Egzamin ósmoklasisty 2022. Co trzeba umieć na matematykę

2021-12-10 13:56
Egzamin ósmoklasisty 2022. Co trzeba umieć na matematykę
Autor: EmileKerss/cc0/pixabay Egzamin ósmoklasisty 2022. Co trzeba umieć na matematykę

Egzamin ósmoklasisty 2022. Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w maju uczniowie szkół podstawowych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Jednym z przedmiotów obowiązkowych na tym egzaminie jest matematyka. To postrach wielu uczniów! Sprawdź, co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki, który odbędzie się 25 maja 2022 roku.

Spis treści

 1. Egzamin ósmoklasisty 2022
 2. Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wygląda egzamin z matematyki?
 3. Egzamin ósmoklasisty 2022. Co będzie na egzaminie z matematyki?
 4. Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wyglądał egzamin z matematyki w zeszłym roku? [ARKUSZ CKE]
 5. Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Z reguły odbywa się on tuż po egzaminach maturalnych. Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się w dniach 24-26 maja 2022. We wtorek (24 maja) uczniowie zmierzą się z językiem polskim, w środę (25 maja) z matematyką, a w czwartek (26 maja) z językiem obcym nowożytnym. Z pewnością egzamin ósmoklasisty to dla wielu uczniów powód do stresu, ale jeśli ktoś przepracował dobrze ostatnie lata to nie ma się czego bać.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wygląda egzamin z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki rozpocznie się w środę, 25 maja o godz. 9.00. Uczniowie mają 100 minut na rozwiązanie testu. Składa się on z pytań zamkniętych, z których można zdobyć piętnaście punktów oraz z czterech pytań otwartych, z których można uzyskać dziesięć punktów. Łącznie do zdobycia jest więc dwadzieścia pięć punktów. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki został wyznaczony na 14 czerwca godz. 9.00. Każdy uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty powinien mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem). Na egzamin z matematyki można zabrać ze sobą linijkę. Trzeba natomiast pamiętać, że rysunki na egzaminie z matematyki wykonuje się długopisem, a nie ołówkiem! Uczniom nie wolno korzystać z kalkulatora.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co będzie na egzaminie z matematyki?

Podstawa programowa przygotowana przez ministerstwo edukacji jest bardzo obszerna. Oto ona:

Wymagania ogólne:

I. Sprawność rachunkowa.

 • 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

 • 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 • 2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 • 3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

 • 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 • 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

 • 1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 • 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 • 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne:

I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:

 • 1) zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe;
 • 2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;
 • 3) porównuje liczby naturalne;
 • 4) zaokrągla liczby naturalne.

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

 • 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;
 • 2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym;
 • 3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową lub dwucyfrową sposobem pisemnym;
 • 4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;
 • 5) stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia;
 • 6) porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu;
 • 7) rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100;
 • 8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności;
 • 9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;
 • 10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;
 • 11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

III. Liczby całkowite. Uczeń:

 • 1) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
 • 2) porównuje liczby całkowite;
 • 3) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:

 • 1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka;
 • 2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek;
 • 3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe;
 • 4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;
 • 5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego;
 • 6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;
 • 7) zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;
 • 8) zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych;
 • 9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci lub pisemnie);
 • 10) zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci lub pisemnie;
 • 11) zaokrągla ułamki dziesiętne;
 • 12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:

 • 1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane;
 • 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych) lub pisemnie;
 • 3) wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne;
 • 4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;
 • 5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej;
 • 6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych;
 • 7) oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;
 • 8) wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii.

VI. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

 • 1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej;
 • 2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%;
 • 3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;
 • 4) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;
 • 5) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;
 • 6) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;
 • 7) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s.

VII. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:

 • 1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;
 • 2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;
 • 3) mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
 • 4) podnosi potęgę do potęgi.

VIII. Pierwiastki. Uczeń:

 • 1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;
 • 2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz prostego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki np. 1 + √2, 2 − √2.

IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń:

 • 1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;
 • 2) zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;
 • 3) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;
 • 4) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;
 • 5) zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych jak w przykładzie: Bartek i Grześ zbierali kasztany. Bartek zebrał n kasztanów, Grześ zebrał 7 razy więcej. Następnie Grześ w drodze do domu zgubił 10 kasztanów, a połowę pozostałych oddał Bartkowi. Ile kasztanów ma teraz Bartek, a ile ma Grześ?

X. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:

 • 1) porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany podobne (tzn. różniące się jedynie współczynnikiem liczbowym);
 • 2) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych;
 • 3) mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany.

XI. Obliczenia procentowe. Uczeń:

 • 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;
 • 2) oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b;
 • 3) oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a;
 • 4) oblicza liczbę b, której p procent jest równe a;
 • 5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach jednokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości

XII. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

 • 1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;
 • 2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;
 • 3) rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
 • 4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi;
 • 5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu)

XIII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:

 • 1) podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych;
 • 2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, na przykład wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania;
 • 3) stosuje podział proporcjonalny.

XIV. Proste i odcinki. Uczeń:

 • 1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek;
 • 2) rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe;
 • 3) znajduje odległość punktu od prostej.

XV. Kąty. Uczeń:

 • 1) wskazuje w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek;
 • 2) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;
 • 3) porównuje kąty;
 • 4) rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe.

XVI. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:

 • 1) przedstawia na płaszczyźnie dwie proste w różnych położeniach względem siebie, w szczególności proste prostopadłe i proste równoległe;
 • 2) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur;
 • 3) stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta;
 • 4) zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie);
 • 5) wykonuje proste obliczenia geometryczne, wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych;
 • 6) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego).

XVII. Wielokąty. Uczeń:

 • 1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne;
 • 2) rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez;
 • 3) zna pojęcie wielokąta foremnego;
 • 4) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;
 • 5) stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach: a) oblicz najkrótszą wysokość trójkąta prostokątnego o bokach długości: 5 cm, 12 cm i 13 cm,b) przekątne rombu ABCD mają długości AC = 8 dm i BD = 10 dm. Przekątną BD rombu przedłużono do punktu E w taki sposób, że odcinek BE jest dwa razy dłuższy od tej przekątnej. Oblicz pole trójkąta CDE. (Zadanie ma dwie odpowiedzi).
 • 6) stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń);
 • 7) oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.

XVIII. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń:

 • 1) znajduje współrzędne danych (na rysunku) punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie;
 • 2) rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych współrzędnych całkowitych (dowolnego znaku).

XIX. Geometria przestrzenna. Uczeń:

 • 1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy (w tym proste i prawidłowe), walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;
 • 2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór;
 • 3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
 • 4) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi;
 • 5) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych;
 • 6) oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych;
 • 7) stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3.

XX. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń:

 • 1) wyznacza zbiory obiektów, analizuje i oblicza, ile jest obiektów, mających daną własność, w przypadkach niewymagających stosowania reguł mnożenia i dodawania;
 • 2) przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie sześcienną kostką do gry lub losowaniu np. kuli spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych.

XXI. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:

 • 1) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;
 • 2) oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.

XXII. Zadania tekstowe. Uczeń:

 • 1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;
 • 2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;
 • 3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;
 • 4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;
 • 5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;
 • 6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wyglądał egzamin z matematyki w zeszłym roku? [ARKUSZ CKE]

Egzamin ósmoklasisty 2021 z matematyki odbył się 26 maja 2021 roku. Poniżej prezentujemy arkusz zadań z zeszłorocznego testu z matematyki, z którym musieli sobie poradzić ósmoklasiści. 

Sonda
Egzamin ósmoklasisty 2022. Denerwujesz się przed testem?

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki?

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

W Bydgoszczy stanął pierwszy książkomat
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE