Kiedy pojedziemy na Słowację? Jest nowy termin zniesienia kontroli granicznych! Co z kwarantanną?

2020-05-19 11:42 AT
granica, słupek
Autor: LechitaPL/Wikipedia

Od poniedziałku, 18 maja rząd nieco złagodził obostrzenia na granicach. Dotyczy to zwłaszcza granic wewnątrz Unii Europejskiej, czyli między innymi polsko-słowackiej. Co prawda zdecydowano o przedłużeniu kontroli granicznych do 12 czerwca, lecz poszerzono grupę osób, które po powrocie do kraju nie muszą odbywać kwarantanny.

Rząd przedłużył kontrole graniczne do 12 czerwca. Między Polską, a krajami sąsiednimi należącymi do Unii Europejskiej zostały wyznaczone przejścia, gdzie przekraczanie granicy jest dozwolone. Na Słowację można wjechać w Barwinku (województwo podkarpackie) i Chyżnem (województwo małopolskie). Osoby wyjeżdżające z Polski muszą przekazać strażnikom granicznym swój adres zamieszkania i numer telefonu.

Znacząco poszerzono krąg osób, które po powrocie do Polski nie muszą odbywać kwarantanny. Są z niej zwolnione osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną UE, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, uczniowie i studenci przekraczający granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną UE są zwolnione z kwarantanny, tylko jeśli pobierają nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. Kwarantanną nie obejmuje się także ich opiekunów, przekraczających wraz z nimi granicę.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami do Polski mogą wjechać jedynie:

  • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

                  - wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
                  - przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express. Kliknij TUTAJ!

Wpadli za posiadanie ponad 28 kg narkotyków