Możesz zostać młodzieżowym radnym województwa. Przedłużono nabór kandydatów

i

Autor: MAT. PRASOWY UMWP

Sejmik młodzieżowy

Możesz zostać młodzieżowym radnym województwa. Przedłużono nabór kandydatów

2023-09-13 13:46

Masz od 15 do 19 lat i chcesz brać aktywny udział w życiu województwa pomorskiego? Możesz zostać młodzieżowym radnym. Rekrutacja kandydatów na drugą kadencję młodzieżowego sejmiku potrwa do 18 września.

Młodzieżowy sejmik w ramach swoich uprawnień może wydawać opinie o projektach uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz samodzielnie podejmować inicjatywy uchwałodawcze dotyczące młodzieży, kierować wnioski czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań przez Sejmik i Zarząd Województwa. To ważny wkład w życie naszego województwa.

Kadencja młodzieżowego sejmiku będzie trwać rok. Sesje plenarne i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do bieżących potrzeb.

Kto może zostać młodzieżowym radnym województwa pomorskiego?

  • Na młodzieżowych radnych województwa czekają 33 mandaty. Kandydować mogą osoby:
  • w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 19 lat,
  • posiadające status ucznia szkoły ponadpodstawowej,
  • zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
  • które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.

Jak można się zgłosić?

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wraz z rekomendacją i przesłanie drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub złożenie go w Kancelarii Ogólnej UMWP.

Koperta ze zgłoszeniem powinna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku. Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”. Zgłoszenia można składać do 18 września 2023 r. Co ważne, liczy się data ich wypływu do urzędu. Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego dostępny jest na stronie internetowej: www.sejmikmlodziezowy.pomorskie.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować do Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego, tel. 58 32 68 744.

Wyboru nowych radnych spośród zgłoszonych kandydatów dokona Zespół Rekrutacyjny, natomiast ostateczną listę młodzieżowych radnych zatwierdzi Sejmik Województwa Pomorskiego.

Była Miss Oliwia Skórka startuje do Sejmu z PiS

Polscy celebryci, którzy mają dużo dzieci