obligacje

i

Autor: Materiał prasowy

Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie

Jak nalicza się zysk w obligacjach skarbowych?

2024-04-15 0:00 Materiał sponsorowany

Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na inwestowanie są obligacje skarbowe. Najmniejsze ryzyko dotyczy oszczędnościowych obligacji emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Wykup oraz wypłata odsetek są gwarantowane przez Skarb Państwa. Obligacje to obecnie także jeden z najbardziej przewidywalnych sposobów na inwestowanie.

Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa, który jest gwarantem ich wykupu wraz z odsetkami. Ich zakupu możesz dokonać za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Jeśli wolisz, idź osobiście, ale coraz większym powodzeniem cieszy się droga internetowa.

Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie

Obligacje różnią się m.in. rodzajem oprocentowania. Są:

  • obligacje o stałym oprocentowaniu - wysokość oprocentowania jest stała i możesz ją poznać już w momencie zakupu obligacji.
  • obligacje o zmiennym oprocentowaniu - tu wysokość odsetek zależy od określonego wskaźnika np. WIBOR. Oznacza to, że nabywca tego typu obligacji może otrzymywać różne wartości odsetek w różnych okresach odsetkowych, a ich wysokość będzie uzależniona od wartości stopy odniesienia.
  • obligacje indeksowane - to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których oprocentowanie za dany okres zależy od wartości pewnego indeksu, np. od inflacji.

Obligacje – jak to działa

  1. Wystarczy mała kwota - nawet 100 zł.
  2. Różne okresy inwestowania - kupujesz obligacje na 3 miesiące, rok, dwa, cztery i dziesięć lat.
  3. Różne rodzaje oprocentowania – stałe, zmienne lub  indeksowane inflacją.
  4. Możliwość przedterminowego wykupu obligacji – wycofując się przed końcem okresu inwestycji otrzymasz zainwestowaną kwotę wraz z należnymi za dany okres odsetkami, ale potrącona zostanie opłata za rezygnację. Jej wysokość podawana jest w liście emisyjnym obligacji. Jednak jeśli inwestowałeś w tzw. trzymiesięczne obligacje OTS, otrzymasz 100 zł za każdą sztukę obligacji, a naliczone odsetki nie będą wypłacone.
  5. Brak opłat, jeśli dotrzymujesz terminów – Biuro Maklerskie Pekao oferuje brak opłat za prowadzenie rachunku i podpisanie umowy.
  6. Zakup w drodze zamiany - możesz kupić obligacje po niższej cenie – zwykle jest to 99,90 zł (oprócz zakupu w drodze zamiany OTS - trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym).

_______________________________

PUBLIKACJA HANDLOWA. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

publikacja handlowa

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki