Umowy i pisma na różne sytuacje .Testament - jak go przygotować (INSTRUKCJA)

2016-03-01 1:00
Testament
Autor: Shutterstock

Chcąc nie chcąc, zanim stanie my się spadkodawcami, prędzej czy później zostaniemy spadkobiercami. Ile czasu mamy na załatwienie najważniejszych spraw? Jak wygląda postępowanie spadkowe? Tego dowiesz się z naszego poradnika. Polskie prawo spadkowe jest dość skomplikowane. Często obiegowe wyobrażenie na temat tego kto po kim dziedziczy w przypadku braku testamentu, odbiega od rozstrzygnięć ustawodawcy.

Także pojęcia związane z dziedziczeniem, np. „otwarcie spadku", mogą nie zgadzać z potocznym rozumieniem. Wiele osób otwarcie spadku kojarzy raczej z odczytaniem testamentu niż z momentem śmierci spadkodawcy. Osoba, która odziedziczyła spadek, musi pamiętać o terminach, których przekroczenie może przysporzyć jej nieoczekiwanych problemów. Na przykład odrzucając spadek ze względu na długi, które go obciążają, spadkobiercy zapominają o tym, że spadek ten przechodzi na ich dzieci.

Pilnowanie terminów związanych z uniknięciem długów spadkowych jest bardzo ważne zwłaszcza dzisiaj, kiedy osoby starsze potrafią zaciągać poważne zobowiązania finansowe, np. w parabankach. Spory związane ze schedą poróżniły niejedną rodzinę. Jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, powinni pozwolić, by zdecydował za nich sąd.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KROK PO KROKU

Sprawy spadkowe często trafiają na wokandę, zwykle w przypadku sporów rodzinnych o majątek zmarłego.

O stwierdzenie nabycia spadku

1. Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania spadkowego jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić tego miejsca, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

2. Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku może wnieść każdy ze spadkobierców. Wniosek powinien zawierać:
• imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
• imiona, nazwiska i adresy spadkobierców ustawowych i testamentowych, akty stanu cywilnego wskazujące na ich pokrewieństwo ze spadkodawcą,
• imię, nazwisko, ostatnie miejsce stałego zamieszkania, datę i miejsce śmierci spadkodawcy, akt jego zgonu,
• oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez spadkobierców. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie sąd pobiera opłatę w wysokości 50 złotych.

3. Jeżeli rzeczom lub prawom majątkowym, które w chwili otwarcia spadku (chwili śmierci spadkodawcy) należały do niego lub były w jego władaniu grozi np. uszkodzenie czy zniszczenie, sąd – na wniosek np. spadkobiercy, wierzyciela lub z urzędu – dokona zabezpieczenia spadku. Takim zabezpieczeniem może być np. ustanowienie zarządu tymczasowego lub dozoru nad nieruchomością.

4. Jeżeli na żądanie spadkobiercy notariusz sporządził protokół obejmujący wykaz inwentarza, wypis protokołu niezwłocznie przesyłany jest do sądu. Także sąd, na wniosek spadkobiercy, może wydać postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

5. Do sądu prowadzącego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zostaną przesłane z sądów właściwych dla miejsc zamieszkania lub pobytu spadkobierców (lub od notariuszy) oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Oświadczenia takie mogą być składane także w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

6. Sąd prowadzący postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nakazuje złożenie testamentu osobie, u której się znajduje. Następnie otwiera i ogłasza otwarcie testamentu.

7. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zbadaniu z urzędu, kto jest spadkobiercą, i po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę, wszystkich spadkobierców oraz wysokość ich udziałów.

8. Niektóre ze składników majątku spadkodawca przeznacza określonym osobom, przy czym wymienione składniki są wyłączone z masy spadkowej dzielonej między spadkobierców na części, odpada więc konieczność wzajem nego rozliczenia się spadkobierców powołanych do spadku w określonych częściach.

O dział spadku

1. Wniosek o dział spadku powinien (z wyjątkiem sytuacji kiedy istnieją ważne przyczyny) dotyczyć całego spadku.

2. Przeprowadzając dział spadku, sąd dokona podziału rzeczy wchodzących w skład spadku, pomiędzy spadkobierców a także orzeknie o rozliczeniach między spadkobiercami wydatków poniesionych na przedmioty spadkowe.

3. Jeśli spadkobiercy nie będą zgodni co do wartości przedmiotów wchodzących w skład spadku, sąd powoła biegłych, którzy je wycenią.

4. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane o swoich zarobkach i majątku, a także zarobkach i majątku małżonka, i wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać okoliczności mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu.

POBIERZ WZÓR UMOWY

 

-

Ważne!

Jeśli wszyscy spadkobiercy zgodzą się co do ustalonych między sobą warunków, dział spadku można przeprowadzić przed sądem także umownie (bez decyzji sądu w tym zakresie).

-

Już w środę 02.03 w godzinach 10.00–12.00 pod numerem telefonu: 664014388 prawnik Monika Kopiś z kancelarii Omega odpowie na pytania Czytelników dotyczące sporządzenia testamentu i spraw spadkowych.

 

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM KROK PO KROKU

Sprawy spadkowe często trafiają na wokandę, zwykle w przypadku sporów rodzinnych o majątek zmarłego.

O stwierdzenie nabycia spadku

01 Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania spadkowego jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić tego miejsca, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

02 Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku może wnieść każdy ze spadkobierców. Wniosek powinien zawierać:

imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

imiona, nazwiska i adresy spadkobierców ustawowych i testamentowych, akty stanu cywilnego wskazujące na ich pokrewieństwo ze spadkodawcą,

imię, nazwisko, ostatnie miejsce stałego zamieszkania, datę i miejsce śmierci spadkodawcy, akt jego zgonu,

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez spadkobierców. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie sąd pobiera opłatę w wysokości 50 złotych.

03 Jeżeli rzeczom lub prawom majątkowym, które w chwili otwarcia spadku (chwili śmierci spadkodawcy) należały do niego lub były w jego władaniu grozi np. uszkodzenie czy zniszczenie, sąd – na wniosek np. spadkobiercy, wierzyciela lub z urzędu – dokona zabezpieczenia spadku. Takim zabezpieczeniem może być np. ustanowienie zarządu tymczasowego lub dozoru nad nieruchomością.

04 Jeżeli na żądanie spadkobiercy notariusz sporządził protokół obejmujący wykaz inwentarza, wypis protokołu niezwłocznie przesyłany jest do sądu. Także sąd, na wniosek spadkobiercy, może wydać postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

05 Do sądu prowadzącego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zostaną przesłane z sądów właściwych dla miejsc zamieszkania lub pobytu spadkobierców (lub od notariuszy) oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Oświadczenia takie mogą być składane także w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

06 Sąd prowadzący postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nakazuje złożenie testamentu osobie, u której się znajduje. Następnie otwiera i ogłasza otwarcie testamentu.

07 Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zbadaniu z urzędu, kto jest spadkobiercą, i po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę, wszystkich spadkobierców oraz wysokość ich udziałów.

08 Niektóre ze składników majątku spadkodawca przeznacza określonym osobom, przy czym wymienione składniki są wyłączone z masy spadkowej dzielonej między spadkobierców na części, odpada więc konieczność wzajem nego  rozliczenia się spadkobierców powołanych do spadku w określonych częściach.

O dział spadku

01 Wniosek o dział spadku powinien (z wyjątkiem sytuacji kiedy istnieją ważne przyczyny) dotyczyć całego spadku.

02 Przeprowadzając dział spadku, sąd dokona podziału rzeczy wchodzących w skład spadku, pomiędzy spadkobierców a także orzeknie o rozliczeniach między spadkobiercami wydatków poniesionych na przedmioty spadkowe.

03 Jeśli spadkobiercy nie będą zgodni co do wartości przedmiotów wchodzących w skład spadku, sąd powoła biegłych, którzy je wycenią.

04 Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane o swoich zarobkach i majątku, a także zarobkach i majątku małżonka, i wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać okoliczności mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu.

Ważne! Jeśli wszyscy spadkobiercy zgodzą się co do ustalonych między sobą warunków, dział spadku można przeprowadzić przed sądem także umownie (bez decyzji sądu w tym zakresie).

Już w środę 02.03 w godzinach 10.00–12.00 pod numerem telefonu: 664014388 prawnik Monika Kopiś z kancelarii Omega odpowie na pytania Czytelników dotyczące sporządzenia testamentu i spraw spadkowych.

Najnowsze