REGULAMIN KONKURSU “WARSZAWSKIE AUTOBUSY DAWNIEJ, DZIŚ I JUTRO” – II EDYCJA

2019-05-31 11:28
SUPER EXPRESS logo
Autor: "Super Express"

REGULAMIN KONKURSU “WARSZAWSKIE AUTOBUSY DAWNIEJ, DZIŚ I JUTRO” – II EDYCJA

1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1   Współorganizatorami Konkursu (dalej „Współorganizatorzy”) są:

1.1.1          TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000295857 posiadająca NIP: 526-10-04-620 oraz kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 25 850 000,00 zł (dalej „Współorganizator TIME S.A.”).

1.1.2          MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Włościańskiej 52, 01-710 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146125 (dalej “Współorganizator Miejskie Zakłady Autobusowe” lub „MZA”), posiadająca NIP 5252256730 oraz kapitał zakładowy w wysokości 430 933 000,00-zł.

1.2   Fundatorem nagród jest „Współorganizator TIME S.A.”.

1.3   Konkurs organizowany jest pod nazwą „WARSZAWSKIE AUTOBUSY DAWNIEJ, DZIŚ
I JUTRO” (dalej "Konkursem").

1.4   Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.06.2019 r., a kończy się dnia 23.06.2019 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5   Konkurs organizowany jest w dzienniku Super Express wydanie warszawskie oraz na stronie internetowej Se.pl.

1.6   Współorganizator MZA powoła komisję konkursową, w której skład wejdą jego przedstawiciele (dalej „Komisja Konkursowa”) oraz określi zasady jej działania. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wszelkie wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz wskazanie/wybór Zwycięzców w zakresie przewidzianym przez Regulamin.

 

2.        WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1   Uczestnikiem Konkursu, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1          jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2          wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”);

2.1.3          prześle zadanie konkursowe w terminie 03.06.2019 – 23.06.2019 r. na adres siedziby Współorganizatora MZA – 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 52,
z dopiskiem  II EDYCJA KONKURSU „Warszawskie autobusy dawniej, dziś
i jutro”.

2.1.4         nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą/zatrudnioną na innej podstawie niż stosunek pracy u któregokolwiek ze Współorganizatorów, nie jest spokrewniona ani spowinowacona z żadnym ze Współorganizatorów ani członkiem rodzin tych osób; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.5         zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

 

3         ZASADY KONKURSU

 

3.1   Zadanie Konkursowe – narysuj wspólnie z dzieckiem dowolny ulubiony, warszawski autobus (metodą dowolną: kredki, farby, flamastry). Ekologiczny, ten sprzed lat lub ten którym jeździsz do szkoły. Możesz też narysować autobus swoich marzeń. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dalej: „Praca konkursowa”).

3.1.1          Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego i przesłanie go listownie na adres korespondencyjny siedziby Współorganizatora: TIME S.A.  Biuro Reklamy, Dęblińska 6. 04-187 Warszawa z dopiskiem II EDYCJA KONKURSU „Warszawskie autobusy dawniej, dziś i jutro”. Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, podanie adresu zamieszkania wraz z telefonem kontaktowym.

3.2   Każdy Uczestnik może zgłosić w Czasie Trwania Konkursu tylko jedną Pracę konkursową.

3.3   Praca konkursowa powinna być przygotowana w jakości umożliwiającej potencjalne wykorzystanie w druku. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie rysunku, dowolnym narzędziem, w formacie minimum A4.

3.4   Wybrane przez Komisję Konkursową Prace konkursowe zaakceptowane przez Współorganizatorów zostaną opublikowane w Dzienniku Super Express wydanie warszawskie i na Se.pl.

3.5   „Współorganizator TIME S.A.” a prawo odmówić przyjęcia Pracy konkursowej
w przypadku jej niskiej wartości artystycznej, a także w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/Współorganizatorów, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.6   Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych
w Regulaminie.

3.7   Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości listownie na adres siedziby „Współorganizatora TIME S.A.”

3.8   Współorganizatorzy mają prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie w sposób niezgodny
z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem. O decyzji Współorganizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres zamieszkania Uczestnika. Decyzja Współorganizatorów o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

 

4.        PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 

4.1   Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy konkursowej oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami
w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w prasie i sieci Internet  i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy konkursowej przez Współorganizatorów (TIME oraz MZA) na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania zdjęć w prasie i sieci Internet. W przypadku, gdyby prace przedstawiały wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych na Pracy konkursowej bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy konkursowej zgodnie z pkt. 4.3.

4.2   Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Współorganizatorów w związku
z opublikowaniem pracy w prasie i sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w prasie i sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3   W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, w prasie, telewizji, jak również na wszelkich nośnikach reklamowych (w tym ulotki, standy, display, outdoor).

4.4   Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką mogą ponieść Współorganizatorzy z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

4.5   Nadesłanie Prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Współorganizatorów co do nieodwołalnego i nieodpłatnego wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach konkursowych, a także samych Prac konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane na dzień organizacji Konkursu pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych prac na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych wydawanych lub prowadzonych przez Współorganizatorów.

4.6   Nadesłanie Prac konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Współorganizatorom  licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej
w Pracy konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Współorganizatorom zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Prac konkursowych tj. w szczególności przeróbek
i adaptacji. Udzielenie Współorganizatorom licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania Pracy konkursowej.

4.7   Licencja o której mowa w p. 4.6. powyżej dotyczy wykorzystania Prac konkursowych,
w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczególności:

4.7.1.        utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej techniką, w tym
w szczególności techniką cyfrową i drukarską,

4.7.2.        wprowadzanie do obrotu oraz dystrybucję,

4.7.3.        publiczne udostępnianie,

4.7.4.        wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,

4.7.5.        wystawienie, wyświetlenie,

4.7.6.        nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

4.7.7.        nadania za pośrednictwem satelity,

4.7.8.        reklama, promocja,

4.7.9.        publikacja w czasopismach i dziennikach,

4.7.10.    wprowadzenie do obrotu, na nośnikach magnetycznych, optycznych
i elektronicznych, w sprzedaży, prasowej, mobilnej i wszelkiego innego typu,
a także do Internetu;

4.7.11.    wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, sieci IP, sieci zamkniętych i otwartych;

4.7.12.    publiczne odtwarzanie w całości lub w odcinkach, we wszystkich postaciach;

4.7.13.    nadawanie całości lub fragmentów za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej lub przekazów audiowizualnych przez stacje naziemne, kablowe i satelitarne, w szczególności w telewizji;

4.7.14.    publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie ich w całości lub we fragmentach w Internecie, a w szczególności w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
w szczególności VOD, PPV, AVOD, SVOD dostępnych w technice downloading, streaming, ADSL, SL oraz jakiejkolwiek innej, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, a także przekazów
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS,
w szczególności poprzez SMS i IVR, WAP, MMS za pomocą telekomunikacyjnych sieci przekazu danych).

4.8   Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Współorganizatorów do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.5-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania
z Pracy konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Współorganizatorów.
W szczególności, autor Pracy konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Współorganizatorów nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

4.9   Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Współorganizatorom w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji
w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika, a w przypadku zdobycia przez Uczestnika Nagrody także wizerunku Uczestnika.

4.10 Współorganizator ma prawo usunąć Prace konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Współorganizatorów, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

4.11 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

 

5.        ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

5.1   O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do „Współorganizatora TIME S.A.” głoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2   Konkurs jest jednoetapowy.

5.3   W Konkursie biorą udział Prace konkursowe przesłane na adres korespondencyjny siedziby „Współorganizatora: TIME S.A.”  Biuro Reklamy Super Expressu, ul. Dęblińska 6. 04-187 Warszawa z dopiskiem II EDYCJA KONKURSU „Warszawskie autobusy dawniej, dziś i jutro” – później zatwierdzone przez Współorganizatora MZA.

5.4   Po zakończeniu etapu zbierania prac konkursowych Komisja Konkursowa, dokona oceny wszystkich nadesłanych Prac konkursowych biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, oryginalność oraz jakość i wybierze 5 Laureatów.

5.5    1 (jeden) Uczestnik może być autorem zgłoszenia 1 (jednej) Pracy Konkursowej, której przyznano status Laureata.

5.6    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.7   Współorganizatorzy sporządzą i będą przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę Laureatów, dokumenty wydań nagród, dokumenty poboru podatku jeśli będzie konieczny i dane nagrodzonych Uczestników.

5.8     Współorganizatorowi MZA przysługuje prawo wyboru alternatywnej Pracy konkursowej – Laureata, spośród prac konkursowych, gdy:

5.8.1          Uczestnik, którego praca konkursowa została wybrana nie skontaktuje się ze „Współorganizatorem TIME S.A. „ trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.8.2          Uczestnik, którego Praca konkursowa została wybrana nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.8.3          Współorganizatorzy nie otrzymają od Uczestnika, którego Praca konkursowa została wybrana w momencie wskazanym przez Współorganizatora MZA wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne dokumenty/ dane,

5.8.4          Współorganizator MZA uzyska wiarygodną informację, że udział w Konkursie lub wybrana Praca konkursowa narusza warunki Regulaminu,

5.8.5          Uczestnikowi została już przyznana nagroda w Konkursie.

 

 

 

 

6.        NAGRODY

 

6.1   Dla Laureatów Konkursu wyłonionych decyzją Komisji Konkursowej przewidziane zostały następujące nagrody:

6.1.1          Pięć deskorolek elektrycznych firmy GOBOARD - każda o wartości 800zł netto dla pięciu Laureatów.

 

6.2   Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3   Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

6.4   Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Super Expressie wydanie warszawskie i na Se.pl dnia 10.07.2018 r.

6.5   Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym, w terminie 28.06.2019 r. do godziny 23:59.

6.6   Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się ze „Współorganizatorem TIME S.A.” terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e- mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.7   Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.8   Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.9   Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Współorganizatorów. 

6.10         Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz z praca konkursową, które otrzymało Nagrodę, zostanie  opublikowane w Super Expressie wydanie warszawskie i na SE.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.11  Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.11.1      nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.11.2      przekaże Współorganizatorom nieprawdziwe dane;

6.11.3      nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.11.4      naruszy postanowienia Rozdziału, w szczególności Rozdziału 2 i 4;

6.11.5      w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.12  Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Współorganizatorów niezależnych.

6.13  Odpowiedzialność Współorganizatorów wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

 

7.        OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1   Do nagrody, której wartość przekracza 2 000 zł, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczana jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)."

 

 

8         DANE OSOBOWE

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TIME S.A.:

 

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

-        przez e-mail: iod@grupazpr.pl

 

2.       Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

-        listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

-        przez e-mail: iod@grupazpr.pl

 

3.       Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. Jeżeli to Ty zostaniesz  Laureatem Konkursu  – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostaną: Twoje imię i nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wygranej) oraz Twoje utwory (zdjęcia lub inne prace konkursowe). Podstawą prawną przetwarzania  Twoich danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do nas zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Jury Konkursu. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy przetwarzać Twoje dane także aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa.

 

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

4.       Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane wcześniej jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

 

5.       Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę. W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane Partnerom Konkursu, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania Ci Nagrody.  

 

6.       Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

 

7.       Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

 

Prawo wycofania zgody

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.       Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

 

 

9         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1   Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres korespondencyjny „Współorganizatora TIME S.A.”, Biuro Reklamy Super Expressu,                           z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa, z dopiskiem reklamacja II EDYCJA KONKURSU „Warszawskie autobusy dawniej, dziś i jutro”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, decyduje data wpłynięcia reklamacji na adres korespondencyjny „Współorganizatora TIME S.A. „                       Biuro Reklamy Super Expressu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, 04-187 Warszawa . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

9.3   O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Współorganizatora.

9.4   Reklamacje będą rozpatrywane przez Współorganizatora TIME. Decyzje Współorganizatora TIME są ostateczne.

 

10     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1       Współorganizatorzy nie zapewniają i nie ponoszą kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

10.2      Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.3       Współorganizatorzy nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Współorganizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.

10.4      Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od nich.

10.5      Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

10.6      Współorganizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, zmian specyfikacji Nagród oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Se.pl.

10.7        Współorganizatorzy ustanawiają adres do korespondencji dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:

 TIME S.A. Biuro Reklamy Super Expressu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6,                          04-187 Warszawa;

MZA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włościańskiej 52, 01-710 Warszawa;

10.8       Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz  zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

10.9       Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

 

 

Warszawa, dn. 21 maja 2019 r.