kghm

i

Autor: Barbara Bukalska-Iwan

Zielona zmiana

KGHM inwestuje w zieloną zmianę

2023-03-17 12:54 Materiał sponsorowany

KGHM Polska Miedź to międzynarodowy gigant zajmujący się wydobyciem i przetwórstwem metali nieżelaznych, głównie miedzi. Dzięki intensywnym działaniom i naciskowi, jakie KGHM kładzie na ekologię, produkcja przemysłowa Spółki i Grupy staje się wyraźnie mniej ingerująca w środowisko naturalne. Ekologia to obecnie jeden z pięciu filarów strategii spółki. Znaczące sumy przeznaczane są na inwestycje zapobiegające emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby, a wielkie znaczenie odgrywają tu najnowocześniejsze na świecie technologie. Jako odpowiedzialny partner lokalnych społeczności KGHM działa też na rzecz zachowania bogatej fauny i flory całego Zagłębia Miedziowego.

Dla proekologicznych działań KGHM wiodące znaczenie mają trzy litery – BAT. Ten skrót oznacza Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Technology). Chodzi o poprawę jakości powietrza, gleb oraz wód zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. KGHM wciela te wytyczne w życie realizując swój program inwestycji BATAs. Unowocześniana jest infrastruktura, zadaniem której jest maksymalne zmniejszenie oddziaływania na przyrodę. Spółka inwestuje w nowe instalacje technologiczne, a także modernizuje te już istniejące. Program BATAs ruszył w październiku w 2017 r. i potrwa jeszcze do 2023 r.

Nie marnuje się żaden surowiec

Po wydobyciu przez kopalnie rud metalu, materiał jest przetwarzany w hutach tak, by oddzielić miedź, srebro oraz inne metale od skały. Jeszcze nie tak dawno podczas tego procesu do atmosfery dostawały się szkodliwe gazy i pyły. Jednak proces produkcji został bardzo unowocześniony i uszczelniony, więc emisje znacznie ograniczono. W dodatku udało się też zagospodarować odpady z hut – powstały z nich kruszywa, czyli materiał używany w budownictwie, głównie drogowym. Kruszywa z dolnośląskich hut KGHM użyto przy budowie dróg ekspresowych S3, S5, S6 i S11. Znaczna ilość tego materiału jest również wykorzystywana przez lokalnych odbiorców budujących i remontujących mniejsze drogi. Dzięki temu nie trzeba specjalnie wydobywać minerałów, z których powstałyby kruszywa, a żużel z hut nie trafia na składowisko. W ciągu ostatnich 10 lat należąca do KGHM spółka KGHM Metraco S.A., zagospodarowała w ten sposób aż 10 mln ton żużli! Krótko mówiąc – niemal każdy surowiec wydobywany spod ziemi wraz z rudą miedzi zostaje  wykorzystany przez KGHM. Nawet odpady powstające podczas produkcji miedzi są także cennym surowcem, który zawiera jeszcze sporo metali. Z tego powodu duża ich ilość jest od razu wykorzystywana lub magazynowana z myślą o przyszłym odzysku metali.

Mniej pyłów w atmosferze

Mimo rosnącej produkcji górniczej, emisja pyłów jest konsekwentnie obniżana. Było to możliwe dzięki:

 • częściowej wymianie spalinowych maszyn i urządzeń górniczych na maszyny oraz urządzenia niskoemisyjne bądź z napędem elektrycznym
 • udoskonaleniu technik oczyszczania spalin,
 • dalszemu uszczelnianiu procesu produkcji.

Spadek emisji pyłów z produkcji górniczej w KGHM od roku 2010 do roku 2021 wyniósł aż 70 proc. W tej dziedzinie Spółka zrobiła już praktycznie wszystko, co było możliwe przy obecnych możliwościach technicznych. Spada także emisja pyłów w hutach – od roku 2010 do roku 2021 aż o 79 proc.

80 proc. mniej siarki

Obok miedzi, siarka jest jednym z głównych składników koncentratów miedzi. KGHM jest pionierem w skali międzynarodowej w redukcji emisji dwutlenku siarki. Emisja tego pierwiastka spadła o prawie 80 proc. od 2010 roku do 2021 roku. Powstający podczas wytopu koncentratów gazowych dwutlenek siarki jest przekształcany w kwas siarkowy. A to produkt, który firma sprzedaje. Kwas siarkowy służy między innymi do produkcji barwników, włókien sztucznych, nawozów sztucznych, środków piorących, leków oraz jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych. Używany jest też do oczyszczania olejów, nafty, parafiny i do osuszania gazów.

Innowacyjny Solinox w legnickiej hucie - bariera dla arsenu i rtęci:

 • Miedziowy gigant eliminuje emisję arsenu i rtęci dzięki uruchomieniu Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych, czyli otwartego w ubiegłym roku nowatorskiego węzła na instalacji SOLINOX w Hucie Miedzi Legnica. Doczyszcza ona emitowane gazy tak, że praktycznie zostawia jedynie tlenki azotu, dwutlenek węgla, odrobinę dwutlenku siarki, a arsenu i rtęci jedynie śladowe ilości. To proces oczyszczania gazów już na najwyższym światowym poziomie. Inwestycja jest jednym z elementów Programu BATAs. Instalacja SOLINOX została specjalnie zaprojektowana i wybudowana dla KGHM.
 • Do istniejącej już instalacji SOLINOX, dobudowane zostały dwa nowe węzły oczyszczania gazów. Pierwszy służy do usuwania arsenu, a drugi do usuwania rtęci. Usuwanie arsenu obywa się w układzie wysokoefektywnych elektrofiltrów, rtęci – w wieży kalomelowej.
 • Zaletą techniki kalomelowej jest niezwykła skuteczność przechwytywania rtęci. Instalacja zużywa też minimalne ilości wody, bo głównym źródłem wody zużywanej przez SOLINOX są oczyszczone wstępnie ścieki z innej instalacji.
 • Budowa instalacji została doceniona przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój w ogólnopolskim konkursie „Zielony Laur” za realizację inwestycji proekologicznych.
kghm

i

Autor: Materiał prasowy

KGHM w trosce o polską przyrodę

KGHM stara się w maksymalny sposób chronić cenne zasoby przyrody. Poprzez stałe monitorowanie lokalnych ekosystemów oraz programy ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, miedziowa spółka prowadzi działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.Szczególnie intensywne działania prowadzone są m.in. na rzecz zachowania bioróżnorodności.

W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin m.in. ornitolodzy, zoolodzy, botanicy. Nic więc nie dzieje się przypadkowo. Działania KGHM na rzecz bioróżnorodności to m.in.:

 • Na terenach byłych stref ochronnych będących obecnie we władaniu hut utworzono 1257 terenów leśnych. Przy HM Legnica tereny leśne zajmują ok. 385 ha, natomiast przy HM Głogów – 872 ha. Gnieździ się tu ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Spacerujące pod HM Głogów sarny, daniele, zające czy bażanty nikogo już nie dziwią.
 • KGHM wspomaga zalesianie terenów, na których działa. Tylko w 2022 r. posadzono ponad 630 tys. sadzonek drzew! Leśnicy rozbudowują także strukturę pionową lasu, np. wprowadzają nowe pokolenie drzew pod osłoną starego drzewostanu. Wykorzystują do tego celu gatunki o większej naturalnej zdolności pochłaniania dwutlenku węgla.
 • KGHM finansuje działania ochronne na rzecz zwierząt – skrzynki-kryjówki letnie dla nietoperzy, platformy na drzewach dla bocianów, miejsca lęgowe-budki dla wróblowatych oraz tzw. „lizawki” do wykładania soli mineralnych wzbogacających dietę roślinożerców.
 • W okolicach HM Głogów postawiono gliniane domki dla owadów błonkoskrzydłych – dzikich pszczół, trzmieli, os i szerszeni – których naturalne środowiska wraz z rozwojem cywilizacji stopniowo zanikają. Bez tej pomocy nie przetrwałyby zimowych mrozów.
 • HM Głogów podejmuje też starania w celu utrzymania prawidłowej retencji wody, co jest niezwykle ważne podczas corocznej suszy.

HM Głogów współpracuje też z lokalnymi pszczelarzami, umożliwiając im ustawianie swoich uli na terenach łąkowych i leśnych zakładu. Pasieki powstały też przy obiektach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk KGHM Polska Miedź S.A. oraz przy Zakładach Górniczych Lubin.

kghm

i

Autor: Materiał prasowy

Łęgi Głogowskie – ostoja dzikiej przyrody w sąsiedztwie huty

Na wniosek Huty Miedzi Głogów w celu ochrony wysokich walorów przyrodniczych m.in. starorzeczy Odry i zespołów roślinnych 28 października 2005 r. Wojewoda Dolnośląski ustanowił użytek ekologiczny o nazwie Łęgi Głogowskie. To ponad 600 ha zróżnicowanego przyrodniczo bastionu dzikiej przyrody w samym sąsiedztwie huty. Udokumentowano tam istnienie aż 46 zbiorowisk roślinnych (339 gatunków – w tym wielu rzadkich i zagrożonych, ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin), 10 gatunków płazów, 4 gatunki gadów, 100 gatunków ptaków, z czego 50 gatunków ptaków lęgowych (m.in. kanie rude i czarne, dzięcioły średnie, zielonosiwe i zielone, kszyki, krwawodzioby, sieweczki rzeczne, zimorodki i brzegówki), a także 36 gatunków ssaków, z których część objęta jest ścisłą ochroną (m.in. wydry, bobry, borsuki, łasice, lisy, sarny, zające, dziki, jelenie).Głogowska huta dba o „Łęgi Głogowskie”

kghm

i

Autor: Shutterstock

Sokoły z Głogowa

Jesienią 2008 roku na kominie Huty Miedzi Głogów II tzw. „koniczynce” została zamontowana platforma lęgowa. To był strzał w „10”, bo już wiosną kolejnego roku przyszły tu na świat i zostały zaobrączkowane 3 sokolątka. Od chwili montażu w HM Głogów wykluły się 43 sokoły, z czego 42 zostały zaobrączkowane. Działania jakie podejmuje KGHM w skali ochrony środowiska sprawiły, że w bezpośrednim sercu zakładu Huty Miedzi Głogów występuje tak rzadki i chroniony gatunek jakim jest sokół wędrowny. Od 2016 roku jeden z głogowskich sokołów codziennie „patroluje” ulice Warszawy, gniazdując w gnieździe umiejscowionym na samym szczycie Pałacu Kultury i Nauki. KGHM umożliwia podglądanie sokolej rodziny przez internet. Na kominie zamontowano kamery w samym gnieździe i na platformie tuż koło niego. Życie tych zagrożonych wyginięciem ptaków można oglądać on-line poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”: https://www.peregrinus.pl/pl/glogow Sokoły to ptaki monogamiczne. Swojego terytorium bronią cały rok, młode opuszczają gniazdo na przełomie lipca i sierpnia. Podejmują wędrówkę szukając partnera i dogodnego miejsca na założenie gniazda. Sokoły to jedne z najrzadszych ptaków w Polsce – występuje około 100 par. Szkodzi im powszechna urbanizacja i chemizacja rolnictwa. Sokoły, jako ptaki drapieżne, były wybijane także przez człowieka. Na szczęście, dzięki objęciu tych ptaków ścisłą ochroną i silnemu zaangażowaniu KGHM ich populacja znów się rozwija.

KGHM

i

Autor: Materiał prasowy Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź

KGHM jest dobrym sąsiadem

Troska o środowisko naturalne to jeden z filarów biznesu prowadzonego przez KGHM. Nasze działania proekologiczne co roku przynoszą wymierne efekty i są doceniane przez międzynarodowych ekspertów. KGHM jako jedyna firma w Polsce otrzymała wyróżnienie w najnowszym prestiżowym zestawieniu firm działających na rzecz środowiska i klimatu - Carbon Clean 200TM. Bycie dobrym sąsiadem to odpowiedzialność za lokalną społeczność i walory przyrodnicze całego Zagłębia Miedziowego.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.