praca przy komputerze

i

Autor: Shutterstock

Kilka słów o obligacjach skarbowych

Obligacje skarbowe – słowniczek dla początkujących

2024-04-15 0:00 Tekst sponsorowany

Obligacje Skarbu Państwa to dług, który nasze państwo zaciąga u ciebie. Ten, kto wystawia obligacje (czyli jest twoim dłużnikiem) to emitent. Ty, kupując obligacje, stajesz się obligatariuszem. Umowę o obsługę obligacji skarbowych możesz podpisać z Biurem Maklerskim Pekao. Jeśli jesteś klientem Banku Pekao S.A. (tego z żubrem), w obligacje możesz zainwestować m.in. za pośrednictwem Internetu.

Obligacje, jak wszystkie instrumenty finansowe, niosą ze sobą pewne ryzyko. Wynika ono z tego, że emitent może z jakiegoś powodu nie dotrzymać warunków umowy. Jednocześnie ryzyko przy obligacjach skarbowych jest bardzo niskie – nie otrzymasz swoich środków tylko w przypadku niewypłacalności Skarbu Państwa.

Niemal połowa obligacji kupiona przez Internet w 2023 r.

Nie inaczej rzecz się ma z detalicznymi obligacjami skarbowymi zakupionymi w Biurze Maklerskim Pekao. W 2023 r. najwięcej osób, bo blisko połowa (49 proc.) kupiło je przez serwis internetowy Pekao24, a przez aplikację mobilną Peopay 20 proc. Pozostali inwestorzy udali się osobiście do punktów sprzedaży obligacji.

Badania Biura Maklerskiego Pekao podsumowujące 2023 rok pokazują również, że  inwestorzy do 35. roku życia chętniej kupowali obligacje za pośrednictwem aplikacji Peopay. Tak w ubiegłym roku zrobiło aż 70 proc. młodych klientów. Blisko 30 proc. preferuje bankowość internetową – serwis Pekao24. Mniej niż 1 proc. osób poniżej 35. roku życia kupiło papiery skarbowe w punktach sprzedaży obligacji.

Z badań również wynika, że z miesiąca na miesiąc udział młodych w ogólnej wartości sprzedawanych przez Biuro Maklerskie Pekao obligacji wzrasta. Najbardziej jest to widoczne w przedziale wiekowym 25 – 35 lat.

Sprawdź, co to znaczy

 • Cena sprzedaży – to cena, jaką zapłacisz za obligacje w danym dniu sprzedaży. Dla obligacji oszczędnościowych cena sprzedaży jest zawsze równa 100 zł.
 • Cena zamiany – to cena, po której można złożyć dyspozycje zakupu Obligacji skarbowych w drodze zamiany. Cena zamiany określona jest w liście emisyjnym.
 • Dokumenty Emitenta – list emisyjny oraz inne dokumenty wydane przez emitenta związane z emisją danej serii obligacji.
 • Dyskonto – różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a ceną sprzedaży albo zamiany. Z dyskontem mogą być sprzedawane Obligacje skarbowe oferowane w drodze zamiany.
 • Dzień wymagalności – dzień, w którym następuje wypłata odsetek lub wykup obligacji z wypłatą odsetek.
 • Kapitalizacja odsetek – formuła naliczania odsetek w kolejnych okresach odsetkowych od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni okres odsetkowy. Zasady naliczania odsetek określone są każdorazowo w Liście emisyjnym.
 • List emisyjny – dokument wydawany przez ministra finansów określający szczegółowe warunki emisji obligacji skarbowych danej serii.
 • Należność do wykupu – kwota, którą dostaniesz w momencie wykupu obligacji.
 • Stopa referencyjna NBP – jest to jedna ze stóp procentowych, która jest wykorzystywana jako wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Dla określenia wartości oprocentowania obligacji skarbowych wykorzystywana jest stopa referencyjna dla 7-dniowych bonów pieniężnych.
 • Termin wykupu – określony w liście emisyjnym dzień zakończenia oszczędzania, w którym następuje wypłata należności do wykupu na rzecz właściciela obligacji skarbowych,
 • WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym.

_________________________________

PUBLIKACJA HANDLOWA. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

publikacja handlowa

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki