Na ratunek ofiarom przestępstw

2019-10-10 7:10 Materiał Partnerski
Biuletyn funduszu sprawiedliwości. Na ratunek ofiarom przestępstw
Autor: Shutterstock

Każdy z nas może się stać ofiarą przestępstwa. Rozboje, przemoc domowa, kradzieże, oszustwa, groźby, znęcanie się fizyczne i psychiczne, uchylanie od płacenia alimentów, a także wypadki drogowe. W Polsce każdego roku ofiarą przestępstw pada około 200 tysięcy osób! Na szczęście pokrzywdzeni mogą liczyć na pomoc z Funduszu Sprawiedliwości.

Funduszem Sprawiedliwości (pełna nazwa: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) jest funduszem celowym. Jego zadaniem jest pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarna. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz jest zasilany z nawiązek nakładanych na skazanych za przestępstwa i z części wynagrodzeń, jakie pobierają osoby osadzone za swoją pracę. Czyli mówiąc wprost – przestępcy płacą ofiarom. Fundusz dysponuje budżetem liczonym w setkach milionów zł. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do ofiar, ale do organizacji, które stają do konkursu o granty. To one organizują różnoraką pomoc dla ofiar – medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, prawną itp. Ostateczną decyzję o tym, kto dostanie środki, podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W latach 2013-2017 ośrodki pomocy otrzymywały rocznie do 20 mln zł. W 2018 r. kwota ta wzrosła do 25 mln zł. A w tym roku, po wprowadzeniu Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, wartość wsparcia przekroczy 100 mln zł.

Środki Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na:

  • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
  • pomoc więźniom, którzy po wyjściu z zakładów karnych i aresztów śledczych chcą rozpocząć normalne życie oraz osobom im najbliższym,
  • działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:
  • promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
  • pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
  • podejmowaniu, organizowaniu i zlecaniu badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,
  • promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
  • upowszechnianiu wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
  • działaniu wspierającym zagrożone rodziny, szczególnie w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Pieniądze od sprawców przestępstw trafiają do ofiar
Zbigniew ZIobro
ZBIGNIEW ZIOBRO, minister sprawiedliwości

Cieszę się, że pieniądze zasądzane od sprawców przestępstw trafi a ją na szlachetne i dobre cele. Służą osobom pokrzywdzonym, zapobieganiu przestępczości. Zdecydowałem o rozszerzeniu formuły Funduszu Sprawiedliwości właśnie po to, by takie mądre działania były możliwe.

Biuletyn Funduszu Sprawiedliwości:

Ministerstwo sprawiedliwści
Autor: Fundusz Sprawiedliwości