąpić do Akcji promocyjnej posiada mniej niż 7 Kuponów, które zostały wydrukowane w Super Expresie w terminie pomiędzy 11.05.2018 roku do 18.05.2018, istnieje możliwość zastąpienia brakującego Kuponu przez Joker drukowany z Super Expresu w dniach: 19 i 21.05.2018 roku. Nie jest możliwe zastąpienie więcej niż dwóch brakujących Kuponów przez Joker drukowany w Super Expresie. W przypadku, gdy Uczestnik naklei na Książeczkę więcej niż dwa Jokery, nabycie Towaru po cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej nie będzie możliwe.
4. W przypadku gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o Książeczce z wypełnionymi 7 Kuponami rozumie się przez to także Książeczkę z 7 naklejonymi Kuponami w tym maksymalnie 2 Joker'ami drukowanymi w Super Expresie w dniach: 19 i 21.05.2018 r.
5. W celu wzięcia udziału w Promocji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna w dniach 11.05.2018 r. od godz. 00:00 do 18.05.2018 r. do godz. 23.59 zarezerwować Towar w akcji promocyjnej poprzez wysłanie SMS-a, o którym mowa w ustępie 5a poniżej lub wypełnienie formularza WWW, o którym mowa w ustępie 5b poniżej lub poprzez wykonanie połączenia telefonicznego, o którym mowa w ustępie 5c. Lista sklepów działających pod szyldem Carrefour oraz Market wraz z przypisanymi im kodami zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
5a) SMS powinien zostać wysłany na numer 664 079 279. Treść SMS-a powinna zawierać prefiks „ODKURZACZ" oraz kod wybranego sklepu Carrefour lub Market. Lista sklepów działających pod szyldem Carrefour oraz Market wraz z przypisanymi im kodami zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Opłata za wysłanie SMS-a jest standardowa i zależy od cennika operatora i umowy zawartej pomiędzy operatorem a Uczestnikiem. Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika. Przykładowa treść SMS-a to: Np.odkurzacz.4009 jeśli chcesz odebrać tablet w Carrefour Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 2
5b) Formularz WWW zamieszczony na stronie www.se.pl/kupony- podczas wypełniania formularza należy wybrać sklep z listy dostępnych sklepów Carrefour i Carrefour Market, podać swój adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego.
5c) Połączenie telefoniczne – 858 777 133 - i postępuj zgodnie z instrukcjami konsultanta, pod-czas rozmowy z wirtualnym call center należy po wysłuchaniu komunikatów podać wstukując na klawiaturze kod wybranego sklepu Carrefour lub Carrefour Market. Po dokonaniu rezerwacji uczestnik promocji usłyszy komunikat z indywidualnym numerem rezerwacji.
6. Nie jest możliwe dokonanie rezerwacji więcej niż 2 sztuk Towaru na jeden numer telefonu.
7. W Akcji promocyjnej uwzględnione będą jedynie SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą Internetu lub publicznych i stacjonarnych aparatów telefonicznych. Całkowity koszt wysłania SMS-a to opłata za standardowy SMS wg taryfy operatora. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS.
8. Osoba wysyłająca SMS otrzyma niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wysłania SMS), a w przypadku wypełnienia formularza WWW oraz połączenia telefonicznego bezpośrednio po zakończeniu wypełniania/wstukiwania informacji na klawiaturze telefonu informację w formie SMS/komunikatu lub e-mail o przyjęciu do Promocji („SMS zwrotny", „e-mail zwrotny") lub informację o odmowie przyjęcia do Promocji ze względu na niepoprawność wysłanego zgłoszenia albo inną informację dotyczącą Promocji. SMS zwrotny lub e-mail zwrotny zawierał będzie indywidualny kod rezerwacji Towaru, przeznaczony dla każdego Uczestnika. Liczba Towaru w Promocji jest ograniczona do 3.000 egzemplarzy.
9. Numer telefonu komórkowego spod którego wysłano zgłoszenie lub podany w formularzy e-mail stanowi jednocześnie numer/adres identyfikujący Uczestnika na danym etapie Akcji promocyjnej poprzez który Organizator Carrefour lub Organizator ZPR MEDIA będzie kontaktować się z Uczestnikiem.
10. Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyżej zostanie potwierdzone komunikatem zwrotnym potwierdzającym jego poprawność, możliwość rezerwacji Towaru oraz zawierający kod rezerwacji Towaru. Komunikat zostanie wysłany na numer/adres z jakiego dokonano zgłoszenia. W przypadku, gdy liczba osób pragnących przystąpić do Akcji promocyjnej i dokonać rezerwacji Towaru, przekroczy liczbę 3.000 sztuk (słownie: trzech tysięcy) sztuk przystąpienie do Akcji promocyjnej nie będzie możliwe, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ostatnim zdaniu niniejszego ustępu Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ostatnim zdaniu niniejszego ustępu Regulaminu osoby, które w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim prześlą dokonają rezerwacji zostaną poinformowane, że rejestracja zgłoszeń została zakończona, taka wiadomość nie będzie traktowana jako komunikat zwrotny w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Organizator jest uprawniony przez cały czas trwania Akcji promocyjnej, w uzasadnionych przypadkach, do informowania Uczestników, za pośrednictwem wiadomości SMS/e-mail, o zasadach Akcji promocyjnej, w szczególności zmianach dotyczących organizacji Akcji promocyjnej – w tym także o zwiększeniu ilości Towaru dostępnego w Akcji promocyjnej, a także zmianie miejsca oraz czasu, w którym Uczestnik Akcji promocyjnej będzie mógł zrealizować swoje uprawnienie – pod warunkiem, że takie zmiany nie naruszą praw nabytych Uczestnika Akcji promocyjnej.
11. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Akcji promocyjnej może wysłać nie więcej niż 3 zgłoszenia na jeden numer telefonu w sposób określony w ust.5 powyżej. Wszystkie takie zgłoszenia będą brały udział w Akcji promocyjnej pod warunkiem, że każde z nich dysponuje odpowiednią ilością Kuponów oraz Książeczką na zasadach opisanych w Regulaminie.
12. W Akcji promocyjnej biorą udział jedynie zgłoszenia dokonane w terminie nie wcześniej niż od godziny 00.00 dnia 11.05.2018 roku i nie później niż do godziny 23.59 dnia 18.05.2018 roku których rezerwacja potwierdzona została komunikatem zwrotnym zawierającym kod rezerwacji Towaru.
13. Dla potrzeb Akcji promocyjnej, za moment dokonania rezerwacji do Akcji promocyjnej uznaje się moment, w którym nadesłany SMS/wykonane połączenie telefoniczne lub dane formularza WWW został zapisany na serwerze Organizatora ORTUS MEDIA.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności szkody wynikające z: niedostarczenia zwrotnej wiadomości SMS w przypadku, gdy Uczestnik znajdzie się poza zasięgiem sieci bądź wyłączy telefon, opóźnień w przesyłaniu informacji; przerw technicznych w działaniu usług operatorów telefonicznych jak również awarii spowodowanych siłą wyższą.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wysłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych jak również za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których osoba pragnące przystąpić do Akcji promocyjnej przesyłają SMS.

IV. WARUNKI ZAKUPU TOWARU

1. Uczestnik, po otrzymaniu komunikatu zwrotnego, zawierającego kod potwierdzający dokonanie rezerwacji Towaru powinien wpisać go do Książeczki wraz numerem sklepu Carrefour lub Carrefour Market, w którym zamierza odebrać Towar, nakleić na Książeczkę 7 (słownie: siedem) Kuponów z wydań Super Expressu w dniach od 11.05.2018 roku do 18.05.2018 r.
2. W celu nabycia Towaru w cenie 499,00 złotych brutto Uczestnik w terminie od 18 maja 2018 r. do 10 czerwca 2018 r. (lub w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora i przesłanym Uczestnikowi za pomocą wiadomości SMS/e-mail na numer/adres podany podczas rejestracji powinien:
a) udać się do POK wraz z Książeczką wypełnioną 7 Kuponami w Sklepie, którego numer podał w chwili dokonywania rezerwacji i rejestracji do Akcji promocyjnej. Pracownicy POK, po pozytywnym zweryfikowaniu Uczestnika przy pomocy numer Kodu Zwrotnego udzielą Uczestnikowi niezbędnych informacji dotyczących sposobu nabycia Towaru;
b) Uczestnik, któremu pracownicy udzielili informacji na temat sposobu nabycia Towaru oraz dostarczyli mu Towar, zobowiązany jest do udania się do Punktu Kasowego lub Punktu Kasowego Peryferyjnego wraz z Książeczką wypełnioną 7 Kuponami w celu dokonania płatności za Towar;
c) w Punkcie Kasowym lub Punkcie Kasowym Peryferyjnym okazać kasjerowi Książeczkę z przyklejonymi 7 Kuponami, która zostanie zeskanowana w systemie kasowym oraz zapłacić za Towar kwotę 499,00 złotych brutto.
Książeczka zostanie odebrana i zatrzymana przez kasjera, przekreślona i nie będzie mogła być ponownie wykorzystana.
3. Książeczka lub Kupony nie podlegają wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
4. Jedna Książeczka wraz z 7 Kuponami oraz Kodem zwrotnym otrzymanym przez Uczestnika uprawnia do nabycia 1 sztuki Towaru tylko w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rejestracji do Akcji promocyjnej.
5. Książeczka pozostaje własnością Organizatora Carrefour. Kuponem może posługiwać się Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Książeczkę jest Uczestnikiem Akcji promocyjnej lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Książeczki lub Kuponów. W takim przypadku zarówno Książeczka jak i dotychczas zgromadzone na nim przez Uczestnika Kupony przepadają.
7. Książeczka wraz z Kuponem może być używana tylko w Sklepach uczestniczących w Akcji promocyjnej.
8. Książeczki lub Kupony zamazane, zniszczone lub co do których mogą zachodzić podejrzenia co do ich oryginalności nie będą realizowane, nie będą również uprawniać do nabycia Towaru po cenie promocyjnej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Uczestnik nie może odebrać Towaru z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
10. Kupony zgromadzone na różnych Książeczkach nie podlegają zsumowaniu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. INFORMACJE HANDLOWE

1. Uczestnik Akcji promocyjnej wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. danych osobowych w postaci numeru telefonu/adresu e-mail z którego dokonał zgłoszenia) przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Akcji promocyjnej jak również na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą SMS o wydarzeniach związanych bezpośrednio z Promocją.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator ORTUS MEDIA. Uczestnikom Akcji promocyjnej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych w postaci numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne jednak niezbędne do nabycia Towaru.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 30 dni od daty zakupu Pro-duktów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do:
Carrefour Polska Sp. z o.o.
„Marketing"
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
z dopiskiem „Akcja promocyjna: ODKURZACZ ELECTROLUX"
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
5. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
6. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury rekla-macyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akcja promocyjna organizowana jest w okresie od dnia 11 maja 2018 roku do dnia 10 czerwca 2018 roku z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
a. Książeczka dołączona będzie do Super Expressu w dniu 11 maja 2018 roku. Kupony drukowane będą od dnia 11 maja 2018 roku do 18 maja 2018 roku włącznie;
b. przystąpienie do Akcji promocyjnej oraz rezerwacja Towaru jest możliwa od godziny 00.00 dnia 11 maja 2018 roku i nie później niż do godziny 23.59 dnia 18 maja 2018 roku
c. nabycia Towaru przez Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest w terminie: od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 9 czerwca 2018 roku lub w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora
2. Po zakończeniu Akcji promocyjnej nie będzie możliwa realizacja Książeczek wraz z 7 Kuponami oraz nabycie Towaru po cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej.
3. Deklarując udział w Akcji promocyjnej, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Organizator Carrefour zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji promocyjnej, w stosunku do poszczególnych lub wszystkich Sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji promocyjnej, w „Punkcie Obsługi Klienta" Sklepu, który zostanie wykreślony z listy uczestniczących w Akcji promocyjnej, lub w sytuacji gdy zakończenie Akcji promocyjnej będzie dotyczyło wszystkich Sklepów, we wszystkich Sklepach uczestniczących w Akcji promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji promocyjnej przez Organizatora Carrefour, najpóźniej w terminie 30 dni od momentu wywieszenia informacji o jego zakończeniu w Sklepie, Uczestnik ma prawo do realizacji Książeczki i nabycia Towaru w cenie obowiązującej w Akcji promocyjnej. Realizacja Książeczki będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy Uczestnik Akcji promocyjnej będzie posiadał Książeczkę z przyklejonymi 7 Kuponami. W innych przypadkach, w szczególności nieskorzystania z w/w prawa lub nie zgromadzenia przez Uczestnika Książeczki z 7 Kuponami Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń. W przypadku gdy Akcja promocyjna zostanie zakończona w Sklepie, który został wybrany przez Uczestnika w chwili rezerwacji Towaru, zostanie on niezwłocznie telefonicznie poinformowany przez Organizatora Carrefour w którym ze Sklepów objętych Akcją promocyjną może nabyć zarezerwowany Towar.
6. W przypadku gdy Akcja promocyjna zostanie zakończona we wszystkich Sklepach w sposób określony w pkt. 5 powyżej Uczestnicy zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowani przez Organizatora Carrefour o sposobie nabycia Towaru.

Załącznik nr 1
Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL:

4278 Carrefour Market Babice Stare Sienkiewicza 77
3997 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4
3999 Carrefour Biała Podlaska Sobieskiego 9
4000 Carrefour Białystok Wrocławska 20
4001 Carrefour Białystok Wysockiego 67
4002 Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2
4005 Carrefour Bolesławiec 10 Marca 1
4006 Carrefour Market Brzesko Królowej Jadwigi 3
4010 Carrefour Market Bydgoszcz Wyzwolenia 66
4008 Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115
4007 Carrefour Bydgoszcz Fordonska 141
4009 Carrefour Bydgoszcz Skar.ynskiego 2
4303 Carrefour Market Bydgoszcz Jagiellonska 39
4012 Carrefour Market Bytom Reptowska 37
4011 Carrefour Bytom Nowaka-Jezioranskiego 25
4013 Carrefour Chełm Lwowska 81
4014 Carrefour Chojnice Bayeux 1
4015 Carrefour Chorzów Parkowa 20
4016 Carrefour Market Ciechanów Sciegiennego 10/1
4017 Carrefour Market Ciechanów Armii Krajowej 24
4020 Carrefour Debica ks. Nosala 2
4021 Carrefour Elblag Dabka 152
4025 Carrefour Market Gdansk Kołobrzeska 54
4027 Carrefour Market Gdansk Rogalinska 1
4022 Carrefour Gdansk Schuberta 102 A
4024 Carrefour Gdansk Przywidzka 6
4023 Carrefour Gdansk Grunwaldzka 141
4028 Carrefour Market Gdansk Cyganska Góra 3F
4029 Carrefour Gliwice Nowaka-Jezioranskiego 1
4030 Carrefour Gliwice Lipowa 1
4031 Carrefour Głogów Józefa Poniatowskiego 12
4032 Carrefour Gniezno Pałucka 2
4033 Carrefour Gniezno Sobieskiego 17
4034 Carrefour Market Gostyn Energetyka 1 D
4035 Carrefour Market Grodzisk Maz. Królewska 86
4036 Carrefour Grudziadz Konarskiego 45
4037 Carrefour Market Hrubieszów Kolejowa 8
4038 Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10
4039 Carrefour Market Janów Lubelski Wiejska 14
4040 Carrefour Market Jasło Kazimierza Wielkiego 14
4041 Carrefour Market Jasło Baczynskiego 20
4042 Carrefour Jastrzebie-Zdrój Podhalanska 26
4044 Carrefour Market Jaworzno Grunwaldzka 237
4043 Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D
4272 Carrefour Jaworzno Grunwaldzka 59
4046 Carrefour Kalisz Poznanska 105-131
4048 Carrefour Market Katowice Przemysłowa 3
4049 Carrefour Market Katowice sw. Wojciecha 3
4047 Carrefour Katowice Rozdzienskiego 200
4050 Carrefour Kedzierzyn-Kozle Kozielska 20
4051 Carrefour Market Kety Jana III Sobieskiego 19
4052 Carrefour Kłodzko Noworudzka 2
4053 Carrefour Market Koło Sienkiewicza 30c
4054 Carrefour Konin Paderewskiego 8
4056 Carrefour Market Koscierzyna Miodowa 15
4057 Carrefour Market Kowary Staszica 20
4058 Carrefour Market Koziegłowy Poznanska 15
4059 Carrefour Kozienice Warszawska 34
4067 Carrefour Market Kraków Juliusza Lea 53
4068 Carrefour Market Kraków Bobrzynskiego 37
4060 Carrefour Kraków Zakopianska 62
4061 Carrefour Kraków M.Medweckiego 2
4062 Carrefour Kraków Witosa 7
4063 Carrefour Kraków Pawia 5
4064 Carrefour Kraków Pokoju 44
4065 Carrefour Market Kraków M. Cwiklinskiej 12
4297 Carrefour Market Kraków Kraków Stojałowskiego 6
4300 Carrefour Market Kraków Podgórska 34
4069 Carrefour Market Krasnik Słowackiego 72
4070 Carrefour Market Krasnik Urzedowska 44A
4071 Carrefour Market Krosno Lewakowskiego 5
4073 Carrefour Krosno Krakowska 187
4074 Carrefour Kutno Oporowska 6A
4075 Carrefour Kwidzyn 3 Maja 26
4076 Carrefour Market Legionowo Piłsudskiego 43a
4077 Carrefour Legnica Piłsudskiego 84
4281 Carrefour Market Leszno Partyzantów 2A
4079 Carrefour Market Ledziny Ledzinska 1
4081 Carrefour Market Lublin Andersa 9
4080 Carrefour Lublin Witosa 6
4298 Carrefour Market Lublin Spółdzielczosci Pracy 32
4082 Carrefour Market Lubliniec Karola Miarki 11A
4084 Carrefour Market Łomianki Baczynskiego 30
4089 Carrefour Market Łódz Rydza Smigłego 32A
4090 Carrefour Market Łódz Legionów 16
4091 Carrefour Market Łódz Zarzewska 51
4092 Carrefour Market Łódz Codzienna 1
4093 Carrefour Market Łódz Grabieniec 28
4094 Carrefour Market Łódz Rydla 31
4085 Carrefour Łódz Kolumny 6/36
4086 Carrefour Łódz Szparagowa 7
4087 Carrefour Łódz Przybyszewskiego 176/178
4088 Carrefour Łódz Bandurskiego 49
4095 Carrefour Minsk Maz. Warszawska 61
4096 Carrefour Mława Targowa 13
4098 Carrefour Market Myslenice Słowackiego 42
4099 Carrefour Market Nowa Sól Staszica 10
4100 Carrefour Market Nowy Dw. Maz. Spacerowa 2
4275 Carrefour Market Nowy Dw. Maz. Warszawska 36
4102 Carrefour Market Nowy Sacz Armii Krajowej 13
4101 Carrefour Nowy Sacz Wegierska 170
4103 Carrefour Olkusz Rabsztynska 2
4104 Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b
4299 Carrefour Market Olsztyn Piłsudskiego 16
4105 Carrefour Market Opoczno Słowackiego 2
4107 Carrefour Market Opole Niemodlinska 21
4108 Carrefour Ostrowiec Sw. Ił.ecka 85
4109 Carrefour Market Ostróda Jana Pawła II 9/4
4111 Carrefour Oswiecim Powstanców Slaskich 1
4112 Carrefour Market Otwock Matejki 3
4113 Carrefour Pabianice Popławska 4/20
4115 Carrefour Market Piechowice §ymierskiego 52
4117 Carrefour Piła 14-Lutego 26
4305 Carrefour Piotrków Tryb. Słowackiego 123
4119 Carrefour Market Płock Przemysłowa 1
4120 Carrefour Market Płonsk Północna 1A
4274 Carrefour Market Podkowa Lesna Gołebia 26a
4124 Carrefour Market Poznan Nowogrodzka 13/15
4125 Carrefour Market Poznan Osiedle Kosmonautów 104
4122 Carrefour Poznan Solidarnosci 47
4123 Carrefour Poznan Górecka 30
4277 Carrefour Poznan Pleszewska 1
4126 Carrefour Market Pruszków Powstanców 44
4128 Carrefour Market Przemysl 29 Listopada 4
4129 Carrefour Market Pszczyna Bielska 24
4130 Carrefour Puławy Goscinczyk 2
4131 Carrefour Market Pyskowice Armii Krajowej 25/27
4132 Carrefour Market Rabka Zakopianska 6A
4133 Carrefour Market Radom Gagarina 9
4290 Carrefour Market Radom Bolesława Chrobrego 1
4134 Carrefour Radomsko Piastowska 28
4135 Carrefour Market Rawa Maz. Tomaszowska 8a
4136 Carrefour Market Ruda Slaska 1 Maja 310
4138 Carrefour Market Rybnik Broniewskiego 23
4137 Carrefour Rybnik Gliwicka 45
4140 Carrefour Market Rzeszów Obronców Poczty Gd. 14
4141 Carrefour Market Sandomierz Błonie 2
4142 Carrefour Market Sanok Traugutta 78/1
4143 Carrefour Market Siedlce Monte Cassino 77
4144 Carrefour Market Siemianowice Sl. Jagiełły 4
4145 Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a
4147 Carrefour Market Skar.ysko-Kam. Marszałka Piłsudskiego 4
4148 Carrefour Market Skierniewice Szarych Szeregów 4
4308 Carrefour Market Słupsk 11 listopada
4149 Carrefour Sochaczew Warszawska 119
4152 Carrefour Market Sosnowiec Główna 22
4151 Carrefour Sosnowiec Staszica 8B
4153 Carrefour Market Stalowa Wola Jana Pawła II 44
4155 Carrefour Market Starachowice Pradzynskiego 1
4154 Carrefour Market Starachowice Krzosa 6
4156 Carrefour Starogard Gd. Niepodległosci 2a
4157 Carrefour Market Strzelin Piłsudskiego 26
4158 Carrefour Market Swarzedz Graniczna 61
4161 Carrefour Szczecin Wiosenna 32
4159 Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42
4307 Carrefour Market Szczecin Al. Niepodległosci 36
4160 Carrefour Szczecin Mieszka I 73
4162 Carrefour Market Szczytno Wielbarska 1
4163 Carrefour Market Swidnik Lotników Polskich 38
4165 Carrefour Tarnowskie G. Kosciuszki 5
4218 Carrefour Market Tarnów Krakowska 149/154
4168 Carrefour Tczew Braci Grimm 4
4169 Carrefour Tomaszów Maz. Jana Pawła II 22
4171 Carrefour Market Torun Slaskiego 7
4170 Carrefour Torun Olsztynska 8
4309 Carrefour Market Tuchów Kazimierza Wielkiego 12
4172 Carrefour Market Ustron Brody 6
4173 Carrefour Market Wadowice J. Putka 2
4180 Carrefour Market Warszawa Swiatowida 18
4181 Carrefour Market Warszawa Powsinska 31
4219 Carrefour Express Warszawa Rondo ONZ 1
4220 Carrefour Express Warszawa Czerska 18
4183 Carrefour Express Warszawa Solec 32/34
4186 Carrefour Market Warszawa Belgradzka 6
4187 Carrefour Market Warszawa Abrahama 14
4188 Carrefour Market Warszawa Klaudyny 26
4189 Carrefour Market Warszawa Wojciechowskiego 18
4190 Carrefour Market Warszawa Rembielinska 7
4191 Carrefour Market Warszawa Sierpinskiego 1
4192 Carrefour Market Warszawa Modzelewskiego 42/44
4193 Carrefour Market Warszawa Góralska 7
4194 Carrefour Market Warszawa Conrada 11
4178 Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82
4174 Carrefour Warszawa Głebocka 15
4175 Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148
4177 Carrefour Warszawa Targowa 72
4176 Carrefour Warszawa Powstanców Slaskich 126
4179 Carrefour Warszawa Wołoska 12
4185 Carrefour Market Warszawa Złota 59
4292 Carrefour Express Warszawa Białołecka 222
4291 Carrefour Express Warszawa Zaułek 1
4304 Carrefour Warszawa Swiatowida 18
4306 Carrefour Warszawa Ostrobramska 75c
4195 Carrefour Market Wielun 18 Stycznia 41
4196 Carrefour Market Włocławek Pogodna 10
4197 Carrefour Wodzisław Sl. Matuszczyka 2
4276 Carrefour Market Wołomin Geodetów 2
4200 Carrefour Market Wrocław Bardzka 3
4202 Carrefour Market Wrocław pl. Dominikanski 3
4198 Carrefour Wrocław gen. Hallera 52
4199 Carrefour Wrocław Graniczna 2A
4301 Carrefour Market Wrocław Sucha 1
4203 Carrefour Market Zabrze Janika 11
4204 Carrefour Market Zabrze gen. de Gaulle'a 75
4206 Carrefour Market Zabrze Jordana 86
4207 Carrefour Market Zabrze Chopina 28
4209 Carrefour Zamosc Lwowska 56
4106 Carrefour Zawada Debowa 1
4210 Carrefour Market Zdunska W. §eromskiego 20/24
4211 Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42
4212 Carrefour Zielona G. Dabrówki 5
4302 Carrefour Market Zielona G. Wrocławska 17
4213 Carrefour Market Zyrardów 1 Maja 43
4214 Carrefour Market Zyrardów de Girarda 10A

Nasi Partnerzy polecają