Umowy i pisma na różne sytuacje. Obowiązki podatkowe obdarowanego

2016-03-15 1:00

Każdy obdarowany powinien pamiętać, ze podatkowi od darowizn podlega nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP.

1. Obowiązek podatkowy powstaje, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych ostatnio, przekracza 9637 zł.

2. Kwota będąca przedmiotem darowizny powyżej wolnej od podatku kwoty 9637 zł podlega ustawowemu zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, tylko jeśli dotyczy najbliższej rodziny i jest właściwie udokumentowana. W przypadku darowizn, które nie są zawierane w formie aktu notarialnego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

3. Ze zwolnienia od podatku darowizn korzystają nabywający darowiznę:
-małżonek,
-zstępni,
-wstępni,
-pasierb,
-rodzeństwo,
-ojczym i macocha.

Pod warunkiem udokumentowania otrzymania darowizny środków pieniężnych np. dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy lub przekazem pocztowym.

4. Zwolnienie dla I grupy podatkowej ma zastosowanie bez względu na liczbę darczyńców oraz wysokość kwot darowizn, pod warunkiem zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabycia określonej kwoty lub rzeczy o określonej wartości. Sześciomiesięczny termin na dokonanie zgłoszenia jest liczony od dnia, w którym pieniądze trafiły na konto podatnika.

5. Do drugiej grupy podatkowej należą dalsi krewni darczyńcy: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków. Osoby należące do II grupy podatkowej nie korzystają ze zwolnień od podatku od darowizn.

6. Podatnicy z tej grupy mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do zeznania podatkowego należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

7. W II grupie podatkowej opodatkowaniu po d lega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej 7276 zł. Kwota wolna od podatku w przypadku Obdarowanych z III grupy podatkowej (pozostali nabywcy) wynosi 4902 zł. Podatek opłaca się według progresywnej skali podatkowej ze stawkami 7 proc., 9 proc. lub 12 proc.

8. Nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego, jeśli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku, lub jeśli nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego. W takim wypadku formalności związane z poinformowaniem urzędu skarbowego o nabyciu spoczywają na notariuszu.

9. Termin na zapłacenie podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni i biegnie od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego o wysokości należnego podatku.

UWAGA!

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości, ruchomości, pieniądze, a także prawa majątkowe.

-

16 marca w godzinach 10.00–12.00 pod numerem telefonu: 606966700 prawnik Olga Płudowska
z kancelarii Omega odpowie na pytania czytelników dotyczące umowy darowizny.

-