Sąd Najwyższy podjął ważną decyzję o sędziach wskazanych przez nową KRS. OSTRA reakcja Ziobry

2020-01-23 20:02 DAB
Zbigniew Ziobro
Autor: Grzegorz Banaszak REPORTER Zbigniew Ziobro

Trzy połączone izby Sądu Najwyższego – Cywilna, Karna i Pracy podjęły w czwartek wieczorem uchwałę w sprawie sędziów powołanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wynika z niej, że są oni nieuprawnieni do orzekania. Uchwała dotyczy zarówno sędziów sądów powszechnych, jak członków nowych Izb Sądu Najwyższego, czyli Kontroli Nadzwyczajnej i Dyscyplinarnej. Czy czeka nas totalny chaos w systemie sprawiedliwości w całym kraju?

Sprawa jest bardzo zawiła. Tydzień temu zainicjowała ją I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Do trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego skierowała pismo, zapytała w nim czy udział w składzie sądu powszechnego lub Sądu Najwyższego osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

Wczoraj miała miejsce próba zablokowania czwartkowego posiedzenia. Marszałek Sejmu skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem, a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. Julia Przyłębska prezes Trybunału Konstytucyjnego w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że zawiesza obrady trzech tzw. starych Izb Sądu Najwyższego. Mimo to, Sąd Najwyższy nie dostosował się do tej decyzji, czwartkowe posiedzenie Sądu Najwyższego odbyło się. Zdaniem 59 sędziów trzech Izb SN wadliwość procesu powołania sędziów przez nową KRS łamie nie tylko polską konstytucję, ale też unijną Kartę Praw Podstawowych oraz Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. - "Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez KRS w obecnym składzie" - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego nie została podjęta jednomyślnie, 6 sędziów zgłosiło odrębne zdanie. - Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia; w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

Oświadczenie w sprawie uchwały Sądu Najwyższego wydało Ministerstwo Sprawiedliwości.
- Uchwała z mocy prawa jest nieważna. Została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Narusza art. 179, art. 180 ust.1 oraz art. 10 Konstytucji RP . Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym Sąd Najwyższy podjął uchwałę w postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa – czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak tą decyzję uzasadnia resort sprawiedliwości? Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że postępowanie to uległo zawieszeniu z mocy prawa 22 stycznia 2020 r. z chwilą wszczęcia przed Trybunałem Konstytucyjnym sporu kompetencyjnego między SN a Sejmem i Prezydentem RP. Do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny nie wolno podejmować działań w tej sprawie. Uchwała SN jest więc z mocy prawa nieważna.

Najnowsze