Matura 2023 język polski

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express Matura język niemiecki 2024: Ile trwa matura z niemieckiego? Harmonogram, arkusze CKE, najważniejsze informacje

Matura 2024

Matura 2024. Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę z najważniejszych przedmiotów?

2024-03-01 7:10

Matura 2024. Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę z najważniejszych przedmiotów? Obowiązkowo trzeba będzie przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej i minimum czterech egzaminów pisemnych. O jakie egzaminy chodzi, ile trzeba będzie mieć punktów, żeby zdać maturę?

Matura 2024. Ile trzeba mieć punktów?

7 maja uczniowie szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminów dojrzałości. Dla większości zdających matura 2024 odbędzie się według wprowadzonych rok temu nowych zasad, nazywanych formułą 2023.

Z naszego tekstu dowiesz się, jak będą wyglądać najważniejsze egzaminy maturalne, ile trzeba będzie mieć procent na maturze z matematyki i języka polskiego, ile punktów trzeba będzie obowiązkowo zdobyć na maturze z najważniejszych przedmiotów oraz których egzaminów uczniowie nie muszą się obawiać, bo nie da się ich oblać.

Język polski - część ustna

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Żeby zdać ustną maturę z polskiego, należy uzyskać co najmniej 30% z wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Egzamin trwa 30 minut, z czego 15 minut trwa przygotowanie się do odpowiedzi, 10 minut przeznaczone jest na dwie wypowiedzi monologowe, do tego 5 minut przewidziano na rozmowę. Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

 • zadanie zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej
 • zadanie dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie materiału literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego dołączonego do polecenia.

Ponieważ za egzamin ustny z języka polskiego zdający będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów, trzeba zdobyć 9 punktów, żeby go zdać. Egzaminatorzy będą przydzielali punkty w czterech kryteriach:

 • aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. (od 0 do 16 punktów)
 • kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. oceniana łącznie (od 0 do 4 punktów)
 • aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy (od 0 do 6 punktów)
 • zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach monologowych oraz podczas rozmowy (od 0 do 4 punktów).

Język polski - część pisemna

Pisemna matura z polskiego również jest obowiązkowa i żeby ją zdać, należy zdobyć co najmniej 30% z wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Egzamin z złożony jest z trzech części

Język polski w użyciu

To od 5 do 7 zadań, za które będzie można otrzymać łącznie 10 punktów, czyli ok 17% punktów możliwych do zdobycia. Za rozwiązanie zadań otwartych będzie można uzyskać ok. 50% punktów w tej części.

Test historycznoliteracki

Liczba zadań wynosi od 6 do 15. Można zdobyć 15 punktów, czyli 25% możliwych do zdobycia. Za rozwiązanie zadań otwartych będzie można uzyskać około 70% punktów w tej części.

Wypracowanie

Można za nie otrzymać maksymalnie 35 punktów, czyli około 58% możliwych do zdobycia.

Łącznie trzeba rozwiązać od 12 do 23 zadań, za które można dostać maksymalnie 60 punktów. Żeby zdać pisemną maturę z języka polskiego, trzeba otrzymać 18 punktów.

Matematyka

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 29 do 40 zadań. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu, jest równa 50. Zdający będą rozwiązywać od 20 do 25 zadań zamkniętych, za które będzie można otrzymać 25 punktów oraz od 9 do 15 zadań otwartych (również 25 punktów). Ponieważ matura z matematyki jest obowiązkowa, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia, żeby ją zdać. Starczy więc zdobyć 15 punktów.

Zadania zamknięte są oceniane – w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:

 • 1 pkt – odpowiedź poprawna.
 • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

albo

 • 2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna.
 • 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.
 • 0 pkt – odpowiedź całkowicie niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2, 3 lub 4 punkty. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.

Język obcy nowożytny - część ustna

Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego potrwa zaledwie 15 minut. Po wylosowaniu zestawu zadań zdający przystąpi od razu do egzaminu. Najpierw podczas dwuminutowej rozmowy wstępnej egzaminator zada zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami, umożliwiając mu oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną. Pierwsze zadanie egzaminacyjne potrwa maksymalnie 4 minuty i będzie polegać na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odegrają role wskazane w poleceniu. Następnie zdający opisze ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowie na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Będzie na to mieć maksymalnie 3 minuty. Ostatnie zadanie potrwa 5 minut i będzie to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (czyli wybranej przez ucznia ilustracji) oraz udzielenie odpowiedzi na dwa pytania egzaminatora.

Każda wypowiedź zostanie oceniana zgodnie z następującymi kryteriami:

 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów
 • wymowa: od 0 do 2 punktów
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów

Za wykonanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 30 punktów. Ponieważ ustna matura z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowa, trzeba uzyskać minimum 9 punktów, żeby mieć ją za sobą.

Język obcy nowożytny - część pisemna

Pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego potrwa 120 minut. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej w skali ESOKJ to B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 32–38 punktów za zadania zamknięte i 28–22 punktów za zadania otwarte. Egzamin składa się z czterech części:

 • rozumienie ze słuchu (maksymalnie 15 pkt),
 • rozumienie tekstów pisanych (maksymalnie 20 pkt),
 • znajomość środków językowych (maksymalnie 13 pkt),
 • wypowiedź pisemna, na przykład e-mail, wpis na forum, wpis na blogu (maksymalnie 12 pkt).

Łącznie można zdobyć 60 punktów. Ponieważ jest to egzamin obowiązkowy, to żeby go zdać, należy otrzymać 18 punktów (czyli 30% z wszystkich możliwych do zdobycia).

Biologia

Egzamin maturalny z biologii będzie trwał 180 minut. Obejmie od 20 do 25 zadań - z czego od 6 do 8 zadań zamkniętych, od 14 do 17 zadań otwartych. W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki lub pojedyncze zadania. Wiązka to zestaw od dwóch do sześciu zadań umieszczonych we wspólnym kontekście tematycznym, którym jest opisane zjawisko biologiczne, doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy itp. Wśród materiałów źródłowych będzie można znaleźć na przykład fragmenty tekstów popularnonaukowych, zdjęcia, rysunki, wykresy czy zbiory danych. Część z nich będzie miała postać kolorowych ilustracji.

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60. Za zadania zamknięte można zdobyć od 10 do 15 punktów (około 30% całości), za otwarte od 45 do 50 punktów (około 70% całości). Ponieważ egzamin z biologii nie jest obowiązkowy, nie ma wyznaczonego progu zdawalności. Wynik będzie za to istotny przy rekrutacji na studia.

Fizyka

Egzamin maturalny z fizyki potrwa 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 25 do 35 zadań, z czego od 8 do 15 zadań zamkniętych (można za nie uzyskać od 8 do 15 punktów, około 20% całości) i od 15 do 20 zadań otwartych (można za nie uzyskać od 45 do 52 punktów, około 80% całości) Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60. Egzamin nie jest obowiązkowy, nie można więc go nie zdać - każdy wynik się liczy.

Wszystkie zadania egzaminacyjne będą sprawdzały takie umiejętności, jak wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników, posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych oraz budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności fizycznych.

Geografia

Egzamin maturalny z geografii potrwa 180 minut. Do zdobycia będzie maksymalnie 60 punktów. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 8 do 14 zadań zamkniętych i od 32 do 36 zadań otwartych, czyli łącznie 40-50 zadań. Za zadania zamknięte będzie można otrzymać od 10 do 18 punktów (nie więcej niż 30% całości), za otwarte 42-50 punktów (nie mniej niż 70% całości). Egzamin nie jest obowiązkowy, więc nie da się go oblać. Wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, analizowanie wydarzeń, zjawisk i procesów, które zachodzą współcześnie w środowisku geograficznym, analizowanie problemów istniejących w środowisku geograficznym, w skali od lokalnej do globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz interpretację i przetwarzanie informacji na podstawie różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych oraz schematów, profili i przekrojów.

Historia

Egzamin maturalny z historii trwa 180 minut. Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z zadań zamkniętych i otwartych, uwzględniających wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii. Ostatnim i jednocześnie najwyżej punktowanym zadaniem będzie wypowiedź argumentacyjna. Zadania zamknięte (od 6 do 9 zadań) będą stanowić około 20% całości, a otwarte krótkiej odpowiedzi (od 22 do 26 zadań) około 80%. Będzie można za nie uzyskać łącznie 45 punktów. Za wypowiedź argumentacyjną będzie można zdobyć 15 punktów.

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60. Egzamin nie jest obowiązkowy, nie ma więc wyznaczonego progu zdawalności. Wynik z egzaminu przydać się może przy rekrutacji na studia.

Wiedza o społeczeństwie

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie będzie trwać 180 minut. Złoży się na niego od 8 do 11 zadań zamkniętych (za które będzie można uzyskać od 9 do 12 punktów, około 15 do 20% całości punktacji), od 29 do 34 zadań otwartych (od 48 do 51 punktów, około 80-85% całości) oraz dwa zadania rozszerzonej odpowiedzi, z których pierwsze będzie wymagać napisania pisma formalnego (np. zażalenia, pozwu, skargi czy apelacji) na podstawie np. opisu sytuacji i przepisów prawnych). Drugie będzie polegać na rozważeniu postawionej tezy (na podstawie materiału i wiedzy własnej) lub na porównaniu problemu/kwestii (rozwiązanie przedstawione w materiale źródłowym z rozwiązaniem, na temat którego zdający powinien mieć wiedzę) albo na napisaniu np. wystąpienia publicznego, krótkiego artykułu w odpowiedzi na informację z materiału źródłowego. Za oba zadania można otrzymać 12 punktów (20% całości). Egzamin z wiedzy o społeczeństwie nie jest obowiązkowy, nie można go więc oblać.

Emilia Dankwa prawo jazdy zrobi jeszcze przed maturą!

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany