Władze szykują się do pogrzebów zmarłych na koronawirusa. Wydano szczegółowe instrukcje

2020-03-13 11:37 EIPOZ
Trumna /zdjęcie poglądowe
Autor: wikimedia.org CC 3.0 fot. ASdqo Trumna /zdjęcie poglądowe

Koronawirus w Polsce. Liczba osób zakażonych w naszym kraju rośnie każdego dnia. Niestety, jedna osoba zarażona koronawirusem nie żyje. Jak będą wyglądać pogrzeby osób zmarłych na wirusa z Chin? Przygotowano szczegółowe instrukcje w tej sprawie, do których muszą stosować się zakłady pogrzebowe i szpitale.

Polska Izba Branży Pogrzebowej ściśle współpracuje w organami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeciwdziałania pandemii Koronawirusa COVID-19. Jako wiodąca w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy Izba wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego o opracowanie i przesłanie wytycznych dotyczących Koronawirusa COVID-19.

Koronawirus w Polsce

Pandemia koronawirusa szerzy się w Polsce i na świecie. Coraz więcej osób jest zakażonych i coraz więcej osób niestety umiera. W czwartek (12 marca) zanotowaliśmy pierwszy przypadek śmiertelny w Polsce. W szpitalu w Poznaniu zmarła 57-letnia mieszkanka Czapur.

Główny Inspektor Sanitarny odpowiedział na pismo Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dzięki niemu dokładnie wiemy jak będą wyglądać pogrzeby osób zmarłych na koronawirusa. Przede wszystkim chodzi o zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19, a w szczególności o odbiór ze szpitala, przechowanie w chłodni,przygotowanie do pochówku lub kremacji, transport, pochowanie do grobu. Ponadto ważne jest zachowanie środków ochrony personelu zakładów pogrzebowych i cmentarzy.

- W przypadku osób zmarłych w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, jako podlegające obowiązkowi hospitalizacji i inne choroby niż określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. wydanym na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych stosuje się obowiązki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokamii szczątkami ludzkimi - wyjaśnia GIS.

Główny Inspektorat Sanitarny wyszczególnił kilka ważnych rzeczy, których należy przestrzegać. Wszystko po to, aby zachować dodatkowe środki ostrożności. O jakich środkach mowa?

 • dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem, ubraniem i ułożeniem zwłok w trumnie,
 • do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego,
 • na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm
 • niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym
 • pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu
 • po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie,
 • do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym,
 • zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego dop rzewozu zwłoki szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.

Nieco inaczej przepisy wyglądają jeśli pacjent zmarł w szpitalu. Mają tutaj zastosowanie przepisy art. 28 ustaw yo działalności leczniczej, oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z przywołanymi przepisami podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany w razie śmierci pacjenta:

 • należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przy czym czynności te nie stanowią przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania;
 • przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.
 • zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli: nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta;

GIS podkreśla, że personel zakładów pogrzebowych powinien mieć świadomość jak postępować ze zwłokami, a także posiadać wiedzę z zakresu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z wykonaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy. Pracownicy zakładów pogrzebowych powinni znać procedury związane z postępowaniem ze środkami dezynfekcyjnymi czy też odpadami.

- W tych okolicznościach szczególnie ważne jest opracowanie przez przedsiębiorcę wewnętrznej procedury działania w zakresie postępowania ze zwłokami od momentu odbioru do momentu pochowania, uwzględniającej wcześniej opisane wymagania oraz odpowiednio do świadczonych usług. Niezależnie od powyższego uprzejmie proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia - dodaje Grzegorz Hudzik, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Koronawirus: Czy sklepy zostaną zamknięte?