obligacje

i

Autor: Shutterstock

Jak działają obligacje skarbowe

Oszczędnościowe obligacje skarbowe – jak to działa?

2024-04-15 0:00 Materiał sponsorowany

Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa, który jest gwarantem ich wykupu wraz z odsetkami. Ich zakupu możesz dokonać za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Jeśli wolisz, idź osobiście, ale coraz większym powodzeniem cieszy się droga internetowa.

Obligacje Skarbu Państwa to dług, który nasze państwo  zaciąga u ciebie. Wystawiający obligacje staje się twoim dłużnikiem - emitentem. Z kolei ty po ich zakupie stajesz się obligatariuszem. Umowę o obsługę obligacji skarbowych możesz podpisać z Biurem Maklerskim Pekao. Jeśli jesteś klientem Banku Pekao S.A. (tego z żubrem), w obligacje możesz zainwestować również za pośrednictwem Internetu.

Na czym to polega?

Działanie oszczędnościowych obligacji państwowych nie jest takie trudne, jak się wydaje. Możesz zacząć inwestować w detaliczne obligacje skarbowe już z niewielką kwotą - wystarczy ci 100 zł. Są różne okresy inwestowania. Korzystając przykładowo z Biura Maklerskiego Pekao, możesz kupić obligacje na 3 miesiące, rok, dwa, trzy, cztery i dziesięć lat. Wybierasz oprocentowanie - stałe lub zmienne oraz  indeksowane inflacją. Możesz także przedterminowo wykupić obligacje..

Możliwość przedterminowego wykupu obligacji 

 Wycofując się przed końcem okresu inwestycji, otrzymasz zainwestowaną kwotę wraz z należnymi za dany okres odsetkami. Tu jednak potrącona zostanie opłata za rezygnację. Jej wysokość podawana jest w liście emisyjnym obligacji (dokument wydawany przez Ministra Finansów określający szczegółowe warunki emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych danej serii) i wiesz jaka jest ta kwota, zanim rozpoczniesz inwestycję. Jednak jeśli inwestowałeś w tzw. trzymiesięczne obligacje OTSzgodnie z listami emisyjnymi, otrzymasz 100 zł za każdą sztukę obligacji, a naliczone odsetki nie zostaną ci wypłacone. Warto znaleźć Biuro maklerskie, które przy zakupie obligacji nie nakłada na ciebie żadnych kosztów. Biuro Maklerskie Pekao oferuje brak opłat za prowadzenie rachunku i podpisanie umowy.

Czy znasz te pojęcia?

Rozpoczynając przygodę z obligacjami, warto znać podstawowe pojęcia:

 • Cena sprzedaży – to cena, jaką zapłacisz za obligacje w danym dniu sprzedaży. Dla obligacji oszczędnościowych cena sprzedaży jest zawsze równa 100 zł.
 • Cena zamiany – to cena, po której można złożyć dyspozycje zakupu Obligacji skarbowych w drodze zamiany. Cena zamiany określona jest w liście emisyjnym.
 • Dokumenty Emitenta – list emisyjny oraz inne dokumenty wydane przez emitenta związane z emisją danej serii obligacji.
 • Dyskonto – różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a ceną sprzedaży albo zamiany. Z dyskontem mogą być sprzedawane Obligacje skarbowe oferowane w drodze zamiany.
 • Dzień wymagalności – dzień, w którym następuje wypłata odsetek lub wykup obligacji z wypłatą odsetek.
 • Kapitalizacja odsetek – formuła naliczania odsetek w kolejnych okresach odsetkowych od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni okres odsetkowy. Zasady naliczania odsetek określone są każdorazowo w Liście emisyjnym.
 • List emisyjny – dokument wydawany przez ministra finansów określający szczegółowe warunki emisji obligacji skarbowych danej serii.
 • Należność do wykupu – kwota, którą dostaniesz w momencie wykupu obligacji.
 • Stopa referencyjna NBP – jest to jedna ze stóp procentowych, która jest wykorzystywana jako wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Dla określenia wartości oprocentowania obligacji skarbowych wykorzystywana jest stopa referencyjna dla 7-dniowych bonów pieniężnych.
 • Termin wykupu – określony w liście emisyjnym dzień zakończenia oszczędzania, w którym następuje wypłata należności do wykupu na rzecz właściciela obligacji skarbowych,
 • WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym.

_________________________________

PUBLIKACJA HANDLOWA. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

publikacja handlowa

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki