REGULAMIN KONKURSU “Noworoczne plany ”

2019-01-08 13:53

REGULAMIN KONKURSU “Noworoczne plany ”

 

1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1   Organizatorem Konkursu jest:

TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 526-10-04-620, REGON 010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych (dalej „Organizator”).

1.2   Fundatorem nagród jest Provident Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4A, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, NIP 525-15-71-292, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 142 900 000,00 złotych (dalej „Fundator”).

1.3   Konkurs organizowany jest pod nazwą „Noworoczne plany ” (dalej "Konkurs").

1.4   Konkurs rozpoczyna się w dniu: 9.01.2019 o godzinie 00:00 a kończy się w dniu, 21.01.2019 o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5   Konkurs organizowany jest w dzienniku Super Express  oraz na stronie internetowej www.se.pl

 

2.        WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1   Uczestnikiem Konkursu, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1          jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2          wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”);

2.1.3         nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

2.1.4         zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

3         ZASADY KONKURSU

 

3.1   Zadanie Konkursowe: Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres konkurs@se.pl w terminie od 09.01.2019 do 21.01.2019. W wiadomości należy w kreatywny sposób opisać swoje noworoczne plany, marzenia (dalej: „Praca Konkursowa”). Zwycięskie Prace Konkursowe opublikowane zostaną na łamach ogólnopolskiego dziennika Super Express oraz w serwisie Se.pl.

3.2   Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz, jednak zwyciężyć może tylko raz.

3.3   Lista Laureatów oraz ich Prace Konkursowe zostaną ogłoszone w dzienniku Super Express oraz w serwisie Se.pl w dniu 30.01.2019.

3.4   Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika treść zgłoszenia zawiera treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.5   Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.6   Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości listownie na adres Organizatora.

3.7   Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez SMS na numer, z którego dokonał zgłoszenia lub drogą mailową na adres z którego dokonał Zgłoszenia.

 

4.        PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 

4.1   Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w mediach i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy Konkursowej w prasie/ internecie. W przypadku, gdyby Praca konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych na Pracy bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy zgodnie z pkt. 4.3.

4.2   Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w mediach, w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w prasie i internecie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami  autorskimi.

4.3   W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, w prasie, telewizji, jak również na wszelkich nośnikach reklamowych (w tym ulotki, standy, display, outdoor).

4.4   Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

4.5   Nadesłanie Prac Konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach Konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych prac na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora.

4.6   Nadesłanie prac Konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi  licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach Zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do prac Konkursowych tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie.

4.7   Licencja o której mowa w p. 4.6. powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

4.8   Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.5-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy Konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy Konkursowej zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu.

4.9   Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi  w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika, w przypadku zdobycia przez Uczestnika Nagrody.

4.10  Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

4.11  Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych  zgłoszonych w Konkursie.

 

5.        ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

5.1   O przyjęciu Pracy Konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie 21.01.2019 lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2   Konkurs jest jednoetapowy.

5.3   Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich poprawnie nadesłanych Zgłoszeń i wyłoni 5 najbardziej kreatywnych, które zostaną nagrodzone: 2 nagrody główne oraz 3 nagrody mniejsze.

5.4    1 (jeden) Uczestnik może być Laureatem nagrody tylko raz, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń.

5.5    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.6   Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę Laureatów, dokumenty wydań nagród, dokumenty poboru podatku jeśli będzie konieczny i dane nagrodzonych Uczestników.

5.7     Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnej Pracy Konkursowej – Laureata, spośród prac konkursowych, gdy:

5.7.1          Uczestnik, którego praca konkursowa została wybrana nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.7.2          Uczestnik, którego praca konkursowa została wybrana nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.7.3          Organizator nie otrzyma od Uczestnika, którego praca konkursowa została wybrana w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne dokumenty/ dane,

5.7.4          Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie lub wybrana praca konkursowa narusza warunki Regulaminu,

5.7.5          Uczestnikowi została już przyznana nagroda w Konkursie.

 

6.        NAGRODY

 

6.1          W konkursie przyznane zostaną nagrody:

- 2 (dwa) bony TravelPass Premium na kwotę 500 zł każdy (brutto) – jako 2 (dwie) nagrody główne

- 3 (trzy) bony do wykorzystania w salonach Empik na kwotę 100 zł każdy (brutto) – jako 3 (trzy) nagrody mniejsze.

6.2          Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3          Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

6.4          Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dzienniku Super Express oraz w serwisie Se.pl w dniu 30.01.2019.  

6.5          Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres z którego została wysłana Praca Konkursowa, w terminie do 31.01.2019.

6.6          Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny próby nawiązania kontaktu przez Organizatora pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.7          Laureat zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.8          Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Laureata dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.9          Sposób realizacji Nagrody przez Laureata zostanie ustalony w porozumieniu z Laureatem przez Organizatora.

6.10       Imię i nazwisko Laureata wraz z pracą konkursową, która otrzymała Nagrodę, może zostać opublikowane w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.11       Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

•                    nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;

•                    przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

•                    nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

•                    w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.12       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi z przyczyn od Organizatora niezależnych.

6.13       Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

 

7.        OBOWIĄZEK PODATKOWY

Do nagrody, której wartość przekracza 2 000 zł, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczana jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody, obliczy, pobierze  i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)."

 

8         DANE OSOBOWE

   

8.1          Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora
w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w serwisie Se.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 

8.2          Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne,
z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

8.3          Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

8.4          Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

8.5          Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl

8.6          Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl

8.7          Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody.  Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora Danych.. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.

8.8          Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

8.9          Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

8.10       Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

8.11       W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody. 

8.12       Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8.13       Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.       prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b.      prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c.       prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e.      prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

f.        prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.

8.14       Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko  oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.

8.15       Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.16       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

9         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1     Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: TIME Spółka Akcyjna ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS „Noworoczne plany”. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, decyduje data wpłynięcia reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

9.3     O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1       Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

10.2       Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.3       Organizator nie są odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.

10.4       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od nich.

10.5       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

10.6  Organizator ustanawia adres do korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem:

TIME Spółka Akcyjna ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.

10.7  Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

 

 

Warszawa, dn. 03.01.2019r.

Najnowsze