WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
www.se.pl - Wiadomości, Polityka, Sport.pl wiadomości polska MATURA 2012 WYNIKI: BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, wszystkie ZADANIA, ARKUSZE

MATURA 2012 WYNIKI: BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, wszystkie ZADANIA, ARKUSZE

18.06.2012, godz. 14:35
MATURA 2012 BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY 14.05.2012 - ARKUSZE, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI
foto: se.pl

Maturę 2012 z biologii 11.05.2012 napisało ponad 75 tys. maturzystów. Biologia to drugi, po geografii najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy na maturze pisemnej. ARKUSZE, PYTANIA, ZADANIA z matury rozszerzonej z biologii są już dostępne. Poniżej publikujemy ODPOWIEDZI i ROZWIĄZANIA do wszystkich ZADAŃ z poziomu rozszerzonego biologii.

MATURA 2012 BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY 14.05.2012 - ARKUSZE, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI >>>

Wyniki matur pojawią się 29 czerwca 2012 r.

Odpowiedzi do matury rozszerzonej z WOS-u 2012 zamieszczone na portalu edulandia.pl.

ZADANIE 1. (1 pkt)
Mitochondria to struktury wewnątrzkomórkowe, w których odbywa się synteza ATP. Oceń prawdziwość informacji dotyczących mitochondriów. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli informacja jest fałszywa.

ODPOWIEDZI

1. Mitochondria występują we wszystkich komórkach eukariotycznych. - FAŁSZ
2. Liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zależy od funkcji oraz aktywności metabolicznej tkanki. - PRAWDA
3. Podziały mitochondriów mogą odbywać się wyłącznie w czasie podziału komórki. - FAŁSZ.

ZADANIE 2. (2 pkt)
Na schematach A i B przedstawiono w uproszczeniu dwa rodzaje transportu substancji przez błony komórkowe.

ODPOWIEDZI
A - rodzaj transportu 1 (bierny), opis transportu III (przemieszczanie się cząsteczek z obszaru stężenia wyższego do miejsca stężenia niższego bez udziału białek przenośnikowych i nakładu energii)

B - rodzaj transportu 2 (aktywny), opis transportu I (przemieszczanie się cząsteczek z obszaru stężenia niższego do miejsca stężenia wyższego przy udziale białek przenośnikowych i energii)

ZADANIE 3. (1 pkt)
W komórkach wielu pierwotniaków występują wodniczki tętniące, pełniące istotną rolę w utrzymaniu stałości ich środowiska wewnętrznego. Uzasadnij, że wodniczki tętniące w komórkach pierwotniaków słodkowodnych pełnią
funkcję adaptacyjną do środowiska. W odpowiedzi uwzględnij stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego pierwotniaków i środowiska, w którym żyją.

ODPOWIEDŹ: Pierwotniaki występujące w słodkiej wodzie znajdują się w roztworze hipotonicznym. Wewnętrz komórki panuje rozwtór hipotoniczny. Zgodnie z zasadą osmozy woda będzie wpływać do komórki, by uzyskać środowisko izotoniczne. Musiały w tym celu wykształcić wodniczki tętniące.

ZADANIE 4. (2 pkt.)
Promienie UV przenikają przez ściany komórkowe bakterii. Są one pochłaniane zarówno przez białka, jak i DNA tych komórek. Promienie UV rozrywają w tych związkach różne wiązania chemiczne, uszkadzając tym samym ich strukturę. W szpitalach i przychodniach stosuje się lampy wytwarzające promieniowanie UV, które unieszkodliwiają drobnoustroje chorobotwórcze.

Na podstawie powyższych informacji, wyjaśnij wpływ promieniowania UV na
a) metabolizm bakterii
ODPOWIEDŹ - Promieniowanie UV powoduje denaturację białek i rozpad ich struktury. Powoduje to zatrzymanie procesów w łańcucach metabolicznych.

b) rozmnażanie się bakterii
ODPOWIEDŹ - Promieniowanie UV powoduje trwałe uszkodzenie DNA i mutacje oraz rozpad białek biorących udział w replikacji materiału genetycznego.

ZADANIE 5. (1 pkt.)
Skóra zabezpiecza organizm człowieka przed wnikaniem do jego wnętrza różnych czynników szkodliwych, np. drobnoustrojów, substancji chemicznych i innych ciał obcych. Podaj cechę skóry, na przykładzie której uzasadnisz, że skóra może pełnić funkcję skutecznej bariery dla drobnoustrojów.

ODPOWIEDŹ - jednolity, rogowaciejący naskórek, PH skóry, wydzielanie łoju.

ZADANIE 6. ( 2 pkt.)
Na schemacie przedstawiono katalityczne działanie pewnego enzymu.
a) Spośród wymienionych właściwości enzymu zaznacz dwie, które można określić wyłącznie na podstawie schematu.

ODPOWIEDŹ: A. Nie zużywa się w trakcie reakcji. E. Jest specyficzny względem substratu dzięki koenzymowi.

b) Zaznacz rodzaj enzymu, który katalizuje przedstawioną na schemacie reakcję enzymatyczną.
ODPOWIEDŹ - C. Ligaza – enzym katalizujący łączenie się dwóch cząsteczek.

ZADANIE 7. (2 pkt.)
Stwierdzono, że pewna reakcja enzymatyczna zachodzi zawsze w temperaturze ok. 20 °C. Określ i uzasadnij, jaki wpływ na przebieg tej reakcji będzie miało

1. podwyższenie temperatury do 70 °C
ODPOWIEDŹ - może spowodować spowolnienie lub całkowite zatrzymanie reakcji enzymatycznej. Wskutek zaburzenia struktury trzeciorzędowej białka w zależności od danego optimum enzymu.

2. obniżenie temperatury do 5 °C.
ODPOWIEDŹ - może spowodować spowolnienie reakcji enzymatycznej wskutek zaburzenia struktury trzeciorzędowej białka w zależności od danego optiumum enzymu.

ZADANIE 8. (2 pkt)
W wielu komórkach powstaje, szkodliwy dla komórki, nadtlenek wodoru (H2O2). Jego neutralizacja odbywa się dzięki specyficznemu enzymowi – katalazie. Wykonano doświadczenie, w którym do dwóch słoików wlano jednakową ilość 3% roztworu H2O2 (wody utlenionej). Do jednego ze słoików włożono kawałek świeżej, surowej wątroby bydlęcej. Na rysunku przedstawiono wyniki tego doświadczenia.

a) Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia.
ODPOWIEDŹ - wpływ nadtlenku wodoru na wątrobę bydlęcą

b) Podaj, na czym polega neutralizacja nadtlenku wodoru przez komórki wątroby ssaka.
ODPOWIEDŹ - katalaza występująca w komórkach wątroby rozkłada H2O2 do tlenu i wody o czym świadczą pojawiające się pęcherzyki gazu

ZADANIE 9. (2 pkt.)
Jednym z rodzajów leukocytów we krwi człowieka są granulocyty obojętnochłonne – neutrofile. Pełnią one funkcje obronne, głównie przeciwbakteryjne. Substancje chemiczne wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze wyzwalają u granulocytów zdolność do przechodzenia przez nieuszkodzone ściany naczyń włosowatych, co umożliwia tym komórkom przemieszczanie się do ognisk zapalnych (skupisk bakterii). Tam fagocytują drobnoustroje chorobotwórcze i następnie trawią je dzięki enzymom zawartym w lizosomach.

a) Na podstawie powyższych informacji podaj dwie cechy granulocytów obojętnochłonnych,
które umożliwiają im skuteczną walkę z bakteriami.

ODPOWIEDZI
1. możliwość przemieszczania
2. wydzielanie enzymów

b) Wybierz i podkreśl dwie cechy opisanej odporności organizmu.
ODPOWIEDZI: nieswoista, wrodzona

ZADANIE 10. (1 pkt)
Zaznacz dwie odpowiedzi, które mogą być poprawnym dokończeniem poniższego
zdania. Podobieństwem w budowie tętnic i żył jest

ODPOWIEDŹ: D. obecność śródbłonka
B. trójwarstwowość ścian

ZADANIE 11. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono fragment układu pokarmowego człowieka.

a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą B i określ jej funkcję w układzie pokarmowym człowieka.
ODPOWIEDŹ - A. woreczek żółciowy – magazynuje i zagęszcza żółć

b) Zapisz literę, którą na rysunku oznaczono strukturę produkującą wydzielane do dwunastnicy enzymy trawienne. Podaj jej nazwę.
ODPOWIEDŹ - C. trzustka

ZADANIE 12.
(1 pkt.)
Przełyk jest umięśnioną rurą, której ściana zbudowana jest z dwóch warstw mięśni, dzięki którym możliwe jest przesuwanie pokarmu w kierunku żołądka. Uwzględniając rolę mięśni przełyku, wyjaśnij, jak to jest możliwe, że człowiek stojący na głowie może jeść.

ODPOWIEDŹ - Dzięki skurczom mięśni okrężnych przytrzymujących pokarm i skurczom mięśni podłużnych przesuwających go wzdłuż przełyku.

ZADANIE 13. (3 pkt.)
Na wykresie przedstawiono rozmieszczenie receptorów – czopków i pręcików – w siatkówce oka człowieka. Badano ich zagęszczenie w różnych odległościach od dołka środkowego. Odległości określono w stopniach odchylenia od osi optycznej oka.

a) Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie opisz dołek środkowy (plamkę żółtą), uwzględniając rodzaje i ilość receptorów.
ODPOWIEDŹ - w plamce żółtej jest największe zagęszczenie czopków i najmniejsze pręcików.

b) Podaj nazwę miejsca X na wykresie i wyjaśnij, dlaczego w tym miejscu nie ma żadnych receptorów.
ODPOWIEDŹ - Jest to plamka ślepa. Miejsce na siatkówce oka, w którym nerw wzrokowy opuszcza gałkę oczną i biegnie w stronę mózgu

c) Podaj nazwę receptorów, których jest najwięcej w siatkówce oka, oraz określ ich rolę w procesie widzenia.
ODPOWIEDŹ - są to pręciki odpowiadające za widzenie. W każdym oświetleniu, nawet o zmierzchu.

ZADANIE 14. (1 pkt)
Przeprowadzono obserwacje, których celem było ustalenie rozmieszczenia receptorów dotyku w różnych miejscach skóry człowieka. Do pobudzania receptorów dotyku posłużono się cyrklem, którym dotykano skóry równocześnie dwoma jego ramionami. Moment, w którym jednocześnie odczuwano dotyk obu ramion cyrkla oznaczał podrażnienie dwóch sąsiednich receptorów, czyli pokazywał odległość między nimi. Na poniższych rysunkach przedstawiono uśrednione wyniki obserwacji zebrane z kilku prób.

ODPOWIEDŹ - C. Receptory dotykowe są nierównomiernie rozmieszczone w skórze człowieka w różnych częściach jego ciała, w jednych miejscach jest ich więcej niż w innych.

ZADANIE 15. (1 pkt.)
Neurotransmitery są odpowiedzialne za przekazywanie impulsów nerwowych przez neurony. Wiele tzw. leków psychotropowych wpływa na ilość neurotransmiterów w szczelinie synaptycznej. W przypadku chorób, w których występuje nadmiar neurotransmiterów, odpowiedni lek może np. zablokować ich receptory w synapsie.
Wyjaśnij, dlaczego nie wolno prowadzić samochodu po zażyciu leku o działaniu opisanym w tekście.

ODPOWIEDŹ - zablokowanie receptorów przez działanie leku spowalnia przekazywanie impulsów nerwowych, a co za tym idzie nasz reakcja motoryczna w trakcie jazdy będzie dłuższa.

ZADANIE 16. (1 pkt)
Ogólnie działanie hormonów polega na stymulacji lub hamowaniu pewnych mechanizmów w komórkach narządów docelowych. Wiele hormonów ma działanie wzajemnie antagonistyczne. Spośród niżej wymienionych hormonów wybierz dwa, które działają wzajemnie antagonistycznie, i podaj, na czym polega antagonizm ich działania.

insulina, wazopresyna, kalcytonina, glukagon, adrenalina

ODPOWIEDŹ  - Glukagon pobudza rozkład glikogenu w wątrobie i pobudza syntezę glukozy - podwyższa stężenie glukozy we krwi. Insulina wychwytuje glukozę ze krwi. Pobudza syntezę glikogenu w wątrobie - obniża stężenie glukozy we krwi.

ZADANIE 17. ( 1 pkt)
ODPOWIEDZI:
1. Meduzy rozmnażają się płciowo
2. Zapłodnienie u przedstawionego krążkopława jest zewnętrzne
3. W cyklu życiowym krążkopławów oba pokolenia – meduza i polip – są diploidalne.

ZADANIE 18. (2 pkt.)
Poniżej przedstawiono cechy dotyczące budowy i fizjologii ryb.
1. opływowy kształt ciała
2. oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie
3. wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe skóry
4. krótkowzroczność oczu
5. obecność linii nabocznej
6. obecność pęcherza pławne

Podaj oznaczenia cyfrowe
a) dwóch cech, które stanowią przystosowanie ryb do pokonywania dużego oporu wody
ODPOWIEDŹ - 1, 3

b) cechy, która ułatwia rybom regulowanie głębokości ich zanurzenia.
ODPOWIEDŹ - 6.

ZADANIE 19. (2 pkt.)
Cechą budowy szkieletu ptaka jest obecność grzebienia na mostku. Na drodze ewolucji
niektóre z ptaków grzebień ten wtórnie utraciły. Na rysunkach przedstawiono przykłady różnych ptaków: A – kazuar, B – pingwin, C – myszołów.
Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości ptaków.

Podaj, które z przedstawionych ptaków mają grzebień na mostku i jaką rolę odgrywa ta struktura w sposobie poruszania się każdego z nich.

ODPOWIEDŹ - Pingwin i myszołów. Jest miejscem przyczepu mięśni odpowiadających za poruszanie skrzydłami w czasie lotu (myszołów) lub pływania (pingwin).

ZADANIE 20. (2 pkt.)
a) Podaj nazwę kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka.
ODPOWIEDŹ - Australia.

b) Podaj jedną cechę występującą u dziobaka i kolczatki, która odróżnia te zwierzęta od wszystkich pozostałych ssaków.|
ODPOWIEDŹ - składają jaja, pas barkowy typu gadziego.

ZADANIE 21. (2 pkt.)
Pchła ludzka jest pasożytem zewnętrznym człowieka. Całkowity rozwój tego owada trwa zależnie od warunków zewnętrznych od 18 do 332 dni. Zapłodnione samice po napiciu się krwi człowieka składają jaja, z których rozwijają się beznogie, ruchliwe i robakowate larwy, żywiące się resztkami organicznymi. Po dwukrotnym linieniu następuje przeobrażenie larwy w poczwarkę, z której powstaje imago. Imago żyje od 3 do 4 miesięcy i żywi się krwią.

a) Podaj nazwę typu przeobrażenia występującego w cyklu rozwojowym pchły ludzkiej.
ODPOWIEDŹ - przeobrażenie zupełne.

b) Uzupełnij schemat cyklu rozwojowego pchły ludzkiej, wpisując wszystkie stadia rozwojowe wymienione w tekście.
ODPOWIEDŹ - zapłodnione jajo - larwa - larwa - larwa - poczwarka - imago.

ZADANIE 22. (2 pkt.)
Na proces fotosyntezy składają się reakcje zależne i reakcje niezależne od światła. Spośród poniższych zdań zaznacz dwa, które zawierają prawdziwe informacje dotyczące przebiegu i lokalizacji reakcji fotosyntezy.

ODPOWIEDŹ - B i E.

ZADANIE 23.
(2 pkt.)
Wykonano doświadczenie, którego celem było zbadanie roli procesu transpiracji w transporcie wody u roślin. W słoju z wodą umieszczono kilka liści selera naciowego. Na powierzchnię wody naniesiono cienką warstwę oleju i zaznaczono poziom wody. Słój umieszczono w ciepłym pomieszczeniu. Po trzech godzinach zaobserwowano, że poziom wody w słoju obniżył się, co zilustrowano na poniższym rysunku.

a) Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikiem doświadczenia.
ODPOWIEDŹ - Proces transpiracji ma wpływ na transport wody w roślinie.

b) Wyjaśnij znaczenie warstwy oleju na powierzchni wody w tym doświadczeniu.
ODPOWIEDŹ - olej wykluczył wpływ parowania wody na wynik doświadczenia.

ZADANIE 24.
(1 pkt.)
Wyjaśnij, czym uwarunkowana jest różnica w prędkości przewodzenia wody u roślin iglastych i dwuliściennych. W odpowiedzi uwzględnij różnice w budowie ich drewna.
ODPOWIEDŹ - Różnica spowodowana jest różnicą w budowie naczyń przewodzących wodę. Cewki u iglastych mają małe światło i ściany poprzeczne, co spowalnia i dzieli słup wody. Naczynia nie mają ścian poprzecznych przez co możliwe jest utrzymanie nieprzerwanego słupa wody w naczyniach.

ZADANIE 26
. (1 pkt.)
Azot jest pierwiastkiem niezbędnym m.in. do wytwarzania chlorofilu u roślin. Wykaż zależność między niedoborem azotu a niską zawartością sacharozy w korzeniach buraków cukrowych.
ODPOWIEDŹ - Niski poziom azotu spowalnia fotosyntezę w wyniku której powstają cukry. Azot jest niezbędny do aktywności enzymów fotosyntetycznych.

ZADANIE 27. (2 pkt.)
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem miało być sprawdzenie, czy podczas kiełkowania zachodzą w nasionach procesy metaboliczne. Termos napełniono kiełkującymi nasionami (ziarnami) pszenicy i szczelnie zamknięto korkiem. W korku umieszczono termometr w sposób umożliwiający odczyt temperatury. Pomiary temperatury rejestrowano co 3 godziny w ciągu 24 godzin trwania doświadczenia. Stwierdzono stopniowy wzrost temperatury w próbie badawczej.

a) Podaj, jak powinna wyglądać próba kontrolna do tego doświadczenia.
ODPOWIEDŹ - powinien to być pusty termos (bez nasion) zamknięty z zamontowanym termometrem.

b) Zaznacz błędną interpretację wyników powyższego doświadczenia.
ODPOWIEDŹ - C.

ZADANIE 28 (3 pkt.)
a) Oceń prawdziwość zdań dotyczących procesu translacji.
1. Każdy tRNA posiada wolny koniec, do którego przyłączany jest aminokwas - PRAWDA.
2. Kolejność kodonów na mRNA decyduje o kolejności aminokwasów w wytwarzanym białku. - PRAWDA.
3. Proces translacji zachodzi w jądrze komórkowym. - FAŁSZ.

b) Podaj zestawienie nukleotydów w antykodonie tRNA przenoszącym tyrozynę (Tyr).
ODPOWIEDŹ - AnG

c) Podaj znaczenie obecności porów w otoczce jądrowej dla procesu translacji
ODPOWIEDŹ - umożliwia sprawą wymianę substancji między jądrem a cytoplazmą.

ZADANIE 29. (1 pkt.)
Większość genów eukariotycznych jest podzielona na eksony i introny. Napisz, czy mutacja w obrębie intronu określonego genu, która nie wpływa na sposób jego wycinania, może prowadzić do zmiany właściwości białka kodowanego przez ten gen. Odpowiedź uzasadnij.
ODPOWIEDŹ - Nie może.

ZADANIE 30. (2 pkt.)
Stwierdzono, że pewien organizm jest heterozygotą Aa względem jednej z cech, a drugą cechę warunkowaną przez allel B posiada w formie dominującej. Nie wiadomo jednak, czy pod względem tej cechy jest homozygotą, czy heterozygotą. Obie cechy dziedziczą się jednogenowo i niezależnie.

a) Zapisz wszystkie możliwe genotypy opisanego organizmu.
AaBB lub AaBb

b) Zaznacz takie zestawienie genotypów obojga rodziców, których całe potomstwo będzie miało cechy organizmu opisanego w tekście. Uzasadnij odpowiedź, rozwiązując odpowiednią krzyżówkę genetyczną.

Genotypy rodziców
ODPOWIEDŹ - D. aaBb, AABB

Krzyżówka

AB           AB
aB   AaBB       AaBB
ab   AaBb       AaBb

ZADANIE 31. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono fragment rodowodu, obrazujący pojawianie się u ludzi pewnej choroby, determinowanej przez allel recesywny. Na podstawie analizy schematu określ, czy allel warunkujący tę chorobę jest sprzężony z płcią. Odpowiedź uzasadnij.
ODPOWIEDŹ - Nie jest sprzeżony z płcią. Chorują zarówno kobiety jak i mężczyźni. Gdyby był sprzężony z płcią allel recesywny ujawniłby się w II pokoleniu pary A.

ZADANIE 32. (2 pkt.)
Myszy o genotypie ByB mają sierść żółtą, a myszy o genotypie BB – sierść czarną. Allel By
wpływa jednocześnie na przeżywalność zarodków i w układzie homozygotycznym ByBy jest
letalny (myszy o tym genotypie giną przed urodzeniem). Uznaje się, że zależnie od cechy
fenotypowej, na którą wpływa, allel By może wykazywać właściwości dominujące
lub recesywne w stosunku do allelu B.

a) Podaj stosunek liczbowy żywych myszy żółtych i czarnych w potomstwie krzyżówki myszy żółtych.

myszy żółte : myszy czarne – 2 : 1

b) Określ, ze względu na którą cechę allel By jest recesywny. Odpowiedź uzasadnij.
ODPOWIEDŹ - Recesywne ze względu na to iż jest to cecha letalna i powodują śmierć.

ZADANIE 33.
(1 pkt.)
Na podstawie wykresu określ tendencję zmian powierzchni upraw GMO na świecie i podaj prawdopodobną jej przyczynę.
ODPOWIEDŹ - powierzchnia upraw roślin GMO zwiększa się. Rośliny częściej wybierają rośliny GMO ze względu na dużą odporność na szkodniki. Zmniejsza to nakłady finansowe na ochronę roślin.

ZADANIE 34. ( 2 pkt.)
W wielu hodowlach do celów gospodarczych i laboratoryjnych stosuje się krzyżowanie zwierząt blisko ze sobą spokrewnionych, czyli tzw. chów wsobny. O ile przynosi ono korzyści hodowcom, o tyle w warunkach naturalnych jest to zjawisko niekorzystne dla zwierząt.

a) Przedstaw zaletę kojarzenia krewniaczego w hodowli zwierząt.
ODPOWIEDŹ - pozwala uzyskać dużą liczbę osobników o pożądanych cechach.

b) Uzasadnij, że w warunkach naturalnych krzyżowanie się osobników blisko spokrewnionych jest zjawiskiem niekorzystnym wśród zwierząt.
ODPOWIEDŹ - częste ujawnianie się recesywnych genów letalnych powodujących śmierć. Zmniejszanie puli genowej przez co zanika zmienność genotypu.

ZADANIE 35. (1 pkt.)
Przeprowadzono doświadczenie dotyczące wzajemnych stosunków między populacjami dwóch gatunków orzęsków (gatunek 1 i gatunek 2). Orzęski z gatunku 2 polowały na przedstawicieli gatunku 1. Zastosowano dwa warianty doświadczenia (hodowla A i hodowla B), w których obserwowano zmiany liczebności populacji obu gatunków w zależności od tego, czy ofiary znajdowały schronienie, czy też nie. Na rysunkach przedstawiono wyniki obu wariantów opisanego doświadczenia.

Opisz zmiany liczebności populacji drapieżnych orzęsków tylko w tym doświadczeniu, w którym ofiary nie znalazły schronienia. Uwzględnij przyczyny i skutki tych zmian.
ODPOWIEDŹ - duża liczba orzęsków gatunku 1 pozwoliła na wzrost liczebności gatunku 2. Brak schronienia doprowadził do zagłady gatunku 1. Gatunek 2 po pewnym czasie również wymarł z braku pokarmu ( gat. 1)

ZADANIE 36. (1 pkt)
Dzięcioł duży występuje w lasach i parkach, w całej Europie. Żeruje, wydobywając owady, ich larwy i poczwarki spod kory starych drzew. W okresie zimowym odżywia się też nasionami, np. sosny. Podaj dwa poziomy troficzne w łańcuchu pokarmowym, do których można zaliczyć dzięcioła dużego.
ODPOWIEDZI
1. konsument I rzędu (roślinożerca)
2. konsument II rzędu (drapieżca)

ZADANIE 37. (1 pkt.)
W naturze dwa gatunki pałki – wąskolistna i szerokolistna – różnią się miejscem występowania w zbiornikach wodnych. Pałka wąskolistna rośnie zawsze w głębszej wodzie niż pałka szerokolistna. Przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że pałka szerokolistna posadzona osobno nie rośnie w wodzie głębokiej. Natomiast pałka wąskolistna posadzona osobno rośnie dobrze zarówno w wodzie płytkiej, jak i głębokiej.

Na podstawie powyższych informacji sformułuj wniosek dotyczący wpływu konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną pałki wąskolistnej.
ODPOWIEDŹ - konkurencja międzygatunkowa zawęziła niszę ekologiczą pałki wąskolistnej, ale wykształciła lepsze przystosowanie do życia w tej niszy. Pałka szerokolistna jest gorzej przystosowana w tak wąskiej niszy.

ZADANIE 38. ( 1 pkt.)
W styczniu 2010 roku opublikowano wyniki badań polskich paleontologów, którzy odkryli skamieniałości i odciski stóp tetrapodów (uznawanych za przodków kręgowców lądowych), starszych o około 18 milionów lat od najstarszych tego typu skamieniałości, znanych w nauce. Powszechnie uważa się, że tetrapody wyewoluowały z ryb poprzez stadium przejściowe w postaci elpistostegidów (grupa kopalnych ryb trzonopłetwych). Przedstawiciel
tych zwierząt posiadał płetwy piersiowe, które zginały się w połowie, umożliwiając mu czołganie się na lądzie. Polskie znalezisko jest starsze od skamieniałości elpistostegidów o około 10 milionów lat.

Czy w świetle przedstawionych informacji można uznać elpistostegidy za przodków tetrapodów? Swoją opinię uzasadnij jednym argumentem.
ODPOWIEDŹ - elpistostegidy nie mogą być przodkami tetrapodów ponieważ pojawiły się później w ewolucji co wynika z informacji.

MATURA 2012 BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY 14.05.2012 - ARKUSZE, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI >>>

 

Wyniki matur pojawią się 29 czerwca 2012 r.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: