Nie znasz wietnamskiego? W Warszawie pracy nie dostaniesz

2014-02-02 16:33

Do redakcji "Se.pl" napisał pan Maciej, mieszkaniec Warszawy, którego zbulwersowały oferty Urzędu Pracy w Warszawie. Większość propozycji jest skierowana do bezrobotnych, którzy znają język wietnamski!

Mieszkaniec Warszawy pan Maciej, który napisał do redakcji "Se.pl, rok temu został zwolniony z pracy w jednym z banków. Od tamtej pory stale poszukuje pracy, m.in. w Urzędzie Pracy. Przeglądając propozycje UP w Warszawie, zauważył, że pracę w stolicy mogą znaleźć ludzie, którzy władają językiem... wietnamskim!

Rok ten rozpocz±³em od otrzymania wypowiedzenia od swojego d³ugoletniego pracodawcy jakim CitiBank.
Coroczne zwolnienia grupowe tego banku s± ju¿ tradycj± jak równie¿ ciekawym tematem wartym do poruszenia i skontrolowania, poniewa¿ co roku bank ten zwalnia ok. 900 osób, w tym roku 780 osób, po czym ruszaja od nowa zatrudnienia, np. do Biura AML Citibanku na stanowisko Analityka AML ( Przeciwdzia³ania Praniu Brudnych Pieniêdzy) przygotowano 130 wakatów. Gdzie w zwolnieniach grupowych zwalniane s± osoby z d³ugim sta¿em co za tym idzie ze sporymi pensjami, a zatrudniani s± studenci, którzy bêd± w stanie pracowaæ za ma³e pieniazki.
Ale nie o tym chcia³em napisaæ. Jako ¿e od kilkunastu ju¿ miesiêcy poszukujê pracy, rozbawi³a/zszokowa³a a jednocze¶nie zdemotywowa³a i oburzy³a mnie dzi¶ strona Urzêdu Pracy w Warszawie. W za³±czniku przesy³am printscreen ofert, a w tre¶ci maila link: http://www.up.warszawa.pl/oferty/oferty_pracy.php
Proszê zwróciæ uwagê na wymogi jêzykowe wiêkszo¶ci og³oszeñ, przewa¿a jêzyk wietnamski oraz chiñski.  Dla kogo UP przygotowuje te oferty, czy naprawdê nie ma ju¿ pracy dla Polaków.
Wietnamczyk ma wieksz± szansê znale¶æ pracê w Polskim Urzêdzie Pracy ni¿ rodowity Polak. Mo¿e warto przyjrzeæ siê tej sprawie? I znale¼æ ¼ród³o z jakimi podmiotami wspó³pracuje Urz±d pracy? Bo wydaje mi siê to co najmniej dziwne. Proszê o informacje czy jeste¶cie w stanie zrobic cos w tej sprawie i uzyskac jakies informacjê, mysle ze sprawa zainteresuje wiêksze grono ludzi poszukuj±cych pracy.

- Rok ten rozpocząłem od otrzymania wypowiedzenia od swojego długoletniego pracodawcy (...) Jako że od kilkunastu już miesięcy poszukuję pracy, rozbawiła/zszokowała, a jednocześnie zdemotywowała i oburzyła mnie dziś strona Urzędu Pracy w Warszawie - napisał do nas czytelnik "Se.pl".

- Proszę zwrócić uwagę na wymogi językowe większości ogłoszeń, przeważa język wietnamski oraz chiński. Dla kogo UP przygotowuje te oferty, czy naprawdę nie ma już pracy dla Polaków? Wietnamczyk ma wiekszą szansę znaleźć pracę w Polskim Urzędzie Pracy niż rodowity Polak - napisał pan Maciej.

Zobacz: W Polsce jest praca, ale tylko dla rodzin polityków!

Sami odwiedziliśmy stronę Urzędu Pracy w Warszawie, i co się okazało? Rzeczywiście, bardzo dużo ofert skierowanych jest do bezrobotnych, którzy mówią w języku wietnamskim.

Czy to znaczy, że Polacy powinni zamiast angielskiego czy chociażby niemieckiego, zacząć uczyć się wietnamskiego?

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE