testament

i

Autor: Shutterstock

JAK WYPEŁNIĆ BEZ BŁĘDÓW UMOWĘ DAROWIZNY

2016-03-15 1:00

Umowa darowizny jest umową przenoszącą własność lub prawa. Od momentu jej zawarcia, a w przypadku umów nie mających formy aktu notarialnego, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, darczyńca przestaje być właścicielem rzeczy. Staje się nim obdarowany. Z umowy darowizny wynikają dla obu stron nowe prawa i obowiązki. Darczyńca w określonej sytuacji ma prawo odwołać darowiznę. Po stronie obdarowanego pojawia się obowiązek podatkowy związany z przysporzeniem majątkowym. Im jaśniej i precyzyjniej zostanie sformułowana umowa darowizny, tym łatwiej będzie potem rozstrzygnąć ewentualne spory.

• W umowie darowizny należy wymienić więcej danych, niż tylko imiona i nazwiska stron. Nie powinno być żadnych wątpliwości co do tego kim są strony umowy.

• Zarówno w przypadku gdy przedmiotem darowizny jest rzecz ruchoma, jak i gdy jest nim nieruchomość, w umowie należy precyzyjnie określić przedmiot darowizny.

• Od tego czy darczyńca jest wyłącznym właścicielem rzeczy ruchomej, zależy ważność umowy darowizny.

• Darowizna jest umową polegającą nie tylko na darowaniu przedmiotu przez darczyńcę, ale i jego przyjęciu przez obdarowanego.
-

UWAGA!

Darowizna dochodzi do skutku, tylko i wyłącznie wtedy, gdy obdarowany wyrazi na nią zgodę i nastąpi wydanie przedmiotu darowizny przez darczyńcę oraz przeniesienie jego własności na obdarowanego. Warto pamiętać, że konsekwencją darowizny jest obowiązek podatkowy, który spada na obdarowanego oraz swego rodzaju powinność żywienia wdzięczności wobec darczyńcy.

• Określenie wartości przedmiotu darowizny jest istotne dla celów podatkowych.

• Oświadczenie, że darowizna jest już wykonana, jest istotna w razie gdyby darczyńca zechciał odwołać darowiznę.

• Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca jest obowiązany do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o ukrytych wadach nie zawiadomił go o nich we właściwym czasie.
-

WAŻNE!

Jeżeli darowizna pochodząca od tej samej osoby miałaby miejsce więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy należy doliczyć wartość rzeczy i praw nabytych od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna, chyba że darowizna nie podlega opodatkowaniu.
Jeśli darowizna między stronami jest pierwsza w ciągu ostatnich 5 lat, dla celów podatkowych nie dodaje się do niej wartości innych darowizn tego darczyńcy dla tego obdarowanego.

• Kosztem związanym z wykonaniem darowizny może być np. koszt przewiezienia samochodu do miejsca zamieszkania obdarowanego.

• Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania osoby składającej pozew. Jeżeli wartość darowizny nie przekracza 75 tys. zł, jest to sąd rejonowy, gdy jest wyższa – okręgowy.

• Warto pamiętać, że umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – na każdym musi widnieć zarówno podpis darczyńcy, jak i obdarowanego. Podpis powinien być wykonany własnoręcznie.
-

16 marca w godzinach 10.00–12.00 pod numerem telefonu: 606966700 prawnik Olga Płudowska
z kancelarii Omega odpowie na pytania czytelników dotyczące umowy darowizny.