SUPER EXPRESS.pl archiwum Co ci się należy na dziecko

Co ci się należy na dziecko

24.01.2008, godz. 19:26
Zasiłki rodzinne. Podstawową formą pomocy dla rodziców wychowujących dzieci są świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Becikowe

To jednorazowa zapomoga, zapisana w ustawie, którą MUSISZ dostać z tytułu urodzenia dziecka.

Komu przysługuje?
ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi faktycznemu lub prawnemu, niezależnie od ich dochodu

Ile?
1000 zł na dziecko - jednorazowo

Zapomoga z gminy

MOŻESZ ją dostać, ale tylko wtedy, jeśli rada twojej gminy zdecydowała, że mieszkańcom przysługuje zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Komu przysługuje?
ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi faktycznemu lub prawnemu, niezależnie od ich dochodu

Ile?
tyle, ile uchwali gmina

Uwaga! Zapomogę z gminy możesz dostać nawet wówczas, jeśli przyznano ci becikowe od państwa.

Gdzie po pomoc?
Ani becikowego, ani zapomogi z gminy nie dostaniesz automatycznie po urodzeniu dziecka. Musisz o nie wystąpić. Pisemny wniosek o becikowe lub zapomogę składasz w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli zostanie złożony później, gmina go nie rozpatrzy i zapomogi ani becikowego nie wypłaci.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Do pisemnego wniosku o zapomogę lub becikowe powinny być dołączone następujące dokumenty:
1. dokument stwierdzający twoją tożsamość (dowód albo paszport);
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Komu przysługuje?
rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto,
rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł netto.

Zasiłek przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia, do 21. roku życia, jeśli się uczy (nie dotyczy to studiów), a do 24. roku życia, jeśli jest niepełnosprawne i jednocześnie uczy się lub studiuje.

Natomiast zasiłku nie dostanie osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli nie ma zasądzonych alimentów od drugiego z rodziców (chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, powództwo o alimenty zostało oddalone przez sąd, sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymywania dziecka, a drugi nie musi płacić alimentów).

Zasiłek nie przysługuje też, gdy dziecko zawrze związek małżeński, mieszka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pobiera zasiłek na swoje dziecko.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Jednak możesz starać się o pomoc również w trakcie tego okresu, jeśli w tym czasie pogorszy się twoja sytuacja materialna albo gdy urodzi się kolejne dziecko i dochód na osobę w rodzinie zmniejszy się.

Ile możesz dostać:
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka.

 • 48 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat
 • 64 zł na dziecko od 6 do 18 lat
 • 68 zł na dziecko od 19 do 24 lat

Uwaga!
Jeśli jedno z rodziców pracuje w innym kraju Unii Europejskiej, a dzieci mieszkają w Polsce, mają prawo do zasiłku z kraju, w którym pracuje (legalnie!) rodzic. Często jest to świadczenie wyższe niż w Polsce. Informacji udzielą ci w regionalnych ośrodkach pomocy społecznej przy urzędach marszałkowskich w każdym województwie.

Dodatki do zasiłku

Do zasiłku przysługują dodatki:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Komu:
tylko rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny i urodziło im się dziecko. Możesz się o niego starać najpóźniej do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Ile:
1000 zł jednorazowo

Uwaga!
Nie myl tego dodatku z tzw. becikowym, do którego mają prawo wszyscy rodzice.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Komu:
tylko rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny i mają prawo do urlopu wychowawczego. Jest przyznawany do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub do 72 miesięcy, jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne. Nie przysługuje ci, jeśli nie zajmujesz się dzieckiem osobiście (np. dziecko chodzi do przedszkola).

Ile:
400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby urodzonych dzieci - tyle samo dostaniesz na jedno dziecko, co na bliźniaki czy trojaczki).

Dodatek dla rodzin wielodzietnych

Komu:
rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego wychowującym co najmniej troje dzieci

Ile:
80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko

Dodatek dla samotnych rodziców

Komu:

 • rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, w których jedno z rodziców nie żyje lub ojciec jest nieznany
 • pełnoletniemu uczniowi, jeśli oboje rodzice nie żyją, a jego dochód nie przekracza 504 zł netto.

Ile:

 • 170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie - przy dochodzie 504 zł na osobę;
 • 250 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje lub więcej dzieci jest niepełnosprawnych - przy dochodzie 583 zł na osobę

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Komu:

 • rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Ile:

 • 60 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia,
 • 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, tzw. wyprawkowy

Komu:
rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, w których są uczniowie (od zerówki)

Ile:
100 zł na dziecko raz w roku w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego (na wyprawkę szkolną)

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Komu:
rodzinom, którym przysługuje zasiłek rodzinny

Ile:

 • 90 zł miesięcznie od września do czerwca - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy) w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
 • 50 zł miesięcznie od września do czerwca - gdy dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości.

Uwaga! Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.

Gdzie po pomoc?
Wniosek o zasiłek rodzinny składasz w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta do wypłacania świadczeń rodzinnych. Formularz wniosku o zasiłek rodzinny znajdziesz na stronie internetowej: www.mpsis.gov.pl. Jeśli starasz się też o dodatki do zasiłku, na formularzu o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zakreślasz odpowiedni kwadrat (w zależności od tego, do jakiego dodatku masz prawo, np. dodatek z tytułu urodzenia dziecka) i wpisujesz przy nim dane dziecka (dzieci).

Co we wniosku?
Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie, gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Jakie dokumenty?
Do wniosku powinieneś dołączyć (zależnie od dodatku, o który się starasz):

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny lub oświadczenie o wysokości innych dochodów,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym m.in:
 • dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

Zasiłek pielęgnacyjny

Komu:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • dziecku niepełnosprawnemu powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Ile:
153 zł miesięcznie

Gdzie po pomoc?
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składasz w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta do wypłacania świadczeń rodzinnych. Formularz wniosku o zasiłek rodzinny znajdziesz na stronie internetowej: www.mpsis.gov.pl.

Świadczenie pielęgnacyjne

Komu:
matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł miesięcznie.

Ile:
420 zł miesięcznie

Gdzie po pomoc?
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składasz w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta do wypłacania świadczeń rodzinnych. Formularz wniosku o zasiłek rodzinny znajdziesz na stronie internetowej: www.mpsis.gov.pl.

Zasiłek opiekuńczy

Komu:

 • matce lub ojcu dziecka na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem do lat 8 (na dowolną chorobę), pod warunkiem, że płacą składki na ubezpieczenie chorobowe - obowiązkowo lub dobrowolnie (jeśli np. prowadzą działalność gospodarczą);
 • na dziecko chore (na dowolną chorobę) do lat 14 - przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku;
 • na dziecko chore (na dowolną chorobę) powyżej 14 lat - 14 dni w roku;
 • na dziecko zdrowe do lat 8 (np. gdy jest zamknięte przedszkole), jeśli składki na ubezpieczenie chorobowe płacą obowiązkowo (pracują na podstawie umowy o pracę). Jeśli składki chorobowe opłacają dobrowolnie, zasiłek na zdrowe dziecko nie przysługuje.

Ile:
100 proc. wynagrodzenia

Zasiłek macierzyński

Komu:

 • kobietom, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowo lub dobrowolnie) i urodziły dziecko lub przyjęły na wychowanie dziecko do 7. roku życia, w tym:
 • zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (również na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którymi umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu),
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonującym pracę nakładczą,
 • wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
 • prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez:

 • 18 tygodni (126 dni) - przy pierwszym porodzie,
 • 20 tygodni (140 dni) - przy każdym następnym porodzie,
 • 28 tygodni (196 dni) - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu.

Ile:
100 proc. wynagrodzenia

Jakie dokumenty?

 • zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka
 • Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do wypłaty niezbędne jest zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) wystawione na druku ZUS Z-3 i zaświadczenie o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego.

Gdzie po pomoc?

 • Jeżeli firma zatrudnia powyżej 20 osób - do pracodawcy
 • Jeżeli firma zatrudnia mniej niż 20 osób - do oddziału ZUS

Ulga podatkowa na dzieci

Komu:
rodzicom, którzy w 2007 r. wychowywali własne lub przysposobione dzieci:

 • na które rodzice otrzymywali zasiłek pielęgnacyjny,
 • dzieci do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące, które poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku (np. odszkodowania, zasiłki, stypendia, zapomogi) uzyskały dochody nie wyższe niż 3013 zł brutto;

przysługuje tylko wtedy, jeśli podatek od swoich dochodów rodzice płacą według skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc.

Z ulgi nie skorzystają rolnicy, bo nie płacą podatku dochodowego.

Odpisu na dzieci nie będą mieli:

 • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtem,
 • osoby, które od dochodów z działalności gospodarczej płacą 19-proc. podatek liniowy.

Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko. W przypadku rodziców rozwiedzionych albo w separacji odliczenie przysługuje tylko jednemu z nich - temu, u którego dzieci faktycznie mieszkają. Z ulgi mogą skorzystać też osoby żyjące w konkubinacie.

Ile można odpisać od podatku:
1145,08 zł na każde dziecko. Przy dwójce będzie to 2290,16 zł, przy trójce - 3435,24 zł.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: